Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 96

Решение № 96

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Реализиране на 13 015 броя поименни компенсаторни бонове.

 

РЕШЕНИЕ № 96

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие Директора на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория да реализира015 броя поименни компенсаторни бонове на името на училището по депозитарна разписка 20062186Ц/05.09.2006 година, чрез продажба чрез инвестиционен посредник на „Българска фондова борса-София“ АД.

2. Сумата от продажбата на бонове да бъде преведена по банковата сметка на училището със следните данни:

 

IBAN BG23SOMB91303142885400

BIG SOMBBGSF

Общинска банка АД Велико Търново

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/