Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 98

Решение № 98

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 98

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Великотърновски общински съвет добавя нов & 12 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново със следния текст:

„Акредитираните университети в Община Велико Търново да заплащат такса битови отпадъци в размер на 30 % от определения годишен размер.”

 

Останалите текстове от Преходни и заключителни разпоредби на наредбата да се преномероват.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                              

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/