Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 94

Решение № 94

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация за ПИ № № 960005, 960006, 960007, 960008, 960009, 960010, 960012, 960013, 9660014, 960015 и 960021, местност „До село”, землище на с.Велчево за изграждане на „Фотоволтаична централа”, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – външно ел захранване с кабел 20 кV от съществуващ електропровод до проектен ТП – 20 кV, план-схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП; съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 94

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 ЗУТ одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № № 960005, 960006, 960007, 960008, 960009, 960010, 960012, 960013, 9660014, 960015 и 960021, местност „До село”, землище на с.Велчево – обособяване на два имота – новоурегулиран УПИ І включващ имот № 5 и новоурегулиран УПИ ІІ включващ имоти №№ 6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 и част от ПИ № 960020 - общински път, с площ от 1115 кв.м. , във връзка с изграждане на фотоволтаична централа; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; план-схеми за електрификация и за комуникационно- транспортната мрежа към ПУП; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел захранване – кабел 20 кV от съществуващ електропровод до новопредвиден ТП- 20 кV в имот № 960014.Трасето на кабела се прокарва през имоти - № 960014, № 960020 – общински път, № 000210 – общински път и достига до ЖР стълб в регулацията на с.Велчево – ПИ № 000100.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от имот №960020 – местен общински път, попадащи в новообразуван УПИ ІІ-6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 в землище с. Велчево, община Велико Търново, местност „До село”, останалата част от който е собственост на наследници на Колю Колев Колев, представлявани от пълномощник Николай Гавраилов Йовчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ил. Драгостинов” №7, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

3. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение № 91 от Протокол № 10 от 22.06.2011 г. и решение №114 по протокол №12 от 20.07.2011 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

     3.1. Община Велико Търново прехвърля на наследници на Колю Колев Колев, представлявани от пълномощник Николай Гавраилов Йовчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ил. Драгостинов” №7, правото на собственост върху част от общински имот №960020, представляващ местен общински път, с площ в размер на 1 115 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПЗР попада в новообразуван УПИ ІІ-6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 в землище с. Велчево, община Велико Търново, местност „До село”, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 5 575 лева без начислен ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПЗР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                    /НИКОЛАЙ АШИКОВ/