Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 81

Решение № 81

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 40 на 35 места, във връзка с Писмо с Изх. № 08-1240/ 23.12.2011 год. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ДВ бр. 27/09.04.2010 г./ и във връзка с писмо с изх. № 08-1240/ 23.12.2012 год. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 40 на 35 места , считано от 01.01.2012 г.

2. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., с капацитет – 35 /тридесет и пет/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/ 23.06.2010 год. на Министъра на труда и социалната политика.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/