Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 90

Решение № 90

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 90

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 13, ал.2, т.6.3 се изменя и добива следната редакция :

   „Чл. 13, ал.2, т.6.3 Великотърновски общински съвет на основание свое Решение №29/14.12.2011г. по Протокол №7 от заседание на Великотърновски общински съвет, проведено на 14.12.2011г определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д- р Маргарита Любомирова Тасева с ЕГН 5802242254, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Седми юли”, №2, който да управлява и представлява лечебното заведение.”.

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

   „§ 2.Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение №90 /26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.”.

 

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010 година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение №90/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.

      

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на дружеството.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/  

  

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (uchred_akt_sbal_treiman.pdf)uchred_akt_sbal_treiman.pdf[Учредителен акт]109 Kb