Начало Заседания Протоколи Протокол № 10 от 16.01.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 10

 

от десетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 16.01.2012 г. от 18.00 часа в залата на община Велико Търново.

 

Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Росен Върбанов Иванов, г-н Стефан Михайлов Стефанов и г-н Мирослав Трифонов Маринов.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневния ред.

 

1. Предложение от Председателски съвет – разширен състав, Вх. № 330/16.01.2012 г.;

2. Придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост на църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”, Вх. № 323/16.01.2012 г.;

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Предложения не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване дневния ред на заседанието.

Дневният ред беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Председателски съвет – разширен състав, Вх. № 330/16.01.2012 г.;

2. Придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост на църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”, Вх. № 323/16.01.2012 г.;

   ПК по ОНК – подкрепят предложението.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че са постъпили три заявления за изказване от граждани и даде думата на г-н Пенчо Панайотов.

 

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Моето изказване е във връзка със становището на нашето сдружение, тъй като ние за момента не сме наясно какво решение е взето на Председателския съвет и аз съвсем накратко ще се опитам да повторя какво искаме ние, като граждани на В. Търново, да се случи.

От Кръглата маса, която беше проведена в четвъртък, излязоха няколко предложения, които да решат проблема. Ще се опитам да ги кажа според степента на важност, както ние смятаме.

Първото предложение е: на база на съществуващите видове в гората на Картала да бъде издадена една строителна забрана от Кмета на Общината на основания, които са тясно свързани с членството на България в Европейския съюз и произтичащото от това членство задължение на нашата държава да бъде спазвано европейското законодателство. Това е директно свързано с местообитанията, които има в тази зона, за която ние искаме да не бъде извършено строителството.

Вторият вариант е вариантът с възможността министърът на земеделието и горите Мирослав Найденов, да издаде мораториум за строителство - това, което той ни обещава вече от една година. Само искам да припомня на всички присъстващи, че има определение на Софийския съд от 29.12. от преди една година, с което връща казуса в Министерството на земеделието и горите. Многократно по националните медии, включително по местните медии, министър Мирослав Найденов е заявявал, че смята каузата за справедлива и че той ще направи всичко възможно тази кауза така да бъде решена, че горите около В. Търново, и специално 53 декара гора, да бъдат запазени. До момента това нещо не се е случило. Той чака решение на Прокуратурата или не знам какви други документи. Ние сме му предоставили всички документи и те са при него.

Третият вариант е – тъй като има издадено двугодишно спиране на строителството от бившия кмет на Общината, това може да бъде продължено от министъра на регионалното развитие за една година - това също е решение до излизане на Общия устройствен план на община В. Търново, за който ние многократно сме сигнализирали, че искаме нещата да бъдат променени в определени територии. В настоящия момент ОУП не ни удовлетворява като решение на определени територии.

Смятам, че за това нещо ние стигнахме почти до консенсус на Кръглата маса, която беше проведена в четвъртък, и това са вариантите, за които ние смятаме, че трябва да се работи. Определено заявяваме, че не сме съгласни, под какъвто и да било предлог, в защитената зона Великотърновски височини да бъде извършвано строителство – това, което е подадено като инвеститорски намерения.

Засега без да сме чули предложението, което вече се е оформило в Председателския съвет, мога да кажа само това. Запазвам си правото, ако г-н Председателят разреши, още един път да взема думата, след като разберем за какво става въпрос.

Г-н МИРКО РОБОВ: Уважаеми г-н Председател, господа заместник-председатели, уважаеми общински съветници, скъпи активисти на Гражданското сдружение Велико Търново за гората, провокирали, разгърнали най-големия сблъсък между властта и гражданското общество и спечелили не една битка, но крайната ви победа е все още далече, морално се чувствам ваш съидейник. В архива на вашия председател е собственоръчния ми подпис, който ме ангажира с определено поведение за решаване проблема с гората, който ние като горещ картоф прехвърлихме на новия състав на Общинския съвет, за да се пържите сега и вие с този казус и да видите, че хич не е лек за решаване. Той можеше да бъде решен, ако имаше добрата воля на мнозинството общински съветници, а такава нямаше в предишния ОбС, и преди малко прочетох писмото на уважаемия адвокат Йордан Цветанов; няколко общински съветници, няколко медии, при това част от тях национални, поддържаха огъня и отлагаха застрояването на спорните терени.

Но за какво вземам думата? Вземам думата затова че не трябва да има съсредоточаване върху един щрих от природата на В. Търново. В. Търново носи две уникалности – едната няма да развивам пред вас – тя е неговата историческа значимост на бивша столица, на духовно средище и т.н. Другата уникалност е неповторимото съчетаване на три компонента – културно-историческо наследство, природна среда и съответстващата на двете застройка. Т.е. посегателството върху един от тези компоненти, е посегателство върху уникалността на В. Търново, което е в основата и г-н Кметът прекрасно ще ме разбере, на туристическия интерес към В. Търново. Едва ли има туристически маршрути през Пишмана, през Триъгълника. Тези маршрути са там, където това съчетание е вдъхновявало и влудявало, в добрия смисъл на думата, творци, пътешественици и т.н. Т.е. към проблема за природната среда на В. Търново трябва да се подхожда като към проблем за запазване на неговата уникалност в параметрите, които очертах – т.е. развитие чрез опазване. И когато говорим за новия ОУП (говорил съм го и от тази трибуна, говорил съм го и на публични дебати) ние трябва да следваме хармонията на тези три елемента. Защото имаше мераци в предишния мандат за инвестиционна дейност на хълма Устето, един от сакралните хълмове на В. Търново; има стар проект за масонски храм на Света гора; има много изострени апетити за Ксилифор, да не говорим за землището на с. Арбанаси – всичко това трябва да бъде подчинено на опазването на хармонията на тези три компонента. Нещо, което нашите предци прекрасно бяха разбрали и аз когато предлагах плоча на първия председател на Общонародния комитет за развитието на В. Търново, и това имах предвид - ние да поставим един много ясен и категоричен ориентир за отношението към В. Търново.

Тук малко е вързана каруцата пред коня, какъв е текстът на тази декларация – обръщение, но Търново не е проблем толкова на Министерството на хранителната промишленост, на земеделието и горите, Търново е бисер в короната на майка България и проблем на самата държава и обръщението би трябвало да е обръщение – искане към самото правителство. Не знам дали знаете, но още е в сила, не е отменено, постановление № 6 на Министерския съвет, което беше в основата на дейността на Общонародния комитет за развитие на В. Търново, което даваше особения статут на В. Търново и всички необходими субсидии, ресурси, които само държавата можеше да осигури. Това е посоката на правилното решаване на проблема с уникалността на В. Търново, в частност неговата неповторима природна среда.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм един от основателите на сдружение „Велико Търново за гората”. Вземам думата, защото доста години като председател на сдружението и живеещ на Картала, се борих, за да се разбере какво е станало, за да се докопаме до някаква информация. Ще се опитам да обобщя това, за което имаме информация. Надявам се, че вече е достатъчно ясно на всички, което и беше една цел за нас, като сдружение – да обясним на всички граждани на В. Търново, за да се разбере кое как е станало и защо се е стигнало дотам, за да може всеки гражданин да се произнесе и да каже дали се приема това и дали това трябва да се случи. Ние събрахме около 12 000 подписа и за съжаление, трябва да кажа, че аз съм човекът, който стопира тази подписка, защото си казахме: „Дали са 100 или 100 000, няма разлика”; поне никой не можа да обясни къде е разликата”. Т.е. сигурен съм, че ако бяхме продължили, подписите щяха да бъдат много повече, ако това би имало някаква тежест. После видяхме тази тежест в броене на някакви гласове, в места на депутати, на съветници и т.н. Ние не усетихме и не разбрахме защо предният и по-предният ОбС, защо г-н Рашев никога не отговори на този въпрос - защо се стигна на тази замяна за 300 лв. наем с тези имоти. Защо сега искате да ни поставите в положение, че гражданите или хората от сдружението ще навлечем на Общината осъдителни присъди, за да бъде източена още веднъж, „Нафтостопанство 3” и т.н.? Не смятам, че има такова основание ние да сме виновни за източване на Общината, защото не сме се съгласили с всички тези заменки или се борим да разберем.

Моите предложения са в две насоки: Първо, ОбС да заеме позиция относно обществената изгодата от всички тези заменки, които са се случили. Къде е била изгодата на Общината, защото, примерно, има хора, които твърдят, че В. Търново би могло да бъде Монако с всички тези пари, които е можело да се вземат. Защото ОбС за мен, предполагам и за хората от сдружението, с които сме говорили, никога не е заел позиция относно общинската собственост. Второ, сега разбирайки за нарушенията на Закона за горите, на Закона за общинската собственост, за този дендрариум - наистина има ли тежест, също няма официално произнасяне. Прокуратурата твърди, че има нарушение, но съдът трябва да се произнесе. Това е истината, но ние, гражданите, трудно можем да търсим такова произнасяне от съда. Това е принципал на ОбС, според това, което се запознахме.

Това, което последно искам да кажа, е, че намирайки горе тази защитена костенурка, множеството билки, които са горе на Картала (за тях със сигурност всички знаем и всички сме събирали билки там като ученици) може би те да обърнат нещата, но трябва вие, с потенциала, който имате, с това, че се занимавате с общинската собственост, вие да предложите и наистина да се намери такова решение. Благодаря и дано не се случи наистина „Нафтостопанство 3”!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Останах с убеждението, че гражданите, които присъстваха на Кръглата маса, към настоящия момент не са наясно какво всъщност ще се гласува тук, затова се ангажирам да зачета нашия проект за решение, който ще се гласува в момента. Този проект за решение е единствено и само на базата на това, което се взе като предложение на Кръглата маса. Ние сме го формулирали така, че да бъде и законосъобразно, и целесъобразно. На вас ви е ясно, че както ние искаме да спасяваме, има някой, който иска да руши и точно заради това ние трябва да се съобразим така, да си направим нашите неща, че да не бъдем уязвими впоследствие. В тази връзка ще ви зачета двете точки, които предстои да гласуваме, за да бъдете наясно. (цитира проекта за решение по т. 1 от дневния ред на заседанието) Мисля, че това беше в основата на нашия дебат и това беше предложението, около което се обединиха абсолютно всички граждани, които присъстваха на тази Кръгла маса, и това, което се случи на Кръглата маса, беше един добър символ от страна на държавата – в лицето на областния управител г-н Пенчев, от страна на Общината – в лицето на кмета г-н Панов, от страна на всички съветници, от страна на гражданите, от страна на всички организации: че когато има наистина сериозен проблем, ние всички трябва да бъдем обединени за решаването му, а не както досега се случваше – само определена организация или група хора ходеха по мъките и се опитваха да защитават нашия общ интерес. Затова аз приветствам началото на това поведение – всички ние да говорим, да вземаме решение и се надявам, че това няма да бъде епизодичен случаи и за в бъдеще ще работим по абсолютно идентичен пример.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Председателски съвет – разширен състав, Вх. № 330/16.01.2012 г.

 

Г-Н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Правя две предложения. Едното е: На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА да приемем следното решение… За мен е коректно да бъде „следната декларация”, с решение да приемем декларацията, но не като решение по смисъла на закона. Ако е решение, трябва да имаме становище на ОбА по нашия Правилник. Второ, неетично е да задължаваме с решение министъра на регионалното развитие или министъра на земеделието. Затова предлагам документът да бъде декларация вместо решение. Не виждам как ще приемем решение, при положение че няма становище от ОбА, а Кметът ще изпълнява това решение.

Второто, което исках да кажа, е безсмислено, ако бъде решение, защото ще бъде противоречиво.

    Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Мисля, че този казус не съществува, ако дадем възможност на Кмета да ни запознае с неговото виждане по така направеното предложение и така ще отпаднат някои въпроси, които сега възникват в аванс.

    Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това, което се коментира на разширения Председателски съвет, беше да бъде решение на ОбС. Предложение от мен не е постъпило, тъй като това, което беше коментирано на Кръглата маса, е да се вземе решение на ОбС. Мисля, че стана ясно още на разширения Председателски съвет, всички се обединиха около това решение.

Кръглата маса не сме я организирали аз или ОбС. Тя беше организирана от Сдружението за гората. Ние бяхме поканени и сме присъствали там.Това беше изнесено в местните медии и ако вие сте били заинтересована страна, мисля, че беше уместно да присъствате там.

    Г-н Любен Велчев и г-н Николай Георгиев заявиха, че няма да участват в гласуването по т. 1 поради конфликт на интереси.

    Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз ще си позволя да наруша протокола и първо ще се обърна с: уважаеми граждани на община В. Търново, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, аз не чух становище на ОбА. Казусът е преди всичко юридически. На Кръглата маса терминът „правен анализ” беше споменаван поне десетина пъти. Казусът беше наречен „юридическа каша”, затова преди да гласуваме каквото и да е, аз искам да чуя становището на юристите на ОбА, след което ще си позволя да взема становище. Аз съм убеден, че общинските съветници не знаят какво гласуват. Не искам да обиждам никого, ако съм обидил някого, аз се извинявам, но не става ясно какво се гласува – декларация или решение.

    Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Материалът е раздаден на всички общински съветници и в него е записано „решение”, а не „декларация”.

    Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 1 с вх. № 330 от 16.01.2012 г.

    Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Възлага на Кмета на Община Велико Търново:

1.Да поиска от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с оглед правомощията му и на основание чл. 198 ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ да издаде строителна забрана за териториите попадащи в новообразувани със Заповед № РД-22-510/24.03.2008 г. на Кмета на Община Велико Търново урегулирани поземлени имоти, попадащи в границите на ПИ 140005, м.Дервеня, земл. В.Търново, до приемане на нов ОУП на Община В.Търново, а именно ПИ ПИ № 10447.140.27; 10447.140.28; 10447.140.29; 10447.140.30; 10447.140.31; 10447.140.32; 10447.140.33; 10447.140.34; 10447.140.38; 10447.140.39; 10447.140.40; 10447.140.41; 10447.140.42; 10447.140.43; 10447.140.44; 10447.140.45; 10447.140.46; 10447.140.47; 10447.140.48; 10447.140.49; 10447.140.50; 10447.140.51; 10447.140.52; 10447.140.53; 10447.140.35; 10447.140.36; 10447.140.37; 10447.140.54; 10447.140.55; 10447.140.56 и 10447.140.57 по КККР на гр. Велико Търново, за които имоти са отредени УПИ I, УПИ ІІ, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ XXII, УПИ XXIII, УПИ XXIV, УПИ XXV, УПИ XXVI и УПИ XXVII - с отреждане за „жилищно строителство" ; УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XXVIII с отреждане за „жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности" и УПИ XXIX и УПИ XXX, с отреждане „за трафопост”,

2. Да поиска от Министъра на земеделието и храните, с оглед правомощията му да отпочне производство по гл.VІІ на АПК по отношение на Заповед № 251/11.12.2007 г. на ДАГ, като вземе предвид новите обстоятелства и писмени доказателства, които са от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на административния орган, вкл. Заповед № 67/06.02.1981 г. на Комитета по архитектура и благоустройство към МС, БАН и Министерство на горите и горската промишленост.

    Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ (отрицателен вот): Процедурата, която трябва да бъде спазена, изисква аз да дам обяснение за отрицателния си вот, а то е следното: Първо, не съм убеден, и за тези от вас, които са запознати в дълбочина с казуса, че въобще е съществувал такъв документ, който налага тази строителна забрана по чл. 198 от ЗУТ. Второ, този документ – тази заповед на бившия кмет на Общината, е, меко казано, дискусионен – дали е заповед за строителна забрана, дали е заповед за нещо друго, но той не налага строителна забрана, а забрана върху допускането и одобряването на подробни устройствени планове с цел промяна на предназначението на земята и т.н. В този смисъл аз на Кръглата маса развих и внесох писмено становище, че не е изчерпана възможността такава строителна забрана да бъде наложена от Кмета на Общината. Най-малкото, защото тази строителна забрана е за срок от две години. А ако тази забрана, която току-що ОбС гласува, бъде допусната и наложена от министъра, тя е за срок от 1 година. Мисля, че срокът от две години е в много по-голям интерес за гражданите на община В. Търново и с оглед тежестта на този казус и този проблем с гората във В. Търново. Аз гласувах против, тъй като не приемам такова становище, защото считам същото за неработещо и неефективно.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост на църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”, Вх. № 323/16.01.2012 г.;

 

    Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

    Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 72

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 4, т.1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет

1. Дава принципно съгласие община Велико Търново да приеме безвъзмездно управлението на групова археологическа културна ценност – църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”, за който е съставен Акт за публична държавна собственост № 1372 от 16.05.2003 г., след провеждане на процедурите по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН.

 

2. Упълномощава Кмета на община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с предоставянето от Държавата в полза на Община Велико Търново на безвъзмездно управление на църква „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”

 

Приложение: писмо изх. № 08-00-0022/13.01.2012 г. на Министерството на културата.

 

Заседанието беше закрито в 18.55 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                                        ………………………..                                          

                                                        /РУМЕН ДИМИТРОВ/

                                                       ………………………..

                                                     /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

                                                       ………………………..

                                                      /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                              /Диляна Милева/