Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 93

Решение № 93

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност.

 

РЕШЕНИЕ № 93

 

І. На основание чл. 39 ал. 5 във връзка с чл.39 ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Гинев” № 2”А”, представляващ спортна зала “Сава Величков”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви” да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/