Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 82

Решение № 82

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за предоставяне на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. “Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ап. 4, ет. 2 в гр. Велико Търново за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 82

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на Партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане от 08.12.2011 г. и Споразумение за сътрудничество с Фондация «МСС – България» гр. Велико Търново от 12.12.2011 г. за изпълнение на проект «И аз имам семейство» по ОП “РЧР”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Приеми ме”, в изпълнение на Национална стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се предостави за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Приеми ме” недвижим имот общинска собственост на ул. “Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ет. 2, ап. 4 в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2012 г.

2. В предоставения на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново имот, възложена за управление от Фондация “МСС – България” да се изпълняват дейностите по проект „И аз имам семейство” от екипа по приемна грижа на община Велико Търново, съгласно правата и задълженията, регламентирани в Партньорското споразумение от 08.12.2011 г. и Споразумението за сътрудничество от 12.12.2011 г.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/