Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 16-то заседание - 29.03.2012 г. (проект)

Дневен ред на 16-то заседание - 29.03.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестнадесето заседание, което да се проведе на 29.03.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

2. Приемане на Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство“ гр. В. Търново, Вх. № 553/15.03.2012 г.

3. Проект за Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново, Вх. №484/21.02.2012 г.

4. Включване на Община Велико Търново в инициативата „Общината – приятел на детето“, Вх. № 520/06.03.2012 г.

5. Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Велико Търново за откриване на Спортно училище в гр. В. Търново, Вх. № 549/15.03.2012 г.

6. Промяна в Приложение № 2, съгласно т. 8 от Решение №101/16.02.2012 г., Вх. № 483/21.02.2012 г.

7. Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, Вх. № 554/16.03.2012 г.

8. Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД, 100 % общинска собственост, Вх. № 562/16.03.2012 г.

9. Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Велико Търново 2012 – 2015 г., Вх. № 569/19.03.2012 г.

10. Приемане на План за действие през 2012 година в изпълнение на Стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2009-2012 г./, Вх. № 564/16.03.2012 г.

11. Приемане на Отчет за дейността ОбСНВ Велико Търново за 2011 г. и План за действие за 2012 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г., Вх. № 563/16.03.2012 г.

12. Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента „ Здрави деца в здрави семейства“ през 2011 година и Финансов план за дейности по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства“ през 2012 година, Вх. № 565/16.03.2012 г.

13. Питане от Мариян Кенаров, Вх. № 493/21.02.2012 г.

14. Питане на Николай Илчев, Вх. № 516/05.03.2012 г.

15. Питане от Мариана Бояджиева и Валентин Ламбев, Вх. № 527/07.03.2012 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: „Бетонов център“, представляващ обособена част от „Инвестрой-92“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 575/20.03.2012 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 576/20.03.2012 г.

18. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Никюп, с. Дичин и с. Русаля, Вх. № 577/20.03.2012 г.

19. Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ I от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда /бивше училище/“ – собственост на Община Велико Търново, Вх. № 578/20.03.2012 г.

20. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II от кв. 329-А /част от бивш Търновски Воеводски хан/ на ул. „Христо Иванов Воеводата“, гр. В. Търново, Вх. № 579/20.03.2012 г., Вх. № 547/14.03.2012 г.

21.Приемане на списък за 2012 г. на общинските жилища по предназначените, брой, вид и местонахождение, Вх. № 574/20.03.2012 г.

22. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 537/12.03.2012 г.

23. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 572/19.03.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 557/16.03.2012 г.

25. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 560/16.03.2012 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 561/16.03.2012 г.

27. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 535/09.03.2012 г.

28. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 573/19.03.2012 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 536/09.03.2012 г.

30. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 502/27.02.2012 г.

31. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Беляковец и представянето им на земеделски производители-животновъди., Вх. № 559/16.03.2012 г.

32. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. № 556/16.03.2012 г.

33. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

34. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

35. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

36. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ