Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 88

Решение № 88

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 85 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4961/12.10.2011 г., представляващо 85/560 идеални части от УПИ VІІІ-268 от строителен квартал 47 по ПУП на с. Арбанаси, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Николай Тодоров Манолов с адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, ул. „Софроний Врачански” №48. Съгласно КККР на с. Арбанаси, имотът е с идентификатор №00583.501.268.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ VІІІ-268 от строителен квартал 47 по ПУП на с. Арбанаси, с площ от 85 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 5 270 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Николай Тодоров Манолов с адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, ул. „Софроний Врачански” №48.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/