Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 13-то заседание - 23.02.2012 г. (проект)

Дневен ред на 13-то заседание - 23.02.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тринадесето заседание, което да се проведе на 23.02.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 433/10.02.2012 г.

2. Приемане на Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 317/13.01.2012 г.

4. Изменение на Решение № 60/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 430/10.02.2012 г.

5. Изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 434/10.02.2012 г.

6. Отчет за 2011 г. на Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 398/30.01.2012 г.

7. Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2011 – 2015 г., Вх. № 418/07.02.2012 г.

8. Съгласие за осигуряване на допълнителен собствен принос по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 352/23.01.2012 г.

9. Приемане на Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. и План за действие – 2012, към програмата, Вх. № 409/02.02.2012 г.

10. Създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство”, Вх. № 441/13.02.2012 г.

11. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 444/13.02.2012 г.

Изпълнение на Решение от протокол № 5/18.01.2012 г. на ПК по НПУОР, Вх. № 393/30.01.2012 г.

13. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 275/11.01.2012 г. и Вх. № 377/26.01.2012 г.

14. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов, Вх. № 422/07.02.2012 г.

15. Питане от Петко Тюфекчиев, Вх. № 426/08.02.2012 г.

16. Предложение от НСПСК за откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 451/14.02.2012 г.

17. Предложение от НСПСК за откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Ветренци, Вх. № 452/14.02.2012 г.

18. Предложение от НСПСК за предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 453/14.02.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землищата на с. Габровци, с. Големани и с. Вонеща вода, Вх. № 465/15.02.2012 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Вонеща вода, Вх. № 458/15.02.2012 г.

21. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землището на гр. Велико Търново, Вх. № 457/15.02.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Къпиновски манастир”, Вх. № 456/15.02.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 460/15.02.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 462/15.02.2012 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Плаково, Вх. № 450/13.02.2012 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Дичин, Вх. № 463/15.02.2012 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Малки чифлик, Вх. № 464/15.02.2012 г.

28. Поставяне на паметна плоча на загиналите във войните от с. Велчево, Вх. № 439/13.02.2012 г.

29. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 445/13.02.2012 г.

30. Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Вх. № 424/08.02.2012 г.

31. Приемане на Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 436/10.02.2012 г.

32. Съгласуване на Стратегичиския и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 400/01.02.2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/