Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 95

Решение № 95

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – Проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 10447.151.25 / бивш имот № 000191 по КВС/, местност Велико Търново, землище на гр.Велико Търново, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП, парцеларни планове на елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно ел захранване – кабелна линия 20 кV, водопровод и канализация на обект :» Производствено-техническа база» в ПИ № 10447.151.25 / № 000191 по КВС/ за нуждите на СД»Сира – Василеви и сие», преминаващи през част от имот № 10447.151.26 / № 000193 по КВС/ публична общинска собственост, промяна предназначението на част от имот ПИ № 10447.151.26 / № 000193 по КВС /- общинска собственост, с площ от 684 кв.м. за местен / обслужващ / път.

 

РЕШЕНИЕ № 95

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.5 ЗУТ, и Решения № КЗЗ-05/09.09.2011г., т.1 и № КЗЗ-05/09.09.2011, т.2 на Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 10447.151.25, местност Велико Търново, землище на гр.Велико Търново: създаване на обслужващ транспортен достъп с ширина 6 м до ПИ № 10447.151.25, преминаващ през ПИ № 10447.151.26 – общински имот, като проектния път е с площ от 684 кв.м; отреждане на ПИ № 10447.151.25 за „ производствени и складови дейности”; за ПИ № 10447.151.25 се предвижда свободно застрояване на сгради за „производствени и складови дейности” при следните устройствени показатели – височина на сградите 8м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,5, минимална озеленена площ – 20%, линии на застрояване – ограничителни и БКТП; план – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация към ПУП; парцеларни планове за линейна инфраструктура – трасета на външно ел захранване – кабелна линия 20 кV, водопровод и канализация, захранващи обект: „Производствено-складова база” в ПИ № 10447.151.25 / № 000191 по КВС/ за нуждите на СД”Сира – Василеви и сие”, преминаващи през част от имот № 10447.151.26 / № 000193 по КВС/ - общинска собственост; промяна предназначението на част от имот № 10447.151.26 / № 000193 по КВС/ - общинска собственост, с площ от 684 кв.м за местен /обслужващ/ път.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/