Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 89

Решение № 89

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.3 и ал. 5 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улично пространство публична общинска собственост, попадащи в новообразувани УПИ ІІ „за жилищни нужди” и УПИ ІІІ „за жилищни нужди” от кв.329 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно проект за ЧИ на ПУП, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработка, приета с решение №107 по протокол №11 от 06.07.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като Община Велико Търново прехвърля на Таня Костова Дървенова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ст. Ахтар” №23 и Елена Костова Кънчева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Д. Чоканов” №3Б, правото на собственост върху следните части от недвижими имоти:

    2.1. общинско място, представляващо улично пространство от юг на имота към улица „Крайбрежна”, с площ от 24 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ ІІ „за жилищни нужди”от кв. 329, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 264 /три хиляди двеста шестдесет и четири/ лева без начислен ДДС.

    2.2. общинско място, представляващо част от улично пространство от изток на имота към улица „Петър Богданов” и от юг на имота към улица „Крайбрежна”, с площ от 14 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ ІІІ „за жилищни нужди” от кв.329 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 1 904 /хиляда деветстотин и четири/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /НИКОЛАЙ АШИКОВ/