Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 92

Решение № 92

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 11, представляващ коридорна площ от 54,00 кв.м за изграждане на „Бар- бюфет на спортиста” при месечна наемна цена 306,00 лв., след провеждане на публичен търг с явно наддаване. Бъдещият наемател се задължава да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия търга.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/