Начало Заседания Протоколи Протокол № 11 от 26.01.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 11

 

от единадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 26.01.2012 г. от 9.25 часа в залата на община Велико Търново.

 

Присъстват 36 общински съветника. Отсъства Александър Стойнов Чокойски.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., Вх. № 303/13.01.2012 г.

3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 324/16.01.2012 г.

4. Отчет за изпълнение на решенията и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет за II-то полугодие на 2011 г., Вх. № 298/13.01.2011 г.

5. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, Вх. № 260/29.12.2011 г.

6. План – сметка на приходите и извършените разходи през 2011 г. и актуализиран план за разходите за 2012 г. за дейности по управление на отпадъците., Вх. № 316/13.01.2012 г.

7. Определяне на РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, Вх. № 236/20.12.1011 г.

8. Приемане на Решение за 20% общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново по проект „Красива България” – 2012 г., Вх. № 329/16.01.2012 г.

9. Намаляване на капацитета на Дом за деца лешени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, Вх. № 321/16.01.2012 г.

10. Приемане на Решение за предоставяне на имот, общинска собственост за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, Вх. № 299/13.01.2012 г.

11. Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 283/11.01.2012 г.

12. Питане от г-н Драгош Методиев, г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 284/11.01.2012 г.

13. Питане от г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 285/11.01.2012 г.

14. Питане от г-н Петко Тюфекчиев, Вх. № 286/11.01.2012 г.

15. Приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост в Община В. Търново за 2012 г., Вх. № 340/18.01.2012 г.

16. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2011 г., Вх. № 339/18.01.2012 г.

17. Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 296/13.01.2012 г.

18. Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 287/13.01.2012 г.

19. Изменение на Решение № 163/2008 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 312/13.01.2012 г.

20. Прекратяване на собственост чрез продажба, Вх. № 310/13.01.2012 г.

21. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик Вх. № 307/13.01.2012 г.

22. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 308/13.01.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 306/13.01.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 304/13.01.2012 г.

25. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 309/13.01.2012 г.

26. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 311/13.01.2012 г.

27. Учредяване безмъзмездно право на ползване върху недвижим имот, Вх. № 319/13.01.2011 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 314/13.01.2012 г.

29. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 313/13.01.2012 г.

30. Одобряване на подробен устройствен план, местност „До село”, с. Велчево, Вх. № 305/13.01.2012 г.

31.Одобряване на проект за ПУП, местност В. Търново, землище на гр. В. Търново, Вх. № 290/13.01.2012 г.

32. Реализиране на015 броя поименни компенсаторни бонове, с. Церова кория ОУ „П. Р. Славейков”, Вх. № 272/10.01.2012 г.

33. Определяне на представители в комисията по определяне на носителя на Академична награда „3-ти март” на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 273/10.01.2012 г.

 

        Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам като последна точка да влезе становището на ПК по НПУОР, която предлага акредитираните университети в община В. Търново да заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 30 % от определения годишен размер.

        Второто предложение е на ПК по ОС, която предлага да заменим точка 27 с предложение Вх. № 375/26.01.2012 г., което е раздадено на всички.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

        Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Във връзка с наше Решение № 56 от 22.12.2011 г. на днешното заседание една от основните точки трябва да бъде „Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на Кмета на община В. Търново” съгласно ЗМСМА. Обръщам внимание, че това е наше решение и ние трябва да включим тази точка в дневния ред.

        Г-н Ашиков подложи на гласуване включването в дневния ред на предложението на ПК по НПУОР във връзка със заплащаната такса „Битови отпадъци” от акредитираните университети в община В. Търново. С 24 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се” предложението беше включено в дневния ред като точка „последна”.

        Предложението на ПК по ОС за отпадане на точка 27, като на нейно място в дневния ред се включи предложение Вх. № 375/26.01.2012 г., беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се”.

        На въпроса на г-н Стоян Витанов защо се предлага отпадане на точка 27, г-н Ашиков отговори, че предложението е на ПК по ОС, която е разгледала въпроса.

        Г-н Ашиков даде думата на г-жа Снежана Данева – заместник-кмет на община В. Търново, за пояснение по въпроса.

        Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Тъй като срокът за представяне на отчета на Програмата за управление на Кмета, е до 31.01.2012 г., моля тази точка да не влиза в дневния ред или да я отложите за следващия път. Кметът ще представи отчета си до този срок.

        Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване и отхвърлено с 8 „за”, 2 „против”, 20 „въздържали се”.

        Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., Вх. № 303/13.01.2012 г.

3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 324/16.01.2012 г.

4. Отчет за изпълнение на решенията и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет за II-то полугодие на 2011 г., Вх. № 298/13.01.2011 г.

5. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, Вх. № 260/29.12.2011 г.

6. План – сметка на приходите и извършените разходи през 2011 г. и актуализиран план за разходите за 2012 г. за дейности по управление на отпадъците., Вх. № 316/13.01.2012 г.

7. Определяне на РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, Вх. № 236/20.12.1011 г.

8. Приемане на Решение за 20% общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново по проект „Красива България” – 2012 г., Вх. № 329/16.01.2012 г.

9. Намаляване на капацитета на Дом за деца лешени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, Вх. № 321/16.01.2012 г.

10. Приемане на Решение за предоставяне на имот, общинска собственост за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, Вх. № 299/13.01.2012 г.

11. Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 283/11.01.2012 г.

12. Питане от г-н Драгош Методиев, г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 284/11.01.2012 г.

13. Питане от г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 285/11.01.2012 г.

14. Питане от г-н Петко Тюфекчиев, Вх. № 286/11.01.2012 г.

15. Приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост в Община В. Търново за 2012 г., Вх. № 340/18.01.2012 г.

16. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2011 г., Вх. № 339/18.01.2012 г.

17. Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 296/13.01.2012 г.

18. Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 287/13.01.2012 г.

19. Изменение на Решение № 163/2008 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 312/13.01.2012 г.

20. Прекратяване на собственост чрез продажба, Вх. № 310/13.01.2012 г.

21. Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик Вх. № 307/13.01.2012 г.

22. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 308/13.01.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 306/13.01.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 304/13.01.2012 г.

25. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 309/13.01.2012 г.

26. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 311/13.01.2012 г.

27. Предложение Вх. № 375/26.01.2012 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 314/13.01.2012 г.

29. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 313/13.01.2012 г.

30. Одобряване на подробен устройствен план, местност „До село”, с. Велчево, Вх. № 305/13.01.2012 г.

31. Одобряване на проект за ПУП, местност В. Търново, землище на гр. В. Търново, Вх. № 290/13.01.2012 г.

32. Реализиране на 13 015 броя поименни компенсаторни бонове, с. Церова кория ОУ „П. Р. Славейков”, Вх. № 272/10.01.2012 г.

33. Определяне на представители в комисията по определяне на носителя на Академична награда „3-ти март” на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 273/10.01.2012 г.

34. Предложение Вх. № 366/25.01.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

 

        Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 75 от Правилника проектите на Наредба се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. ОбС може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Това се прилага, ако по време на обсъждането не са направени съществени предложения за изменения и допълнения на проекта. На първо гласуване проектът се обсъжда в цялост, необходимо е да се изслуша доклад на основната комисия – ПК по НПУОР, затова давам думата на председателя й – г-н Милен Михов.

        Г-н МИЛЕН МИХОВ: ПК по НПУОР разгледа на свое заседание Наредбата за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени, зелени площи и т.н. Решението на ПК е, че подкрепя проекта за наредбата и съм длъжен да докладвам пред вас становището и съдържанието на наредбата. Правните основания за приемане на тази наредба са разпоредбите на ЗМСМА и ЗМДТ. Целта на наредбата е да урегулира условията и реда за извършване на строително-монтажни работи съгласно Закона за устройството на териториите.

Самата наредба се състои от седем глави. Ще представя съдържанието й. В първа глава са общите положения, които уреждат условията и реда за извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаването на благоустроени територии. Втора глава е озаглавена „Годишно съгласуване и координация за извършване на тези действия”. Трета глава урежда реда и условията за извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаването. Четвърта глава е озаглавена „Възстановяване на техническата инфраструктура”. Пета глава е „Гаранционни вноски за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване на депозитите”. Мисля, че тук са най-важите за инвеститорите, извършващи такава дейност разпоредби, които предвиждат размера на тези гаранции за качествено възстановяване на територията след разкопаването. В шеста глава е административният контрол и в Седма глава е административно-наказателната отговорност.

Комисията подкрепя законосъобразността и целесъобразността от приемане на такава наредба. Мисля, че за всички граждани и за нас е важно да се създаде един ред при извършването на такива дейности, свързани с разрушаването на покрития, настилки, улична и пътна инфраструктура. Няма да привеждаме примери, но всеки от нас може да си припомни случаи, когато едно разкопаване води до едно некачествено възстановяване и до щети за Общината и неудобства на гражданите. Нашето предложение е тази наредба да бъде приета и подкрепяме нейното приемане на първо четене.

        Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя това предложение, но веднага искам да ви помоля да не го гласуваме на това заседание втори път, тъй като по време на представянето в ПК аз имах забележки относно съдържанието и определени неточности в самото предложение и се конкретизирахме тогава, че вметките, които имам аз, като корекции, които трябва да бъдат направени в наредбата, ще бъдат направени между първо и второ гласуване, затова моля да не го гласуваме два пъти днес. Да го гласуваме първия път и след това, както си е по закон, да си направим корекциите, които трябва, за да не влизаме в неловки противоречиви ситуации, които няма да са добре за имиджа на ОбС.

        По същество: приветствам тази инициатива, защото както гражданите, така и колегите, които са с повече от един мандат общински съветници, знаят, че това е една от най-дебатираните теми във В. Търново относно своеволията както на физическите, така и на юридическите лица на територията на Общината и аз мисля, че с тази наредба ще въведем ясни и конкретни правила. Молбата ми към Кмета и към ОбА е да има последващ контрол, за да не се случи това да бъде поредната наредба, която ще архивираме към целия наличен списък, с който разполагаме.

        Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз не видях съществени промени по текста и по проекта, така че предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно член 75, ал. 2 от Правилника.

        Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на наредбата на първо четене. Наредбата беше приета с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 73

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗМДТ, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба   за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново.

 

        Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров. Предложението на г-н Димитров второто гласуване на наредбата да се отложи за следващо заседание беше прието с 22 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., Вх. № 303/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 74

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 324/16.01.2012 г.

        Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че съгласно предложенията на ПК по БФ и ПК по НПУОР ще подложи на гласуване точка 1 от предложението, а точка 2 ще остане за обсъждане с бюджета на Общината.

        Точка 1 от предложението беше подложена на гласуване и приета с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 75

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, чл. 22 /2/, чл. 23 /2/ и чл. 26, ал./1/ и /2/ от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

 

 

Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 г., като събития и чествания могат да се добавят по всяко време на годината, без финансово обезпечаване от страна на Общината.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет за II-то полугодие на 2011 г., Вх. № 298/13.01.2011 г.

 

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В една от комисиите поискахме да бъдем информирани колко от тези решения са спрени от Областния управител. Беше поет ангажимент да ни бъде отговорено. Г-н Тодоров каза, че няма нищо записано, това е поредното незаписано нещо.

Моля г-жа Илиева да отговори!

        Г-жа МИНА ИЛИЕВА: В ПК по ИВСПИЕСМВ беше поставен този въпрос. С  г-жа Розалия Стефанова бяхме изпратени от г-н Кмета да отговаряме на всички въпроси, които задавате по време на комисиите. Има само едно решение във второто шестмесечие досега и от новия мандат, което е върнато, и това е решението за кметовете и кметските наместници, което вие поправихте с новото гласуване. Други върнати решения за периода август – декември няма. Месец август беше почивен за всички общински съветници, през месец септември - октомври бяха изборите и знаете кога започна работа новият Общински съвет. Това е отговорът на ОбА.

        Предложението по т. 4 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 76

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за IІ–то полугодие на 2011г. и неснетите от отчет решения.

 

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за IІ – то полугодие на 2011г. №№ 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 и неснетите от отчет решения с №№ 1174, 1195, 1241, 1255, 1270, 1293, 1296, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1331, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1355, 1361, 1364, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1026, 1093, 1139, 917, 974, 706, 724, 468, 582.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 1402, 1409, 1410, 1411, 1419, 1423, 1454, 1465, 1466, 1468, 1473, 1486, 5, 13, 14, 28, 29, 32, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 67, 70 и решения №№ 1178, 1188, 1215, 1216, 1220, 1239, 1261, 1271, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1401, 1003, 1008, 1126, 1127, 1134, 1142, 1159, 1167, 797, 798, 824, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 886, 895, 896, 919, 926, 946, 989, 664, 675, 740, 752, 777, 778, 467, 486, 512, 343, 410, 72, 159, 1345, 1286, 1106, 952, 541, 546, 138.

Снемането от отчет на решения №№ 56 и 1400 не е от компетентността на Общинска администрация – Велико Търново.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет за IІ-то полугодие на 2011г.

                       2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, Вх. № 260/29.12.2011 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 77

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/003 по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”, явяващ се 1 659 620.89 лв. /един милион шестстотин петдесет и девет хиляди шестстотин и двадесет лева и осемдесет и девет стот./ със срок на валидност до 23 февруари 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

        Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Не подкрепих предложението по две причини. Първата е, че още при първото предложение, което беше направено от бившия вече Кмет, аз също не го подкрепих, тъй като си имах своите сериозни доводи, и сега няма как да го подкрепя. Въпреки това си позволявам да ви препоръчам, г-н Кмете, тъй като Вие нямате отношение към това, което ни се предлага в момента, и ние като съветници разбираме, към вашето предложение има едно съпътстващо писмо от Министерството. Това писмо от Министерството показва недобросъвестното отношение на Администрацията относно изготвянето на документацията. Казвам, че това е препоръка. Моля ви подобни случки да не се повтарят, защото, ако изключим обстоятелствата, че това отива на изключително високо държавно ниво и говори за една наистина нелицеприятна ситуация, то на фона на Великотърновска община подобни примери изобилстват! Неслучайно Ви казвам това нещо.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: План – сметка на приходите и извършените разходи през 2011 г. и актуализиран план за разходите за 2012 г. за дейности по управление на отпадъците., Вх. № 316/13.01.2012 г.

 

        Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз ще подкрепя предложението, но искам да направя едно изказване във връзка с това, че хората преди нас, които са стояли тук като общински съветници, и кметовете, които са ръководили, са гледали на боклука като боклук, а всъщност има страни, към които ние постоянно в медиите тръбим, като се удряме по гърдите, размахвайки различни флагове, няма значение какви са те, че ние ще правим нещо по това в бъдещето. Някой ще каже, че Михаил Харалампиев говори отвлечени работи. Можело е в минало време, ако не се е гледало на боклука като боклук, а се е мислело интелектуално-комерсиално за него, а не само комерсиално, ние щяхме тук, в триградието, да имаме едно много хубаво интелектуално европейско заводче. Някой ще каже, че това струва много пари и т.н.

Моето послание е ние да мислим в бъдеще какво да направим, въпреки че и в нашата група, и в другите групи сме мислили по това, но някой не е намерил политическа воля да погледне на боклука като интелектуално, професионално нещо. Там има стъкло, пластмаса, органични отпадъци, има строителни отпадъци, концентрирана енергия и богатство, заровени в земите на триградието и в „ен”-тото сметище на нашата хубава родина, обсипана с боклуци.

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Преди малко моят приятел Тихомир Георгиев ми каза: „Ти си подписвал също”. Сигурно ще извадят какво съм подписвал. Само че за тези, които се гласят да го извадят, няма протокол, но са свидетели фирмите, които и сега се занимават с тази дейност, че ние през 1998-1999 г.сме се пазарили за 250 грама бензин и този бензин е да запалят дизеловите трактори през зимата. Дотам сме стигали, нямаше обществени поръчки. Сигурно и тогава не е било добре изчистено.

Не знам доколко ще бъда изискан, за да кажа, че в този свят най-много се печели от проституция, от наркотици и от всякакви боклуци, не само в буквалния смисъл на думата Това е, може би, най-бездънната яма, защото контролът на практика е неосъществим. Аз не знам как се извършва този контрол.

На следващо място: заложени са вече конкретни цифри – една цифра от 120 000 лв. за депото в Леденик - по 10 000 лв. на месец. Аз поисках информация, и се надявам да ми бъде дадена, колко пари се събират от тези, които трябва да плащат, за да изхвърлят отпадъците си там. Там трябва да има една такса съобразно себестойността за поддържане на сметището, която да покрива. Разбрах в комисията, че и тези, които чистят парковете и алеите, си изхвърлят там клоните, тревата и изрезките, но това е малко в сравнение с това, което изхвърлят строителните предприемачи и тези, които правят ремонт.

На следващо място – 240 000 лв. са заложени за сметището горе, на което се изхвърлят 40 000 тона боклуци годишно от шест общини. Само че 120 000 лв. даваме за сметище, което е десетки пъти по-малко, не знам доколко правомерно.

На следващо място: 1 150 000 лв. ние залагаме за улично почистване. Някъде беше дадено, че има 95 км. улици в Общината. Това са 95 000 метра. Разделете 1 150 000 лв. на 95 000 метра и ще получите по 12 лв. на линеен метър. Ето улица „Лазурна” – 1000 метра по 12 лв. са 12 000 лв. С тези пари ще бъде изчистена, измита всеки сезон. Колко пъти сте видели да чистят улиците по кварталите? Колко пъти сте видели да мият улиците? Да не говорим, че отчетът за 2009 г. в сравнение с отчета за 2011 г. е с 1 милион повече. Значи, за 1 милион повече ние трябва да имаме по-добри услуги. Ако някой ме поправи, аз лично не виждам някаква промяна. Бих казал, че тя е назад, защото улиците се разбиват с годините. В този смисъл аз лично не бих подкрепил.

Бих искал и анализ, мисля, че групата на БСП поиска анализ, но още го нямаме. Не можем да се отнасяме така – примерно никой не става да се изкаже и 6 милиона на гражданите отиват ей така. Защото това е единственият данък, който човек вади от джоба си и после тези пари трябва да му осигурят това, за което плаща. Но би трябвало да иска хората, които се занимават с това, да го направят. Отново казвам: нека тези пари бъдат дадени, но нека да има резултат от тази услуга.

Отново се връщам на темата „улично почистване”. За мен 1 150 000 лв. са цифра, която не отговаря на състоянието на улиците във Велико Търново. 120 000 лв. за сметището. Предложете такси, които да покриват това. Колко от присъстващите в залата са изхвърлили една тухла там? Може и да има, но единици, а ние плащаме за това там да се поддържа и не е определена такса, така че който изхвърля там, да си плати и това да си покрие себестойността. В този смисъл аз не бих направил компромис с интереса на гражданите, който според мен не е защитен тук – говоря като харчене на пари.

        Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отново ще кажа, че темата за битовите отпадъци бе една от най-дискутираните в предишния мандат. Това бе тема, която не слизаше от дневния ред. Моите коментари в тази посока бяха неизчерпаеми, забележките ми бяха много и аз тук чувам, че ние трябва да защитаваме интересите на гражданите. Поводът за моето недоволство в изминалия мандат конкретно към кмета Рашев, който се оправдаваше с подписаната концесия и невъзможността за промяна на същата и се стигна до порочен кръг, от който нямаше излизане. И аз тук чувам: „Ние всички сме за защита на интересите, всички сме за защита на техните пари, взети от данъците”. Само че аз се чудя на кого и на какво да вярвам – дали на ушите си и на това, което чувам в момента, или да вярвам на очите си - това, което държа пред очите си и наистина мога да го покажа. Не знам за какви протоколи говорите, г-н Витанов, но аз държа в ръцете си доклад, подписан от Вас като председател на комисията. Няма да чета всичко, ще зачета само най-интересното: „Като имам предвид резултатите от работата на комисията и предвиденото задълбочено и аналитично обсъждане на подадените оферти, предлагам да издадете заповед за определяне на фирмата „Титан” за концесионер на дейността „Сметосъбиране и сметоизвозване” на гр. В. Търново.”

Искам да ви кажа, господа, другари: там фарсът е очеваден. И аз питам: кога и как защитаваме интересите на гражданите: тогава, когато не носим отговорност, но си позволяваме да коментираме същата или когато носим отговорност, но трябва да бъде съпътствана с нашите подписи. Въпросът с „Титан” в стария Общински съвет беше един от най-обсъжданите, коментарите в тази посока са много. Да, Вие имате определено основание да коментирате от позицията си на общински съветник в момента като представител на определена група, която Ви е упълномощила да ги представлявате тук. Но доколко, къде е границата? Няма да говоря за тактичност, няма да говоря за морал, защото когато фактите говорят, и боговете мълчат.

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Благодаря Ви, г-н Димитров, че се интересувате какво сме правили преди 12 години! И днес стоя зад подписа си и съм длъжен да припомня, за да не изпадате в заблуждение, че тогава се явиха две фирми: едната е, световноизвестна, която предложи 742 000 първоначална цена. Ер Ве Е дадоха 720 000 лв., казвам го по памет, а „Титан” дадоха 692 000 лв. Прав ли съм, г-н Димитров? Това беше само за извозването на битовите отпадъци – т.е. тези от контейнерите бобър; тогава бяха едни огромни казани, после ги смениха на базата на концесията, защото това беше една от първите общини, в които тръгнаха бобрите заедно с община Добрич, заедно с община Русе. Това е истината за „Титан”. И днес аз го заявявам от тази трибуна: да, тези, които се занимават с битово сметоизвозване, вероятно Вие не правите разлика между улично и битово, битовото сметосъбиране се извършва много добре, буквално по часовник, включително в зоната, в която аз живея.

        Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Витанов, аз не съм искал оправдание от Вас и не виждам каква беше целта на Вашата реплика, но искам само да ви зачета нещо, което и към днешна дата е много актуално и важно. То присъства в тази клауза, в Глава Трета, точка 9.4.7. Аз ще я прочета, за да бъда ясен: „Да провежда на необходимите санитарно-технически мероприятия, включително измиване и дезинфекция на съдовете и сметоизвозващата техника съобразно ежегодна програма, съгласувана с концедента”. Г-н Витанов, такова нещо и към днешна дата няма. И знаете ли кое е най-важното? Че ние нямаме механизми и лостове, с които да го принудим той да направи такава, след като Вие вече сте се съгласили на такова. И когато аз задавах въпроси дали се мият, или не се мият, на мен ми беше отговорено, че се мият. Вярно, може би през период година, две три се мият. Всички знаем какво е състоянието на контейнерите – миризмите, гадостите. И то е именно за това, което аз говоря, за това, което е написано тук. Не, което слушаме всички в момента, а което е написано тук, понеже се говори за перфектно, аналитично и прочие подобни проверки.

        Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Димитров, аз не разбрах какво предлагате или просто се опитвате да манипулирате залата. Мисля, че знаете, че план-сметката за 2000 г. е била 1 400 000 лв., за 2003 г. е била 2 100 000 лв., а в момента е 6 900 000 лв. – три пъти повече. Затова пък аз правя предложение, което беше направено от колега от предишния ОбС – Пламен Петров и продължавам да настоявам това нещо да се заложи с оглед на контролирането на нашите средства, на гражданите, на тези 6 900 000 лв. как се харчат, в точка 5 най-накрая да се добави: „Фирмите, осъществяващи дейност „Чистота” да бъдат задължени да поставят Джи Пи Ес системи с цел контрол на осъществяването на дейността им”. Това става и за снегопочистването и за извозването на битовите отпадъци и за всичко.

        Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път от тази трибуна ще изкажа своите съмнения във Вашите юридически способности. В Правилника е записано, че оттук можем да правим предложения и изказвания. Защо Вие ми вменявате, че аз съм длъжен да правя предложения? Аз правя изказвания по точката. Хубаво е да видите дали имаме право да изменяме договорни отношения, без значение дали са в договор, концесия или каквото и да е. Джи Пи Ес можем да сложим на автобусите, когато се правят новите договори и е заложено като изискване, но в момента може да бъде само с пожелателен характер.

        Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Димитров, първо чуйте какво казах: аз не дадох срок на това предложение. Говоря за Джи Пи Ес системите. Аз давам възможността, когато започнат процедурите, това да бъде заложено в обществените поръчки. Аз не казвам до края на годината или до края на месеца. Аз не мога да разбера Вие какво искате да направите в тази зала.

        Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Аз благодаря на г-н Тюфекчиев за предложението и искам да ви кажа, че от началото или средата на декември вече сме започнали проучване за Джи Пи Ес система. Първо проучваме за снегопочистването. Това нещо ще бъде вменено с новите процедури или с допълнителен анекс за всички машини, които извозват отпадъците, а също така и за снегопочистването. Така че тази процедура в момента върви. Имаме и няколко предложения за софтуерния продукт. В момента ги оглеждаме и в най-скоро време ще ви предложим такъв вариант.

        Г-н МИЛЕН МИХОВ: Моето изказване е по-скоро въпрос. В дадения случай обсъждаме информация и план-сметка, не обсъждаме фирми, които имат договорни отношения с Общината, включително и по тази план-сметка. Въпросът за боклука, проф. Харалампиев, започна още по време на предизборната кампания. Той ще се води дълго, докато се реши кой и как ще обслужва боклука на община В. Търново. Моля някои колеги да не го правят толкова очевидно тук, в залата, вадейки нещо отнякъде си и работейки с исторически спомени.

Аз имам един въпрос към г-н Панов. В план-сметката е предвидено един леко увеличаване на резерва от 2 900 000 лв. за изграждане на регионално депо за битови отпадъци. Не съм съгласен с проф. Харалампиев, че „предишните общински съветници са гледали на боклука като на боклук”. Въпросът е много голям и сериозен и затова задавам този въпрос на Кмета, защото мисля, че в този мандат ние сме призвани да решим този голям проблем, който е сложен, свързан с много средства и дано съм лош пророк, но неговото решаване няма да доведе до намаляване на разходите на гражданите за такса „Битови отпадъци”. Ако може, г-н Панов, да споделите перспективата за изграждането на това депо, дали ще бъде възможно и как да решим това в следващите четири години.

        Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА: Увеличаването на резерва за изграждане на новото регионално депо тази година се формира единствено от доходността върху тези ценни книжа, които сме закупили до този момент. Тази година не се планира закупуване на нови ценни книжа, но пък има въведени от миналата година едни отчисления към Министерството на околната среда и водите, респективно Регионалната инспекция ги събира в своя сметка за чужди средства, които са точно за тази цел. Те са два вида и както забелязвате по план-сметката, те са доста увеличени тази година за сметка на миналата година. Следващата година, 2013, ще бъдат увеличени още повече, двойно. Така е по закон и по наредбата, която го разпределя.

Във връзка с плановете на ОбА за изграждане на новото регионално депо. Проектът, който е за изграждане на депо за шестградието, вече е предаден за оценка и малко неточно говорим за изграждане на ново регионално депо, защото то не е точно депо, а система за управление на отпадъците и включва сепариращи инсталации за разделяне на рециклируемите отпадъци, инсталация за компостиранне на биоразградимите отпадъци, минипречиствателна система и това, което остане за депониране след отделяне на всички тези отпадъци, които могат да бъдат регенерирани и използвани, се депонира в клетки. Съответно имаме няколко предложения в Общината за инвестиции и за изграждане на такива заводи, за които говореше проф. Харалампиев, които в момента се обсъждат.

Ако мога да отговоря и на г-н Витанов във връзка с депото в Леденик. Таксите, които са събрани, са 16 905 лв. Там за 2012 г. са депонирани 33 270 кубика, което не е много по-малко от това, което се депонира в Шереметя. От тези 33 270 кубика 18 300 кубика са от общински обекти - такива, за които Общината няма как да си плаща сама таксите. Тази година предстои депонирането на още такива кубици, защото започва изграждането на водния проект и от там ще има доста отпадъци – земни маси и строителни отпадъци. Таксите, които плащат гражданите за депониране на земни маси и строителни отпадъци, не са актуализирани от 2005 г. и ние не предвиждаме тяхното актуализиране. Те съответно не могат да покрият необходимата цена за обслужването им по простата причина, че увеличим ли ги, ще увеличим незаконното изхвърляне на тези отпадъци на всевъзможни места в града и в общината, където в отделно перо сме заложили, както виждате в разбивката почистване на нерегламентирани сметища.

        Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предстои ни да вземем много важно решение. Още първите числа, които се виждат на таблото, говорят, че при първоначален план за 2012 г. от 6 227 000 лв. сме събрали, фактурирали и начислили над 7 000 000 лв., т. още тук, в началото, при заложени определен брой средства сме фактурирали близо 700 000 лв. в повече. Оттам идва и този първоначален план от 6 900 000 лв. Т.е. тази година на базата на това, че сме събрали повече средства, залагаме и повече, ще изразходваме и повече. Или за една година разликата отива към 700 000 лв. Искам всеки от нас да си отговори за тази една година с тези 700 000 лв. стана ли градът ни по-чист, повече ли се чисти, мие и т.н.

Вървейки по-надолу в числата, които са ни представени, виждаме в ІІ „Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци” заложени 150 000 лв. Аз мисля, че това не е баница, която всеки ден се ползва. Тези кофи, контейнери и т.н., като се закупят веднъж, се използват дългосрочно. В тази връзка виждаме, че за тази година са предвидени само 60 000лв. Това е по проекта за решение.

Говореше за тези Джи Пи Еси, които да се сложат на колите, през изтеклия мандат. Надявам се ОбА да направят необходимото, за да бъдат сложени тези Джи Пи Ес системи. Колкото за Справката за планирани разходи за чистотата. Тази разлика от 5-6 до 700 000 лв., след като е предвидена, трябва да се оправдае и да се сложи в различните пера. Само че виждаме, че има Закон за обществените поръчки, има фирми, които са спечелили обществени поръчки, има и фирми, които работят по концесионни договори. Там ясно са предвидени средствата, по които те да работят. Фактически тези 600 000 лв., които са предвидени за тази година, ще им дойдат в повече на тези фирми, които вече имат сключени договори. Ако греша, моля компетентните хора да излязат и да ме опровергаят! Но, тази разлика от 600 000 лв., която имаме, мисля, че, разхвърляна, се губи и аз не виждам къде е във всичките тези пера.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Г-н Алексиев, това, което Вие цитирате, е приходът. Първоначалният план е 6 566 000 лв., 7 026 000 лв. са събраните приходи, а не са разходи. Очевидно има грешка. 6 900 000 лв. е планът за 2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Въпрос към ОбА: в справка за извършените разходи към 31.12.2011 г. пише: „Фактурирано и начислено към 31.12.2011 г.: 7 176 230 лв. - това са всичко външни услуги. В отчета за деветмесечието ние отчитаме 4 379 549 лв. Значи ли това, че в последното тримесечие   т.е. от 1 ноември до 31 декември, са платени 2 796 681 лв.? Това е моят въпрос към ОбА.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Това са верни цифри, но са от два различни разреза. Едното е на база начислена основа, другото е на касова основа. Във връзка с това, което каза г-н Витанов, искам да обясня, че за услугите, свързани с извозването на боклуците, има режим на самоначисляване на ДДС. Това ДДС се отразява в приходната част на отчета ни със знак минус и оттам идват тези недоразумения. А в план-сметката, която виждате, са изкарани пълните разходи, събрани наедно, тъй като в отчета, който показа г-н Витанов – отчета за касовото изпълнение, са разпръснати на различни места и затова правим тази план-сметка, за да може да видите и да придобиете цялостна представа какво се е случвало с тези пари, които са събрани там в рамките на 7 100 000 лв.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако има такива неясни неща, е добре въпросите да се задават в комисиите, за да могат да се изяснят навреме.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Петко Тюфекчиев „Фирмите, осъществяващи дейност „Чистота” да бъдат задължени да поставят Джи Пи Ес системи с цел контрол по осъществяването на дейността им”. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

        Предложението по цялата т. 6 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 78

 

На основание чл. 21,ал.1,т.6,т.7 от ЗМСМА, чл.62 и чл.66 ,ал.1 от ЗМДТ, Великотърновски общински съвет:

 

1. ПРИЕМА ОТЧЕТА на план – сметката за приходите и   извършените разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2011 година и ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН –СМЕТКА за разходите за 2012 година:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2011

ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2011Г.

ПЛАН 2012

І

П Р И Х О Д И в т.ч.:

6 227 551

6 174 303

6 900 000

1

ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"

6 566 000

7 026 951

6 900 000

2

Приходи от лихви от Д /Об/ЦК

60 000

100 848

60 000

3

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2011 год.

261 551

1 257 510

 

4

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2012год.

 

 

0

5

Възстановени заеми /+/, в т.ч.:

 

 

2 933 693

 

- по номинала на държавните ценни книжа по Решение №12/24.11.2011 година

 

 

2 884 611

 

- от премии или отстъпки от ДЦК

 

 

49 082

6

Планирани за закупуване ДЦК по Решение 1173/21.01.2011 г. на Великотърновски общински съвет

-660 000

 

0

7

Покупко-продажба на ДЦК от бюджетни предприятия /нето/

 

-2 205 231

-2 993 693

8

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

 

-5 775

 

9

ВСИЧКО ПРИХОДИ

6 227 551

6 174 303

6 900 000

10

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2011 год.

 

-1 001 927

 

ІІ

Общо за Община В.Търново от тях:

6 227 551

7 176 230

6 900 000

1

Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:

140 000

150 506

60 000 

2

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:

1 750 000

1 894 487

1 900 000 

3

Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци

1 175 000

1 034 383

1 420 000 

4

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване

3 162 551

4 096 854

3 520 000 

5

в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/

 

375 796

 

ІІІ

РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2 831 571

0

2 993 693

 

 

2. На основание т.3 от Решение №12/24.11.2011г.,след възстановяване на разходите по проект” Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган, средствата от такса ”Битови отпадъци”,резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на депо за неопасни битови отпадъци ще бъдат възстановени чрез осъществяване на покупка на Държавни ценни книжа.

 

3. Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци.

 

4. С получените лихви да се закупуват нови ДЦК в рамките на натрупаните лихви.

 

5. Фирмите осъществяващи дейности „Чистота” да бъдат задължени да поставят GPS – система с цел контрол по осъществяване на дейността.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, Вх. № 236/20.12.1011 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 от ЗОБ и §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 година, във връзка с чл.41, ал.1 и чл.12, ал.10 от ЗКН

 

1. Великотърновски общински съвет определя РИМ Велико Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.01.2012 година;

 

2.Правата и задълженията на Директора на РИМ Велико Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

-       Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на РИМ Велико Търново;

-       Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

-       Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на ВТ ОбС бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

-       Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

-       Да се разпорежда със средствата на РИМ Велико Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

-       Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

-       Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на РИМ Велико Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

-       Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

-       При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на РИМ Велико Търново представя очакваното изпълнение на приходите от културни ценности / музейни такси и др./;

-       На основание на чл.12 ал.10 от Закона за културното наследство ежегодно с решението за приемане на общинския бюджет се приема годишна програма изготвена от Директора на РИМ Велико Търново за   дейностите по опазване на културни ценности и дейности по опазване и популяризиране на културното наследство. Програмата се разработва по конкретни дейности и обекти, като всяка от тях е финансово и технически обоснована;

-       Контролът и ръководството на дейностите по одобрената от ВТОБС програмата се възлага на директора на РИМ;

-       Общата стойност на план – сметката на програмата не може да надхвърля очакваното изпълнение на приходите по чл.12.ал.10 от Закона за културното наследство;

-       Реалното изпълнение на дейностите по програмата във финансов аспект се съобразява с реалното изпълнение на приходите от културни ценности;

-       Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред ВТОБС отчет на изпълнението на програмата по видове дейности и обекти.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за 20% общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново по проект „Красива България” – 2012 г., Вх. № 329/16.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 100 000, 00 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 500 000, 00 лв. с ДДС, за извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на капацитета на Дом за деца лешени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, Вх. № 321/16.01.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, , Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ДВ бр. 27/09.04.2010 г./ и във връзка с писмо с изх. № 08-1240/ 23.12.2012 год. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 40 на 35 места , считано от 01.01.2012 г.

2. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., с капацитет – 35 /тридесет и пет/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/ 23.06.2010 год. на Министъра на труда и социалната политика.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за предоставяне на имот, общинска собственост за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, Вх. № 299/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 82

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на Партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане от 08.12.2011 г. и Споразумение за сътрудничество с Фондация «МСС – България» гр. Велико Търново от 12.12.2011 г. за изпълнение на проект «И аз имам семейство» по ОП “РЧР”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Приеми ме”, в изпълнение на Национална стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

5. Дава съгласие да се предостави за нуждите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Приеми ме” недвижим имот общинска собственост на ул. “Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ет. 2, ап. 4 в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2012 г.

6. В предоставения на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново имот, възложена за управление от Фондация “МСС – България” да се изпълняват дейностите по проект „И аз имам семейство” от екипа по приемна грижа на община Велико Търново, съгласно правата и задълженията, регламентирани в Партньорското споразумение от 08.12.2011 г. и Споразумението за сътрудничество от 12.12.2011 г.

7. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 283/11.01.2012 г.

 

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ прочете питането си относно готовността на община В. Търново за нормалното функциониране през зимния сезон.

        Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Панов, благодаря много за тази подробна информация. Аз мисля, че тя е полезна за всички колеги и граждани. Само че написаното е едно, а реалностите са други. Може би от деликатност, може би по някаква друга причина Вие не отговорихте на въпроса дали сте доволен от това, което е направено на 31 декември. Аз ще си позволя един устен вариант, ще ви предоставя и един писмен вариант. За писмения ми вариант едното е от 18 януари, т.е. след Нова година. Рубриката се нарича „Гняв от вчера” във вестник „Преса”, отнася се за В. Търново. Препоръчвам Ви да я прочетете внимателно! Следващото е от първата страница на един местен вестник от 20 и някой януари. Също Ви препоръчвам да го прочетете внимателно!

Но аз съм свидетел на това, което и аз съм видял това, което става в кварталите и по-специално в Зоната. Снегоринът там мина в 16.30 часа. Направих справка в службата МТО. Снегът е завалял в 7.45 часа. Никаква техника, която да разпръсква пясък. Да не говорим, че от долната част на „Зоната” хората не можаха да излязат. В този смисъл моето предложение и моята настойчивост е максимално да се обърне внимание на кварталите. Те не са друга България, не са друга губерния. Там също живеят хора, те също имат своите проблеми. И на населените места. Кметът на Ветренци беше тук преди малко и отиде, за да качи трактора и да чисти във Ветренци. На 31 декември аз отидох до разклона и се върнах обратно във В. Търново.

       

        В 11.10 часа г-н Ашиков обяви петнадесетминутна почивка.

        След почивката ОбС продължи своята работа.

 

ПО ДВЕНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Драгош Методиев, г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 284/11.01.2012 г.

 

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ прочете питане относно подхода, принципите и критериите при назначаване на кметски наместници в община В. Търново.

        Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

        Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Една от целите на питането не е упомената тук. Знаете ли Вие кои са кметските наместници в населените места, в които не се проведоха избори? Аз очаквах, г-н Панов, да изброите кметските наместници в тези населени места. Ние сме част от един организъм: вие -изпълнителната власт, ние - орган на местното самоуправление и кметовете – на изпълнителната власт. Нормално е да знаем кои са тези хора. Не го чух от Вашия отговор, но се надявам, че всички ние можем да получим отговор кои са кметските наместници в тези населените места, където се назначават. Аз адмирирам това, че Вие споменахте, че са проведени събрания, за да се види кого предпочитат хората, защото в населените места има и неформални лидери, независимо от техните политически пристрастия и аз съм убеден, че Вие сте подходили по този начин – такива хора да бъдат назначени. Аз се надявам да продължите, убеден съм в това, и при останалите четири места – това, което искат хората, Вие да се съобразите с тях и да издадете съответната заповед по чл. 46, буква „а”.Писменият вариант на отговорите ще предоставя по-късно.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Петко Тюфекчиев и г-н Стоян Витанов, Вх. № 285/11.01.2012 г.

 

        Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ прочете питане относно писмо на вицепремиера и министър на финансите Дянков с препоръки и указания към кметовете на общини и общинските съвети.

        Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За пореден път констатирам, че община В. Търново е с добро наследство. 4 000 000 лв. по сметки и само 1 000 000 лв. неразплатени. Това е добре, но наистина сме имали предвид и когато коментирахме отчета за деветмесечието, и когато впоследствие обсъждахме местните данъци и такси, когато обсъждахме калкулациите, ние поискахме анализ. На нас, като общински съветници, ни се изсипаха едни цифри, но как вървят нещата, докъде ще стигнат, как се отразява кризата, няма една дума за това. Да не говорим, че това писмо е получено на 21 ноември. Този отчет се вкарва на 22 ноември. Имате тук специалисти във финансовата област и винаги могат да напишат една страница отчет как вървят нещата. Ето, добре вървят, както разбираме. Да си пожелаем до 2012 г. нещата да продължат! Разбира се, вероятно с многото проблеми, които ще ни връхлетят и именно затова, както сега е модерно да се казва, да пуснем код „жълто” засега по общинските финанси и с надежда да не става код „оранжево”, както доколкото знам сега е в момента, и да се поздравим с добра финансова година в края на тази година. Най-вече, нека да си пожелаем - Вие, като кмет, и ние, като общински съветници, максимално да полагаме усилия тези средства да бъдат разходвани най-полезно за благото на гражданите на В. Търново.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Петко Тюфекчиев, Вх. № 286/11.01.2012 г.

 

        Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ прочете питане относно функционирането на зоните за платено паркиране в гр. В. Търново и дейността на обслужващите ги технически средства.

        Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Не съм удовлетворен от Вашия отговор. Мислех си, че като намерихме единодушно решение за Джи Пи Ес-а, ще продължим по този начин. Очаквах в отговора Ви да чуя, че ще в община В. Търново преди да разгледаме т.нар. Наредба за сините зони, която отложихме с още един месец и не знам дали ще успеем да я гледаме през следващия месец, или трябва по-задълбочено да я гледаме. Мисля, че преди въвеждането на зоните и експлоатацията им, че ние трябва да имаме изцяло нов план за организация на движението и на паркирането във В. Търново и едва тогава да разгледаме възможността и необходимостта от въвеждане на сини зони.

На второ място: съжалявам, но през седмицата аз получих по-голяма информация от медиите относно тези 150 лв., които продължавам да твърдя, че не са такса, а са наем и не им е мястото в наредбата, която приехме на 28 декември, и относно че са 40 паркоместа, за които аз не получих отговор колко са, получих го от медиите. Относно смисъла на таксата, която аз мисля, че трябва да бъде приета от ОбА, говорят и двата закона чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ: „За всички услуги и права, предоставени от Общината Общинският съвет определя цената”. Това включва и билетите за градския транспорт, и детските ясли, и всичко останало. Това е услуга, за която трябва да бъде платена съответната такса. Същото се казва и в чл. 21, т. 7 от ЗМСМА: „Общинският съвет определя размера на местните такси”. Зд тази услуга се дължи такса и т.н.. Това е общинска особеност и самият чл. 8 от ЗОС казва: „Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършва под общото ръководство и контрол на ОбС”. Съжалявам, че трябва да взема отношение, тези въпроси поставих на сесията, когато приехме наредбата за администрирането на местните такси и услуги, но виждате, че се наложи и променихме тази наредба, още един месец откакто тя не е влязла в сила. Когато вземаме некомпетентни решения, виждаме последиците от това. Има два изхода: или почваме да работим и да гледаме на нещата компетентно, или работата ни не е тук.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост в Община В. Търново за 2012 г., Вх. № 340/18.01.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Ще ми позволите да взема отношение и по следващата точка, тъй като тя също е обект на разглеждане от комисията. Отчетен е годишният план за приватизация на община В. Търново и има сравнително голям процент неизпълнение на заложено поради юридически трудности и проблеми с част от обектите, които са били заложени за продажба. Това е една от причините. И другото: това, което е заложено за 2012 г. на този етап, през годината може да се допълни и актуализира с нови имоти, които по предложение на ОбА могат да постъпят за продажба. В комисията единодушно бяха приети и двата документа.

        Предложението по т. 15 беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2,3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация , Великотърновски общински съвет:

 

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2012 година и утвърждава :

 

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2012 година- Приложение 1 ;

 

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2012 година - Приложение 2 .

 

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2012 година- Приложение 3.

 

 

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2011 г., Вх. № 339/18.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

На основание чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

 

1. Приема отчета за работа на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2011 година, заедно с внесените към отчета Приложения №1, №2 и №3

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 296/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 85

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл.18,т1,т.9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл.18,т1,т.9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет удължава срока на ликвидация на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново с нови 3 /три/ месеца от дата на изтичане на срока по т.1 от Решение № 1502/29.09.2011г. на Великотърновски Общински съвет до 31.03.2012г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора за ликвидация с Ликвидатора на дружеството „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново, инж. Тодор Василев Тодоров с ЕГН: 5202181542, л.к. №114547489, издадена на 11.12.2001г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, № 6 до изтичане на срока по т.1 от Решението.

3. Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да впише новия срок по т.1 в партидата на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново в Агенция по вписванията – Търговски регистър и да предприеме всички необходими действия по осъществяването на ликвидацията на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново   по реда на гл. 17 от ТЗ и Решение № 1126/18.11.2010г. на Великотърновски Общински съвет до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър.

4.Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложения:

1. Счетоводен баланс към 31.12.2011г. на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново – 1 бр., копие;

2. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2011г. на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново – 1 бр., копие;

3. Справка на ДМА към 31.12.2011г. – 1 бр., копие;

4. Справка към 31.12.2011г. на краткосрочни вземания на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново - 1 бр. , копие;

5. Справка към 31.12.2011г. на краткосрочни задължения на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново - 1 бр. , копие;

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 287/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно временно предоставяне за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците“, с. Вонеща вода“ на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за срок от три години, за сметка на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, на ВиК оператор.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велика Търново да извърши необходимите административни процедури по предоставянето за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците“, с. Вонеща вода“ на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

 

3. Отменя РЕШЕНИЕ №1355 от Протокол №89 от 26.05.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 163/2008 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 312/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя Решение №163 по протокол №16 от 24.04.2008 г., както следва:

 

Било: „2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие като публична общинска собственост за пречиствателна станция следния имот:

-общинска земеделска земя /чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС, Решение №2-В/17.12.1998 г. на ПК Велико Търново, скица №360/04.01.1999 г. – разсадник от 19,694 дка, ІІІ категория, съгласно Акт за частна общинска собственост №494/26.02.1999 г./, с базисната стойност 16 739,00 лв.”;

Става: „2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие следния имот:

-общинска земеделска земя /чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС, Решение №2-В/17.12.1998 г. на ПК Велико Търново, скица №360/04.01.1999 г. – разсадник от 19,694 дка, ІІІ категория, съгласно Акт за частна общинска собственост №494/26.02.1999 г./, с базисната стойност 16 739,00 лв.”;

В останалата си част решението остава непроменено.       

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на собственост чрез продажба, Вх. № 310/13.01.2012 г.

 

        Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 85 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4961/12.10.2011 г., представляващо 85/560 идеални части от УПИ VІІІ-268 от строителен квартал 47 по ПУП на с. Арбанаси, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Николай Тодоров Манолов с адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, ул. „Софроний Врачански” №48. Съгласно КККР на с. Арбанаси, имотът е с идентификатор №00583.501.268.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ VІІІ-268 от строителен квартал 47 по ПУП на с. Арбанаси, с площ от 85 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 5 270 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Николай Тодоров Манолов с адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, ул. „Софроний Врачански” №48.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие па реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик Вх. № 307/13.01.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Ще си позволя малка процедурна волност по Правилника. Отношението, което ще взема сега, е такова и по следващите пет точки, по които моите аргументи са аналогични. При проверката на документите, които са приложени към следващите пет точки, се натъкнах на няколко обстоятелства, които ме притесниха. Принципно става въпрос за рутинна работа както на ОбА, така и на ОбС. Но в преписките има документи, които са от 2009 г., 2010 г. или 2011 г. – говоря за скици, но с давност повече от шест месеца. Има становища на кметовете на населените места, но на старите кметове. Липсват становища на новоизбраните кметове на населените места. Считам, че при проверката на документите и на цялата преписка в ОбА следва най-малкото да се актуализират тези документи, към които няма фактически промени към датата на внасянето на преписката за разглеждане в ОбС. Иска ми се днес да чуя становището на ОбА как и по какъв начин става контролът на тези срокове по отношение законосъобразността на тези документи и на сроковете, които касаят актуалността на тези документи. Става въпрос за скици и за становища на кметовете на населени места.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение за отлагането на петте точки за дооформяне в законност по нормативна база на всички документи. Г-н Илчев е абсолютно прав. Мисля, че част от забележките, които прави той в момента, бяха направени по време на комисия. Разбира се, не им беше обърнато внимание в комисиите, но ние не трябва да създаваме порок още в началото на нашия мандат, затова правя процедурно предложение точки 21, 22, 23, 24 и 25 да бъдат отложени.

Предложението на г-н Димитров за отлагане на точките беше прието с 18 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Възползвам се от правото си да се опитам да обясня и да не се съглася с направените забележки по работата на ОбА по подготовката на преписките, които се внасят при вас. В четирите преписки, които касаят предварително съгласие по Закона за опазване на земеделските земи. Скиците, които са приложени, са скиците, върху които главният архитект на община В. Търново е положил визата за проектиране. Това е началото на една процедура, която е твърде продължителна във времето. Ако трябва да се актуализира тази скица, означава ли това, че възложителите, инвеститорите ще започнат процедурата отново? Вървят ли отново сроковете по ЗУТ за обявление? Не мисля, че може да се актуализира скица, върху която вече е положена виза за проектиране.

По отношение на предварителния договор. Тъй като там няма скица. Там всичко е проектна документация, скицата също е с визата за проектиране, може би забележките са към данъчните оценки, които са представени към преписките. Искам да поясня самата процедура и момента, в който тези данъчни оценки се поръчват от ОбА. Това става в момента, в който преписката се комплектова за изпращане на оценител на имоти. Знаете, че работим с „Инвестстрой” . Те изготвят експертните оценки на недвижимите имоти на Общината, които са предмет на управление или разпореждане. В момента, в който отдел „Общинска собственост” подготви преписката и я комплектова за изпращане на оценителя на имоти, тогава се вади тази данъчна оценка. Тя служи само за нуждите на оценителя, като техен коректив, защото законите казват, че сделките на община В. Търново не могат да се изповядват на цени по-ниски от данъчната оценка. Имали сме случаи, в които данъчната оценка е по-висока от оценката, определена от оценителя на имоти, но в конкретните преписки, които сега разглеждате, няма такъв случай и оценките, изготвени от оценителите на имоти, са в срок и са валидни.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 311/13.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улично пространство публична общинска собственост, попадащи в новообразувани УПИ ІІ „за жилищни нужди” и УПИ ІІІ „за жилищни нужди” от кв.329 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно проект за ЧИ на ПУП, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработка, приета с решение №107 по протокол №11 от 06.07.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като Община Велико Търново прехвърля на Таня Костова Дървенова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ст. Ахтар” №23 и Елена Костова Кънчева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Д. Чоканов” №3Б, правото на собственост върху следните части от недвижими имоти:

         2.1. общинско място, представляващо улично пространство от юг на имота към улица „Крайбрежна”, с площ от 24 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ ІІ „за жилищни нужди”от кв. 329, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 264 /три хиляди двеста шестдесет и четири/ лева без начислен ДДС.

         2.2. общинско място, представляващо част от улично пространство от изток на имота към улица „Петър Богданов” и от юг на имота към улица „Крайбрежна”, с площ от 14 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ ІІІ „за жилищни нужди” от кв.329 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 1 904 /хиляда деветстотин и четири/ лева без начислен ДДС.

        

         3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

       

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение Вх. № 375/26.01.2012 г.

 

Г-н АНТОН КОЙНАКОВ - Началник на отдел „Общинска икономика”: Предложението е продиктувано от необходимостта да се извърши пререгистрация в Агенцията за регистрация към Министерството на правосъдието на управителите на Центъра за кожно-венерически заболявания и Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Управителите са си подали документите в задължителния срок, но им е направен отказ, защото не са били представени дипломите за завършено медицинско образование, дипломите за медицинска специалност, дипломите за медицински мениджмънт. След направения отказ тези документи са внесени и е последвал втори отказ – този път, защото в учредителния акт трябва да се впише името на определени с решение на ОбС по протокол 7 решение 29 от месец декември имената на управителите. Затова предлагаме да избегнем следващи такива неузаконявания по този начин, като променяме в Учредителния акт единствено името и оставяме празно място, където ще се впише номера на това решение. Това се касае за двата диспансера, тъй като двете са идентични, съжаляваме, че в последния момент, но отказът е направен вчера следобед. Това излиза на сайта на агенцията по вписванията и ние реагираме веднага.

Ще подложим на гласуване поотделно двете точки Едното предложение е с Вх. № 375, което включихме в началото на заседание. Сега г-н Койнаков предлага предложение с Вх.№ 376 да влезе в дневния ред, за да може да го гласуване.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на предложение с вх. № 376 от 26.01.2012 г. Предложението беше включено в дневния ред с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз петнадесеттина години съм в този бранш и такъв батак аз не съм виждал. Ще се аргументирам защо го казвам. Първо: Защо беше отложена тази точка? Нямаше мотиви и аргументи. Аз ще ви кажа защо - защото е напълно несъстоятелна. Само че няма кой да го признае в тази зала. Ще ви цитирам текстове от отложената точка, където трябваше сега да прехвърлим имоти. Ние какво правим? Взехме им имотите, прехвърлихме ги някакси, без право на сделка. Говорихме от тази трибуна, ходихме и разговаряхме с г-н Кмета, казахме допълнително за какво става дума. След това: „Дайте, ще им върнем имотите!”. След това: „Хайде обратно, защото единия път не се е регистрирал, понеже не е представил диплома, втория път не е, защото еди-какво си, и г-н Койнаков като на наивници ни обяснява какво се е случило. Г-н Койнаков, в тази зала няма наивници и за това нещо – за да се мотае и заради този батак, който настъпи около диспансера, една от основните вини е Ваша. Излязло вчера. А кой трябва да каже на управителката, която е вероятно много добра лекарка и сигурно много добър управител, че има учредителен договор. Кой трябва да знае това? Кой трябва да знае, че този учредителен договор трябва да бъде променен?

Аз искам да кажа, че ние ще подкрепим това, но кой ни вкара в тази спирала? Ще ви цитирам, за да видите какви предложения ни правят – в онова, което го отложихме и никой не посмя тук да каже защо. Има грешка, има и прошка, признайте си! Говоря към ОбА. „Да предаде безвъзмездно право на ползване”. Право на ползване не се предава, то се учредява. То не е някаква движима вещ да я хванем с ръце и да я дадем, Второ, вижте какъв текст има: „Община В. Търново да предаде с приемо-предавателен протокол безвъзмездното право на ползване”. Колеги, община В. Търново, в лицето на нейния принципал ОбС, учредява. Да не говорим в преамбюла, където пише: „Дава съгласие да се учреди”. Ние сме принципалът, ние няма какво да се съгласяваме, ние учредяваме. После почваме да го предаваме с приемо-предавателни протоколи. Пълно безумие! И докога ще бъдем вкарвани в тази спирала? Има някой, който е отговорен. Тук няма наивиници, няма хора, които да ги лашкат от едната в другата страна. Аз не съм съгласен с това, но въпреки това ще подкрепя, за да може работата да тръгне. Кажете, г-н Койнаков, да не би да възникне нещо друго, та пак да откажат регистрацията на този управител, който на всичкото отгоре не може да подписва и не може да си върши работата. Възмутен съм!

Предложението с вх. № 375 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 90

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет реши:

   

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 13, ал.2, т.6.3 се изменя и добива следната редакция :

    „Чл. 13, ал.2, т.6.3 Великотърновски общински съвет на основание свое Решение №29/14.12.2011г. по Протокол №7 от заседание на Великотърновски общински съвет, проведено на 14.12.2011г определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д- р Маргарита Любомирова Тасева с ЕГН 5802242254, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Седми юли”, №2, който да управлява и представлява лечебното заведение.”.

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

    „§ 2.Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение №90 /26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.”.

 

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 1168/16.12.2010 година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с Решение №90/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.

 

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Учредителен акт на дружеството.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Направихме бърза консултация с Главния архитект на Общината и с Главния юрист, след което си мисля, че точки 22 и 24, които касаят предварителното съгласие за гр. Килифарево трябва да бъдат прегласувани, тъй като документите там са изрядни. Аз говорих по принцип за тези точки, уточнихме с ОбА в лицето на Главния архитект и на Главния юрист и правя предложение на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за работата на ОбС да се прегласуват точки 22 и 24. Мисля, че е редно да ги гласуваме по дневния ред, така както са подадени. Мисля, че това е по-редно, отколкото областният управител да върне решението след време.

Предложението на г-н Илчев точки 22 и 24 да бъдат подложени на гласуване беше отхвърлено с 9 „за”, 7 „против”, 9 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложение с вх. № 376: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 91

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет реши:

   

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

 

а) Чл. 14, ал.5 се изменя и добива следната редакция :

    „Чл. 14, ал.5. Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството до провеждане на конкурс Д- р Силвия Димова Горанова с ЕГН 7309191410, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Симеон Велики”, №8.” който да управлява и представлява лечебното заведение.”

 

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

    „§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 213/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.”.

    

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 приет с Решение № 213/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново, изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 91/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет.

 

       3. Възлага на Управителя на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Учредителен акт на дружеството.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 314/13.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

  І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 11, представляващ коридорна площ от 54,00 кв.м за изграждане на „Бар- бюфет на спортиста” при месечна наемна цена 306,00 лв., след провеждане на публичен търг с явно наддаване. Бъдещият наемател се задължава да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

 

  ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

  ІІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия търга.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да удължим работата на заседанието до изчерпване на точките от дневния ред.

 

Предложението за удължаване на заседанието беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 313/13.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 93

 

І. На основание чл. 39 ал. 5 във връзка с чл.39 ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Гинев” № 2”А”, представляващ спортна зала “Сава Величков”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви” да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „До село”, с. Велчево, Вх. № 305/13.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз ще бъда добронамерен в изказването си . Предлагам прегласуване на точката. Ако някой от колегите прецени, че има конфликт на интереси, да си направи сам отвод, за да не вкарваме в процедура целия Общински съвет.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 94

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 ЗУТ одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № № 960005, 960006, 960007, 960008, 960009, 960010, 960012, 960013, 9660014, 960015 и 960021, местност „До село”, землище на с.Велчево – обособяване на два имота – новоурегулиран УПИ І включващ имот № 5 и новоурегулиран УПИ ІІ включващ имоти №№ 6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 и част от ПИ № 960020 - общински път, с площ от 1115 кв.м. , във връзка с изграждане на фотоволтаична централа; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; план-схеми за електрификация и за комуникационно- транспортната мрежа към ПУП; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел захранване – кабел 20 кV от съществуващ електропровод до новопредвиден ТП- 20 кV в имот № 960014.Трасето на кабела се прокарва през имоти - № 960014, № 960020 – общински път, № 000210 – общински път и достига до ЖР стълб в регулацията на с.Велчево – ПИ № 000100.

             На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от имот №960020 – местен общински път, попадащи в новообразуван УПИ ІІ-6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 в землище с. Велчево, община Велико Търново, местност „До село”, останалата част от който е собственост на наследници на Колю Колев Колев, представлявани от пълномощник Николай Гавраилов Йовчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ил. Драгостинов” №7, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

3. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение № 91 от Протокол № 10 от 22.06.2011 г. и решение №114 по протокол №12 от 20.07.2011 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

3.1. Община Велико Търново прехвърля на наследници на Колю Колев Колев, представлявани от пълномощник Николай Гавраилов Йовчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ил. Драгостинов” №7, правото на собственост върху част от общински имот №960020, представляващ местен общински път, с площ в размер на 1 115 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПЗР попада в новообразуван УПИ ІІ-6,7,8,9,10,12,13,14,15,21 в землище с. Велчево, община Велико Търново, местност „До село”, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на       5 575 лева без начислен ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПЗР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП, местност В. Търново, землище на гр. В. Търново, Вх. № 290/13.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 95

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.5 ЗУТ, и Решения № КЗЗ-05/09.09.2011г., т.1 и № КЗЗ-05/09.09.2011, т.2 на Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 10447.151.25, местност Велико Търново, землище на гр.Велико Търново: създаване на обслужващ транспортен достъп с ширина 6 м до ПИ № 10447.151.25, преминаващ през ПИ № 10447.151.26 – общински имот, като проектния път е с площ от 684 кв.м; отреждане на ПИ № 10447.151.25 за „ производствени и складови дейности”; за ПИ № 10447.151.25 се предвижда свободно застрояване на сгради за „производствени и складови дейности” при следните устройствени показатели – височина на сградите 8м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,5, минимална озеленена площ – 20%, линии на застрояване – ограничителни и БКТП; план – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация към ПУП; парцеларни планове за линейна инфраструктура – трасета на външно ел захранване – кабелна линия 20 кV, водопровод и канализация, захранващи обект: „Производствено-складова база” в ПИ № 10447.151.25 / № 000191 по КВС/ за нуждите на СД”Сира – Василеви и сие”, преминаващи през част от имот № 10447.151.26 / № 000193 по КВС/ - общинска собственост; промяна предназначението на част от имот № 10447.151.26 / № 000193 по КВС/ - общинска собственост, с площ от 684 кв.м за местен /обслужващ/ път.

         На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Реализиране на 13 015 броя поименни компенсаторни бонове, с. Церова кория ОУ „П. Р. Славейков”, Вх. № 272/10.01.2012 г.

 

       Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 32 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 96

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Директора на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория да реализира015 броя поименни компенсаторни бонове на името на училището по депозитарна разписка 20062186Ц/05.09.2006 година, чрез продажба чрез инвестиционен посредник на „Българска фондова борса-София“ АД.

 

2. Сумата от продажбата на бонове да бъде преведена по банковата сметка на училището със следните данни:

IBAN BG23SOMB91303142885400

BIG SOMBBGSF

Общинска банка АД Велико Търново

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представители в комисията по определяне на носителя на Академична награда „3-ти март” на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 273/10.01.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 97

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя за представители в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” на Община Велико Търново за 2012 г. общинските съветници

 

Проф. Михаил Харалампиев

 

Доц. Милен Михов

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение Вх. № 366/25.01.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 34 – с вх. № 366, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 98

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Великотърновски общински съвет добавя нов & 12 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново със следния текст:

„Акредитираните университети в Община Велико Търново да заплащат такса битови отпадъци в размер на 30 % от определения годишен размер.”

 

Останалите текстове от Преходни и заключителни разпоредби на наредбата да се преномероват.

 

Заседанието беше закрито в 13.20 часа.                                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:……………

                                               /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                 ………………………..                                          

                                              /РУМЕН ДИМИТРОВ/

 

                                                 ………………………..

                                             /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

 

                                                  ………………………..

                                              /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/