Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 85

Решение № 85

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 85

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл.18,т1,т.9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл.18,т1,т.9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет удължава срока на ликвидация на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново с нови 3 /три/ месеца от дата на изтичане на срока по т.1 от Решение № 1502/29.09.2011г. на Великотърновски Общински съвет до 31.03.2012г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора за ликвидация с Ликвидатора на дружеството „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново, инж. Тодор Василев Тодоров с ЕГН: 5202181542, л.к. №114547489, издадена на 11.12.2001г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, № 6 до изтичане на срока по т.1 от Решението.

3. Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да впише новия срок по т.1 в партидата на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново в Агенция по вписванията – Търговски регистър и да предприеме всички необходими действия по осъществяването на ликвидацията на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново   по реда на гл. 17 от ТЗ и Решение № 1126/18.11.2010г. на Великотърновски Общински съвет до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър.

4. Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложения:

1. Счетоводен баланс към 31.12.2011г. на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново – 1 бр., копие;

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2011г. на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново – 1 бр., копие;

3. Справка на ДМА към 31.12.2011г. – 1 бр., копие;

4. Справка към 31.12.2011г. на краткосрочни вземания на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново - 1 бр. , копие;

5. Справка към 31.12.2011г. на краткосрочни задължения на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново - 1 бр. , копие;

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

       /НИКОЛАЙ АШИКОВ/