Начало Заседания Протоколи Протокол № 12 от 16.02.2012 г.

 ПРОТОКОЛ  № 12

 

от дванадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 16.02.2012 г. от 09.20 часа в залата на община Велико Търново.

Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Валентин Георгиев Ламбев.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 г., Вх. № 384/30.01.2012 г.

2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 г., Вх. № 383/30.01.2012 г.

3. Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново, Вх. № 382/30.01.2012 г.

4. Сключване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011 г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново, Вх. № 381/30.01.2012 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам ви да направим едно разместване в дневния ред: точка 1 да стане точка 3, а точка 3 да стане точка 1. Логично е първо да се приеме структурата и числеността на Общинската администрация и точка 2 и след това бюджетът, тъй като и двете неща са намерили място в бюджета.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Предлагам изменение на дневния ред, тъй като дългосрочният дълг за финансиране по разходите по оперативни програми и приемане на новата структура и численост на община В. Търново, са част от бюджета на община В. Търново, предлагам точка 3 да стане точка 1, а точка 1 да стане точка три.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз имам едно предложение, което е добре да спазваме и за в бъдеще. Някъде към 9.18 часа аз преброих общинските съветници. Заседанието беше обявено за 9.00 часа. Не искам да уча никого на ред и дисциплина, но е хубаво, след като сме получили дневния ред, нека да бъдем така добри, да решим всичките си въпроси и заседанието да започва в 9.00 часа.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров за промяна местата на точка 1 и точка 3. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с направената корекция, беше приет с 33 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново, Вх. № 382/30.01.2012 г.

 

2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 г., Вх. № 383/30.01.2012 г.

 

3. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 г., Вх. № 384/30.01.2012 г.

 

4. Сключване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011 г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново, Вх. № 381/30.01.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОНСО: Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново, Вх. № 382/30.01.2012 г.

 

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Структурата на една Общинска администрация е основното правило и основната единица, която е важна за провеждане на управленската политика на кмета на Общината. Това се отнася за цялата страна. Затова структурата на всяка една община се разработва от кмета на общината в зависимост от политиките, които той ще провежда през следващите четири години от мандата си, и се предлага за одобряване на общинските съвети.

Ние направихме едно обстойно обсъждане на първия вариант на предложената структура от кмета на Общината. В рамките на 2 часа разговаряхме с 28 общински съветници от три водещи комисии в ОбС. След като му докладвах какво сме разговаряли, кметът на Общината се съобрази с направените предложения и тези предложения ги виждате във вх. № 438 от 13.02.2012 г. Аз няма да ги зачитам наново, защото тук са написани. Вчера до кмета на общината и до председателя на ОбС беше вкарано едно предложение от БСП. Естествено е, че това предложение е достояние на управленския екип на кмета и ако ми позволите аз ще отговоря въпрос по въпрос, както са зададени и ако на някого нещо не му е ясно или някъде не съм се изразила, според някои, правилно, моля да вземете отношение.

В първия въпрос се казва, че не е посочена конкретна дата за влизане в сила на предложената структура. Няма да зачитам цялото, това е квинтесенцията. Уважаеми общински съветници, когато обсъждахме с вас, решихме, че ще бъде направена поправка в самото решение и то вече има следния вид: „Великотърновският общински съвет определя срок до три месеца на кмета на община В. Търново да въведе новата структура на ОбА и населените места след влизане в сила на решението”.

Г-жо Бояджиева, вие сте го адресирали до кмета и до председателя на ОбС. Ако беше само до председателя на ОбС, ОбА нямаше да вземе отношение, но тъй като сте го адресирали и до кмета на общината, той е длъжен веднага да възложи и да се вземе отношение по отговорите.

Г.жа Марияна Бояджиева възрази, че това са въпроси на БСП, които би трябвало да се прочетат от самите тях. Г-н Витанов се обърна към председателя на ОбС, че трябва да бъде дадена думата на вносителя на предложението.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тук съм съгласен, че общинските съветници може би знаят съдържанието на въпросите, но гражданите не ги знаят.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Ако проблемът е в зачитането, нека от БСП да станат и да си ги зачетат, а след това ще отговоря. Но аз започнах да чета и да отговарям на поставените въпроси и мисля, че е едно и също.

Всички знаете, че решенията на ОбС влизат в сила, след като мине срокът на обжалване от областния управител. Така че този срок е 14-дневен и всеки може да сметне: днес е дата 16 и като добавите още 14 календарни дни, можете да разберете кога влиза в сила и до три месеца от влизането в сила на това решение кметът се задължава да въведе гласуваната от вас структура. Това е отговорът на ОбА на първия въпрос, който е: „Да се посочи конкретна дата за влизане в сила на предложената структура. Към тази дата работодателят по назначение издава заповеди, с които утвърждава устройствен правилник, длъжностно щатно разписание, длъжностни характеристики, вътрешни правила, в които има отражение настъпилата промяна, след което има право да започне да урежда трудовите служебни правоотношения”. Три месеца са достатъчно време всичко това да бъде направено.

Вторият въпрос: „Да се посочи реалната обща численост на администрацията. Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА ОбС е този, който одобрява общата структура и численост на ОбА. В така предложеното решение не са включени всички бройки. Не е ясно къде са структурирани кметът на Общината, заместник-кметовете и 43 броя длъжности, описани в Приложение № 3”.

Уважаеми общински съветници, винаги досега в две органограми се представя администрацията. В първата органограма се представя общинската администрация. Във втората се представя администрацията по населените места. Затова приложение № 1, което ви е предложено, това е ОбА В. Търново, тук , в тази сграда. Приложение № 2 е направено по всички населени места, като много добре знаете, че четири от тях са на самостоятелен бюджет, останалите са кметства и кмет наместничества. Така че цифрите, които виждате, включват единствено и само администрацията В тези цифри не са включени кметовете и кметските наместници. И веднага ви отговарям защо. Органите на изпълнителната власт не са администрация, поради което не са включени в общата численост на администрацията. Това е от Закона за администрацията. От новия класификатор и Правилника за неговото прилагане: последното изменение: чл. 12, т. 1, ал. 1 относно длъжностно разписание и нормативи за численост (цитира). Мисля, че сега ви стана ясно защо не са включени 36 кметове и кметски наместници във всички населени места, защо не е включен кметът на Общината и тримата заместник-кметове, които като число правят 40 бройки, плюс 230 бройки администрацията в общината и по селата ви дават числото 270, което вие откривате в бюджета. Надявам се, че ви стана ясно, че е спазена изцяло нормативната база на Република България към настоящия момент.

Второто, което искам да кажа, е, че органограмата не е записана никъде като задължителен елемент. Кметът на Общината не е длъжен да я прави, той може само да ви опише както в мотивите какви звена създава в администрацията си и да ви даде само общата численост. Как ще ги разпредели вътре, това е негово право. За да бъде наистина всичко прозрачно, г-н Панов е наредил и са написани цифрите във всяко едно квадратче, но няма община в България, в която общинските съвети да подреждат квадратчетата. Това е право на кмета на Общината. И веднага за пример мога да ви дам редица общини в България, които изобщо нямат органограми и не са нарушители на закона, защото той не го изисква. 43 служители, които работят в кметствата и 187 служители, които работят в общ администрация, 230 и затова в решението е записано: „ВТОбС определя срок до три месеца на кмета на община В. Търново да въведе новата структура на ОбА и населените места.

Третият въпрос: „Недопустима е формулировката на структурната единица звено. Звено е родово понятие, което обединява наименованието на възможните структурни единици дирекция, отдел или сектор. В чл. 4 от Закона за администрацията е регламентирано в какви структурни единици се организира администрацията”. И веднага преминавам към конкретния въпрос на БСП, в който е казано: „Промяната на дирекция „Вътрешен одит” е неправилна. Това, че в Закона съществува термин „Звено вътрешен одит” или функция „Вътрешен одит”, не може и не следва да промени термина на „директор” в „звеновод” или „функционер”. Нещо повече: събирането на финансов и счетоводен контрол е неправилно оторизирането за извършване на разход и плащане, трябва да бъдат структурно независими едно от друго”.

С цялото си уважение към това, което е написано, аз веднага ще ви отговоря, цитирайки Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Той гласи, че вътрешният одит в публичния сектор се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация. Уважаеми общински съветници, ако погледнете устройствените правилници и структурите на министерствата, включително и на Министерския съвет, на общини като нашата и на големите общини: Разград, Ямбол, Шумен, Кърджали, Смолян. Изваждам устройствения правилник на уважаваната от мен г-жа Дора Янкова, защото аз не мога да допусна, че тя, която толкова години беше председател на НСО, ще направи незаконосъобразна структура на общината си. Във всички тези градове аз съм си направила труда да извадя структурите, там се наричат звена, защото както виждате тук, в Закона така е указано и съвсем не съм съгласна с вас, че това са звеноводи, още повече веднага ще се аргументирам защо: тъй като в класификатора на длъжностите в адимнистрацията, който твърдя, че добре познавам, именно такова е наименованието на длъжността: то се нарича ръководител на звено за вътрешен одит в Териториална администрация, където влизат и общинските администрации. Ръководното ниво за нашата администрация е ниво Б 6.

„Неправомерно на пряка подчиненост на кмета звена са причислени към специализираната администрация. Съгласно чл. 7 от Закона за администрацията общата администрация включва следните звена: канцелария, финансово-стопански, правни дейности, управление на собствеността, човешки ресурси, информационно обслужване и технологии, административно обслужване. Четейки текста на чл. 7 от Закона за администрацията и сравнявайки ги с наименованията на дирекции и отдели, безспорно трябва същите да бъдат причислени към общата администрация. Предложеното звено „Сигурност и ОМП” регламентирано ли е в чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за управление при отбранително-мобилизационна подготовка?”

Предложеното звено „Връзки с обществеността и протокол” е регламентирано в чл. 7, който вече споменахме. На пряко подчинение на кмета на общината е секретарят по отбраната. В нашата община секретар по отбрана, ОМП и служителя, който отговаря за сигурността на информацията по Закона за класифицираната информация, е едно и също лице. Това лице е подпомагано от още един служител при поддръжката на специалната регистратура за класифицирана информация, затова не пречи и така е направено.В общините Разград, София, Русе, Шумен, Кърджали по същия начин е направено на пряко подчинение на кмета като звено ОМП. По същия начин са „Протоколът и връзките с обществеността”. Сверяваме си часовника с колегите от другите общини, защото твърдя, че структурите в България са идентични, тъй като те се правят по едни и същи закони. Аз цитирам общини, с които ние можем да се сравняваме и от които даже смятам, че от някои сме на по-високо ниво. Аз неслучайно ви цитирам общини от различни области в България и след като техните областни управители не са ги обявили за незаконосъобразни, аз не виждам причина това да бъде направено в нашата община. Твърдя, че структурата на общината е законосъобразна.

„Недопустимо е обединяването на сегашния отдел „Общинска икономика” и сегашната дирекция „Европейска интеграция, фондове и програмиране” в една дирекция „Общинско развитие”.

Само едно ще ви кажа: много закъсняхме да го направим. Това беше направено от колегите в редица общини още в предния мандат. Ще обясня защо е направено: защото европейската интеграция, фондовете – това, за което се спори, че не могат да бъдат в специализирана адимнистрация, бихте ли ми казали дали е обща администрация да работиш по оперативни програми? Оперативните програми в коя обща администрация в България се намират? Те са специализирани, даже свръхспециализирани. Другото, което веднага в защита искам да кажа, че няма общинско предприятие, няма общинско търговско дружество, няма болница, няма нито едно от тях в община В. Търново, което да не разработва проекти; няма нито едно от тях, което да не се отчита, да не бъде контролирано и тук става дума за наистина поправяне на нещо, което е една изключително положителна практика в редица общини: Разград, София, Шумен, Кърджали, Русе, Бургас, Севлиево. Освен това, за да бъде в специализирана администрация, вие много добре знаете, че е съвсем нормално, че този отдел, който към момента ръководи г-н Койнаков, преминава към тази дирекция - там се работи по едни от най-специализираните закони. Ще оспори ли някой, че Търговският закон е специализиран закон? Не е ли специализиран закон Законът за защита на потребителите? Така че съм убедена в доброто решение да може да бъде направена тази дирекция и тя да бъде специализирана администрация. Тя просто не може да бъде обща администрация – тогава ще има нарушение на закона. „От контрола по изпълнението на европейски проекти на общината до контрола на дяловете на общината в търговските дружества с общинско участие пряка връзка няма, освен думата „контрол”. Недопустимо е причисляването на тази дирекция към специализираната администрация, защото не работят по специален закон”. Мисля, че току-що обясних защо не е така.

„Неправомерно дирекция „Административно обслужване” е причислена към специализираната администрация. Тук като основание за причисляване на тази дирекция към специализирана администрация е посочено, че работят по специални закони отдел „Гражданска регистрация и Център за услуги и информация на гражданите. Механично премахване от заглавието на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” не води до отпадане към задължението за административно обслужване и автоматично причисляване към специализирана администрация”.

Уважаеми колеги, нито една структура в България не се прави с механично прехвърляне на дирекции и отдели. Всяка една структура се прави след анализиране и затова и тук, след пълния анализ, който беше направен, след като кметът свика всички директори на дирекции, заместник-кметове и главен секретар, след като всеки един от колегите изказа своето мнение, кметът се съобрази с мнението на колегите – там, където това е законово и допустимо, и затова няма никакви брожения от страна на администрацията – защото всичко е обсъдено, а за да бъде обсъдено, както вече ви казах, при обсъждането на структурата беше направен много сериозен функционален анализ и още тогава ви казах: „Ще го предоставя на всеки един от вас с удоволствие”. Съжалявам, че нито един от вас не го поиска, за да го прочете. Ако бяхте го прочели, сега нямаше да има въпроси. Веднага казвам: административното обслужване на общината не са само шофьорите, дирекцията е кръстена „Административно обслужване” на общината”, защото ние имаме Център за обслужване на гражданите, който в момента по инициатива на кмета на Общината се изгражда изнесен център в кв. Чолаковци, който ще бъде готов до края на месеца и също е включен в структурата. Искам да ви кажа, че центровете за услуги на гражданите не могат да бъдат в общата администрация, тъй като служителите, които вътре са на ротационен принцип, са обучавани да могат да работят по всеки един специализиран закон. Може ли да ми кажете, че услугите, които се извършват в „ТСУ”, за „ГРАО”, не са специализирани услуги? Те са по специални закони, естествено и нормално е центърът да бъде там – в специализираната администрация. По същия начин е и ГРАО. Гражданската администрация, актовете, които се съставят, каква по-специализирана администрация от това, уредена в няколко специални закона? Закон за гражданска регистрация, Закон за регистрация на чужденците в Българи Вие познавате тези закони. И там има един отдел, заради който кметът на Общината е преценил, че не трябва да се прави отделна дирекция, че трябва да има по-малко началници и те наистина са с 11 по-малко в новата структура, защото наистина, колкото са по-малко началническите места и когато не трябва да минаваш през 3-4 подписа, за да стигнеш до кмета, тогава се работи много по-оперативно и отговорността е много по-пряка. Тогава наистина отговорността на всеки един експерт е важна и е налице. Именно поради тази причина тази дирекция е в специализирана администрация и аз обясних това и когато се бяхме събрали, сега го обяснявам за тези, които не са присъствали.

„Неправилно е дирекция „Устройство на територията” да има отдел със същото наименование”. Да, г-н Илчев, неправилно е, защото Ваше беше предложението и виждате, че то е отразено веднага, затова се казва „Строителство и устройство на територията”. А отделът остава „Устройство на територията”.

„Да отпадне т. 3 от проекта за решение. С тази точка се иска право на кмета да упражнява власт, която не дава нито един документ. Съгл. чл. 21ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията ОбС е този, който одобрява общата численост и структурата на администрацията”.

Кметът е този, който предлага на ОбС структурата, а ОбС е този, който взема решение да бъде или да не бъде одобрена предложената численост и структура на администрацията или промяната им. Може би не съм била ясна, когато обяснявах защо е добре да я има тази точка. ОбС одобрява общата численост и структурата на ОбА по закон. Предложената точка 3 от решението изобщо не дава право на кмета сам да я определя, тъй като в рамките на утвърдената от вас структура и численост по дирекции, той няма правото да пипа тази численост, тези дирекции, бройката на заместник-кметовете, но в съответствие на нормативните актове е да има правото в отделите да каже кой експерт, в кой отдел къде ще отиде да работи. Веднага ви дадох пример тогава с новия изграждащ се изнесен център за информация и услуги на гражданите в кв. „Чолаковци” и ви казах: Да, ето единият служител, който е в ГРАО, веднага ще отиде да работи в този център, защото ние го подготвяме за това. Единият служител от „Местни данъци и такси” също ще отиде да работи там. Няма ли право кметът да направи това? Трябва ли да пита за това ОбС? Още повече, ви моля да погледнете каква е практиката? Покажете ми една структурна единица: министерство, областна администрация и да ми кажете дали там се гласува така. Там също се гласуват само дирекции и се оставя на самия ръководител да си определи по-надолу разпределението на общата численост, която е гласувана. Няма нищо неправомерно в това и точно заради това голяма част от общините в България не правят органограми. Те приемат само обща численост и пишат само наименованията на дирекциите. Смятам, че тази практика, която я има в органите на изпълнителната власт и никъде не е оспорена, тъй като те работят когато се правят структурите и правилниците за прилагането им, те се работят със същите закони, с които работим и ние, но аз не съм чула някой да казва, че структурата на областната администрация например е незаконосъобразна, защото е направена по този начин.

Това са всички зададени въпроси. Смятам, че отговорих изчерпателно на всеки един от тях. Но аз си задавам въпроса: защо когато обсъждахме с повече от две трети от общинските съветници, 28, които гласувахте, когато тогава се направиха предложения за корекции и те са намерили мястото си веднага в структурата, защо не бяха предложени тези корекции.Част от тези въпроси ми бяха зададени и аз отговорих на тях. Затова си задавам въпроса защо се задават и сега. Надявам се да получа отговор.

Така предложената структура на администрацията на община В. Търново е съобразена с всички законови изисквания и аз апелирам към вас вие да я гласувате, защото тя е структурата, чрез която кметът на Общината ще може да реализира управленската си програма. Защото всеки кмет се избира с предизборна програма, след което той представя управленска програма. Но за да може всичко това да се случи, на него му е нужна и съответната администрация. Тук има бивши заместник-кметове и те знаят, че винаги структурата се предлага и се изготвя от кмета, а що се касае за ресорите на заместник-кметовете, много отдавна практиката с чертичките от заместник-кметове към дирекции е отхвърлена. На последното обучение което имахме, лично директорът на дирекцията, която се занимава със структурирането на общинските администрации и обучението, беше точно по структурите на ОбА - г-жа Новакова точно това ни каза: „Никакви чертички. Това е грешно, неправилно, защото функциите на всеки един заместник-кмет се определят след приемане на структурата в устройствения правилник и по виждане на кмета и с негови актове”.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Силно се надявам моите пет минути да бъдат поне на половината на г-жа Илиева. Само силно изразеното ми чувство на кавалерство и личното ми уважение към г-жа Илиева ме възпираха да я прекъсна. Поздравявам я за тона, който в комисиите и сега се опитва да запази и да защити тази структура, но считам, че с оглед конкретиката на нашите въпроси ние не получихме нито един отговор. Ще се аргументирам. Аз не мога да приема такъв отговор на въпрос: „в съответствие с нормативните изисквания”. Когато се цитират закони, те трябва да се цитират коректно и конкретно кой текст от закона е нарушен и съответно ще бъде спазен при приемането на тази структура. В комисиите действително поставихме въпрос по отношение на първия от критериите, по които е създавана тази структура. Първият от критериите е законосъобразност.

Аз ще започна с положителните моменти. Първо искам да благодаря лично на г-н Кмета и на администрацията за това, че част от моите лични идеи, които презентирах в кандидат-кметската си кампания, намират своята реализация в този проект. За тези от вас, които не си спомнят, проектът беше „Изнесено работно място на администрацията” и прозвуча за първи път на 25 юни миналата година в моята лична платформа. Още две от моите касаещи летния театър и наредбата, която контролира за рехабилитационните дейности и инфраструктурата, също са намерили място в конкретни проекти, за които г-н кметът обявява, че ще бъдат негови приоритети. За това също му благодаря лично! Виждам, че част от въпросите, които поставихме, са намерили своето решение в новата структура, но по отношение на законосъобразността. Ние изложихме много солидни аргументи, а това, което чух от обстойното изказване на г-жа Илиева, бяха примери. Аз не чух юридически аргументи, които да опровергаят нашите тези, които сме изложили във въпросите. Ние сме посочили точно кой текст на закона считаме, че е нарушен с тази структура. Отговори на тези въпроси не получихме.

Освен това, когато коментирахме в комисиите начина, по който тази структура е обявена и поръчана от община В. Търново, установихме, че е обявена обществена поръчка, но така и не разбрахме какъв е предметът на тази поръчка. Какво е поръчал възложителят – кметът на община В. Търново? Изготвянето на една органограма или изготвянето на цялостна концепция за структурата на община В. Търново, в това число устройствен правилник, длъжностни характеристики и прочее документи, които така и не ни бяха представени. Ние видяхме една органограма с няколко обяснителни бележки, от които ще ви зачета само едно, тъй като г-жа Илиева прочете голяма част от нашите въпроси. Аз ще ви зачета само един аспект на незаконосъобразност на това, което се предлага по отношение на звеното, наречено „инспекторат”. Предложението на кмета на общината, свързано с тази структура или звено”Инспекторат”, е в пълно противоречие с изискванията за инспекторат, регламентирани в закона за администрацията. Всеки може да направи тази справка и да ме опровергае. Аз заставам зад думите си, затова считам, че към днешната дата стоят много съществени въпроси по отношение на законосъобразността на тази структура. Да, по целесъобразността ние заявихме преди няколко дни, че тя е изцяло в отговорностите и задълженията на кмета на общината и ние няма да ги коментираме. Каквато структура прецени, такава ще представи на ОбС за утвърждаване. Това е негово задължение по закон. Но ние тук представляваме гражданското общество на Общината, хората, които са ни избрали да следим за спазването на законите, и когато виждаме, че има несъответствие със законите и това ще доведе до някакви последици, сме длъжни да реагираме. С тези въпроси и поставяйки ги публично на дискусия, изпълняваме гражданските си задължения в съответствие с клетвата, която дадохме всички ние.

Затова правя предложение: Тази структура да бъде преразгледана още веднъж, да мине през комисиите на обсъждане. ОбА да предостави всички документи за обществената поръчка, която е обявена: с нейния предмет, заданието на възложителя, да се огледа още веднъж по отношение на законосъобразността, тъй като имаме време и имаме възможност да помогнем на г-н кмета да работи с една законосъобразно структурирана администрация. Правя предложение за отлагане на точката.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: По отношение на коментара на г-н Илчев за инспектората: аз не знам докъде сте чели Закона за администрацията, г-н Илчев, ако го зачетете, в чл. 46, ал. 6, се казва, че администрациите, които са извън обхвата на контрол на инспекторатите на министерствата, създават свои инспекторати.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-н Илчев, и аз с цялото си уважение към Вас, ще ви кажа следното. Прав е г-н Тодоров, като ви казва за функциите на инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията. Аз не смятам, че кметът има претенции да създава такъв инспекторат, какъвто е записан в закона за администрацията. Веднага ще ви обясня за какво иде реч. Наименованието „инспекторат” в случая произтича от обстоятелствата,че в това структурно звено ще работят инспектори, които и в момента имаме. Как да се нарича? Инспекторати има в редица общини в България. Те имат задачи, които са насочени към външни административни лица. Те няма да се занимават с дейността на администрацията. Осъществяват административен контрол по наредбите, които вие приемате. Знаете, че това е нещото, което най-много куца и в предишните мандати, и към момента – контрола по изпълнението на наредбите. Затова се предлага да бъде направен този инспекторат, който няма нищо общо с инспекторатите по закона за адимнистрацията, тук Вие сте прав, но се нарича така, тъй като в него работят тези инспектори.

Всеки един гражданин е изпитвал нуждата от осъществяване на този контрол. На тях се възлага контрол по спазване на Наредба 1, контрол по опазване чистотата, околната среда, на зелените системи, дейността за събирането и съхранението на излезли от употреба моторни превозни средства, контрол на строителните обекти за опазване на чистотата и инфраструктурата, търговската дейност, рекламната дейност, премахването на незаконни временни обекти, контрол върху общинските жилища. Така че има нужда от такъв инспекторат. Веднага ще ви зачета какво извършва общинският инспекторат в община Смолян. (цитира) Има ли разлика? Няма. По същия начин са и столичният инспекторат, и инспекторатът в община Севлиево. Затова се предлага създаването му, защото ако погледнете в структурите на останалите си колеги, ще видите, че там инспекторатите са на пряко подчинение на общината, тъй като той е човекът, който пред вас отговаря за контрола по изпълнението на наредбите, които вие гласувате.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз мисля, че до края на заседанието ще сближим позициите си с г-жа Илиева, тъй като виждам, че мислим в една посока. Твърдя, че структурната единица „звено” не съществува в Закона за администрацията. Там съществуват „дирекция”, „отдел” и „сектор”, обединени под общото наименование „звено”. Аз правя предложение: „Вместо инспекторат да се създаде сектор „Контрол и превенция за спазване наредбите на ОбС”. Мисля, че разумът ще надделее и ще се отложи гласуването на структурата, за да може и такива предложения, които сега ще провокираме в колегите съветници, да се обсъждат в ПК.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Започвам своето изказване с две закачки. Радвам се, че уместните корекциите, направени от ПК по НПУОР, са намерили отражение в материала. За съжаление, този материал, който виждаме тук, на екрана, не е качен на нашия сайт. Преди малко изтеглих материала - беше още старият, надявам се вече да е качен новият материал.

Второ, г-жо Илиева, Вие предлагате структура, но все пак тя се внася от кмета и очакваме г-н Панов да застане и да аргументира своята позиция, защото ние имаме право само да одобрим изработената и внесената от кмета структура. Бих искал да кажа няколко неща във връзка с проекта за решение. Първо, категорично против съм точка 3 от проекта за решение и считам, че това е незаконосъобразно. Няма да влизам в полемика докъде и какво може да направи кметът, но си позволих да извадя от тълковния речник значението на думата структура. Тя има три значения. Едното е в смисъл на телосложение; 2. Организирано звено. Първото значение на думата „структура” гласи „вътрешно устройство и строеж”. И ако трябва да заменим думата „структура” в закона, то ОбС одобрява вътрешното устройство, строежа на ОбА и в този смисъл ние да вземаме решение, че ние даваме право на кмета да закрива едни и да разкрива, да размества отдели и сектори, мисля, че противоречи на логиката и смисъла на ЗМСМА, който е един от най-добрите устройствени закони за работата на властите в страната и той е разделил правомощията и функциите между мажоритарно избрания кмет, водещ ОбА, и ОбС. В тази посока се съчетава този принцип. Тук не става въпрос, че в отделните звена кметът няма право да увеличава или да намалява щата, да преназначава или прехвърля специалисти. Тук говорим за структурата като елементи на една общност на различни звена. Второ, използването на термина „звено” не може да се коментира в структурата. Г-н Илчев го каза: това е родово определение. Няма да споря с Вас, ще ви кажа, че е достатъчно да чукнете в Гугъл, а и на сайта на Фондация за реформи в местното самоуправление е написано, че звената в администрацията са дирекции, отдели и сектори. В този смисъл използването на термина „звено” не е коректно в това отношение.

Трето, бих си позволил да коментирам тези квадрати. Аз не съм съгласен, че функциите на заместник-кметовете и отношения им с отделните звена в администрацията трябва да бъдат регламентирани чрез техните длъжностни характеристики. Така може да се направи, така трябва да се направи, но ОбС е в правото да знае кой заместник-кмет с кои дирекции ще работи. Второ, бих си позволил да изкажа мнение относно странното поставяне на главния архитект долу, вдясно. Той има особени и много важни правомощия и трябва да бъде поставен на съответното място. Ако се стигне до гласуване на структурата, аз ще направя предложение за отпадане на точка 3 от проекта за решение, защото смятам, че тя противоречи на закона.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Промяната в структурата и числеността на ОбА беше качена в понеделник следобед. Това може да се провери.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз исках да бъда малко по-ограничен в позицията, но бях провокиран от изказването на г-н Илчев, в което няма нищо лошо, но не е хубаво да се злоупотребява с фактите и с обстоятелствата, защото ако си направите труда да се върнете в близката 2007 г., ще видите, че там също съществува такова желание от кандидат-кметовете и гражданите, участвали в листи за съветници. Идеята за изнесена администрация, за електронната администрация не е Ваша и не злоупотребявайте с това. Това, че кметът в момента реализира всички наши желания, мисля, че не трябва да бъде повод за укор в момента, напротив, ние трябва да приветстваме това. Хубаво направихте, като му благодарихте, но не трябва да се злоупотребява, че това е ваша идея. Аз се изкарвам изключително добронамерено относно позицията на колегите и другарите. Не знам кой го е писал това предложение, но то има много граматични грешки.

Г-н Михов също повдигна въпроса и групата на БСП предлага да отпадне Точка 3. Мисля, че там можем да решим въпроса, като направим една малка техническа промяна, но законодателна. Текстът, който ни се предлага, не комуникира с чл. 21, ал. 1 т. 2 само защото вносителите са пропуснали да напишат „обща”. Ще прочета формулировката в закона: чл. 21, ал. 2 (цитира). Къде е противоречието? Ще прочета и текста на точка 3 от проекта за решение, която ни се предлага (цитира)

Аз правя предложение да премахнем „дирекции” и за да узаконим тази точка, предлагам следния текст на т. 3: „В изпълнение на нормативните изисквания кметът на община В. Търново има право да закрива, слива и или създава отдели в рамките на одобрена от Великотърновския общински съвет „обща численост”.

Аз съм сигурен, че Вие, г-н Илчев, веднага може да репликирате. Това се знае от съдебната практика – че от 15 адвокати можем да чуем 16 мнения. Но ние сме тук, за да можем да помагаме не само на великотърновци, но и на кмета, като защитаваме нашите позиции чрез закона. Тъй като говорите, че сте били кандидат-кмет. Тук има няколко кандидат-кметове, които можем да се обединим всички и да се противопоставим на вашето волеизявление - че не приемате направеното по инициатива на кмета Панов, защото е направил необходимото да анализира, да предложи изработване на външни фактори, за да се избегне субективен, и какъвто и да е, фактор в изготвянето на едно наистина, според него, рационално предложение за управление на ОбА, което е безспорно негов приоритет. Ако бяхте станали кмет Вие, щеше да бъде Ваш приоритет или на когото и друг, който би бил избран. Това е негово желание, негова форма на политика и мисля, че това не трябва да бъде основополагащо ние да се противопоставяме на неговите волеизявления, изявени чрез предложенията в структурата и инициативата да потърси външен анализ, за да може да има едно предложение, което изключва обективни и субективни фактори.

В интерес на истината, аз не съм съгласен с доста от нещата в мотивите, които ни се предлагат, но ние няма да гласуваме мотивите, а проекта за решение, който се предлага от администрацията, затова аз ще си спестя коментарите в тази насока. Виждам, че главният секретар се е съобразил с нашите забележки, вметнати са в подусловието в т. 3, с което обличаме в законност предложението от страна на администрацията.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Смятам, че чухме предостатъчно от всички изказвания и забелязахме, че структурата е на кмета. Кметът трябва да работи с нея и да защитава по един или по друг начин неговата програма. Кметът и администрацията са се постарали и са направили перфектна структура и имам процедурно предложение: да прекъснем политическите дебати и да подложим структурата на гласуване.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Що се касае за структурата, мисля, че беше отделено достатъчно внимание първо от ОбА, от мен самия, използвахме също и фирма, която да ни направи анализ. Това бяха и първите стъпки като кмет на община В.Търново - не да разчитам на компетенцията само на ОбА, а да разчитам и на анализ на външна фирма, която да ни изработи такава структура, която наистина ще бъде работеща. Факт е, че структурата на община Велико Търново в продължение на три мандата не е променяна, или е променяна частично и тя е в противовес на много закони. Това беше и моята презумпция да бъде обявена такава обществена поръчка по ЗОП. Поръчката беше за оптимизация на структурата, организация на дейността на ОбА, за повишаване на ефективността при управление на човешките ресурси и разработване на нов устройствен правилник на ОбА. Първо тази фирма, която спечели поръчката, направи анкета с всеки един служител. На базата на тези анкети се направи обстоен анализ първо на работата на ОбА до момента, а всеки един служител имаше право да направи собствени препоръки и виждания къде да се промени работата на самата администрация в структурно отношение. Така че всички тези неща първо са взети от самите служители, след това са обсъждани с директорите, със заместник-кметовете, защото в крайна сметка аз ще работя с тази структура, която ви предлагам в момента. Вие казвате, че било незаконно или в противовес с други правилници и ЗМСМА, но аз съм се консултирал с няколко юристи. Всички неща, които предлагам, са законни, въпрос на тълкувание е как Вие го тълкувате. Например думата „звено” - ако искате да променим думата, може да се сложи друга дума, аз съм отворен да я променим, нека да бъде каквото вие предложите.

Тази структура мина на всички комисии и мисля, че от всеки един, който си беше казал становището, взехме под внимание това и направихме промени, както и промяната на самото решение, което сме предложили за гласуване. Ако имаше други обструкции по структурата в комисиите, ние също щяхме да се съобразим,но въпрос на политика в момента е всеки да изявява в залата нещата, които иска и смята да влязат в структурата. Мисля, че, ако работехме в комисиите по-оперативно, щяхме да изчистим всичко и вместо сега да обсъждаме структурата час и половина, ние вече щяхме да сме я приели. В крайна сметка, структурата е свързана с бюджета и мисля, че нещата, които сме вкарали като изнесени центрове и др. са добри. Нека да бъдат от предизборната кампания на г-н Илчев, но аз все пак съм чел както него, така и всички други кандидат-кметове, които участваха по време на изборите, така че мога да заявя от трибуната, че добрите практики не трябва да се забравят, те трябва да се включват в програмата. И в моята програма също беше записано за изнесените информационни центрове. Преди време, като съм работил като управител на общинското предприятие по туризъм, мога да ви кажа, че съм имал идея да върна „Мелодия на годината”, но нека г-жа Дончева, понеже това беше заявено в нейната кампания, да предприеме мерки и наистина да си върнем „Мелодия на годината”. Нека добрите практики, които сте имали по време на кампанията, аз да мога да реализирам като кмет!

Благодаря за това, че съм използвал вашите идеи, но аз смятам, че няма нищо лошо. Това не е плагиатстване, а добра практика, която можем да реализираме в момента. Имаше добри практики в предизборната програма и на г-н Тодоров, и на г-жа Дончева, както казах, и на другите кандидат-кметове. Аз съм си ги извадил и можем да направим една обща среща на всички кандидат-кметове и да ги обсъдим.

Смятам, че това е работещият модел на структурата. С нея ще се работи по-оперативно. Искам също да кажа, че в момента тези общински предприятия, които са извън структурата на общината, с тази численост, изнесените звена, изнесени извън администрацията, които наброяват около 100 човека, те са също неработещи. Вие се хващате за ОбА. Аз съм махнал 11 ръководни длъжности. Не смятам, че след като има директор на дирекцията и той е специалист в дадената област, не може да си върши работата и му трябват трима началници на отдели. Структурата е направена така, че да може да е работеща. Общинските предприятия също трябва да работят с дирекциите.

След като приемете структурата, аз ще предприема мерки по оптимизацията на общинските предприятия и длъжностните характеристики на управителите им. Не може едно предприятие да има разходи 180 000 лв., а приходите да са 20 000 лв. Оптимизацията на общинските предприятия е важна. Те трябва да работят заедно с директорите на дирекциите, а не да са директори на изнесени работни места и да не вършат добре работата си.

Готов съм да отговарям на въпроси по структурата и смятам, че няма нищо лошо да се ползват външни консултации и консултантски фирми, след като има специалисти, а не да бъде направено предложение като старата структура на общината. В продължение на два месеца аз, директорите на дирекциите, заместник-кметовете сме се информирали за всяко едно нещо, за което сме имали въпроси: защо е „звено”, защо главният архитект е подчинен на директора на ТСУ, респективно директно на кмета на общината, защо финансовият контрол трябва да бъде в другата дирекция, а не в дирекция „Обществени поръчки”. За всяко едно нещо имаме компетентни отговори, а също така и консултации с юристи. Що се касае за точка 3, което предложи г-н Димитров, мисля, че няма проблем това да бъде гласувано.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, не знам дали емоционално или съвсем съзнателно, но се изказвам като участник в кампанията за кмет, Вие в момента създавате нещо, което, дори и в национален мащаб, нямам спомен да е въведено в практиката. Искам да кажа, че предизвикателството, което публично декларирахте пред цялата великотърновска общественост е едно изключително добро начинание и приветствам Вашата инициатива.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Исках право на реплика, за да поднеса извинението си към председателя: да, този материал е качен на сайта на ВТОбС, но имам една препоръка: когато качвате нов материал, свалете стария материал и в ЗИП-формата на всички материали сложете новия материал. Не може да изтеглям всички материали и там да стои старият материал, а някъде в сайта бил и новият.

Възползвам се да кажа няколко думи относно това, което каза г-н Панов. Г-н Панов, Вие сте възприели много добри практики и на следващата сесия ние ще подкрепим едно много добро Ваше начинание, което беше наша идея в 17-те идеи за управление на община Велико Търново и това ви прави комплимент. Но що се отнася до точка 3, аз пак държа на казаното от мен. Ще използвам една метафора: с тази точка 3 ние ви даваме извънредни пълномощия като на княз Александър І да управлява без конституция в продължение на 7 години. Аз ви моля, ние ще подкрепим като общински съветници, всяка разумна промяна в администрацията, свързана със създаване на нов отдел, нова дирекция или сектор, или както общо им казва законът „звена” и ще узаконим структурата, но не искайте да приемаме тази точка 3, защото е видно, че противоречи на закона. Там ясно е казано „общата численост и структурата”. Ако стигнем до гласуване, правя предложение точка 3 от проекта за решение да отпадне.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да пристъпим към гласуване.

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, 10 „против” и 5 „въздържали се.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията на БСП и на г-н Илчев: „Във връзка с необходимостта от преработване на предложената структура и численост на ОбА в посока на законосъобразността й, с оглед на избягване на опасността от обявяването й от областния управител за незаконосъобразна, ОбС връща структурата за преработка и одобрение на следващото заседание на Великотърновския общински съвет на 23.02.2012 г.”

Предложението беше подложено на гласуване и отхвърлено със 7 „за”, 22 „против” и 3 „въздържали се.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров относно промяна на проекта за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА в точка 3 да отпадне написаното „дирекции” и се прибави „обща численост”. Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против” и 11„въздържали се.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Михов за отпадане на точка 3 от проекта за решение. Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 18 „против” и 4 „въздържали се”.

Целият проект за решение по т. 1 беше подложен на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - против, Николай Илчев - против, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов - против Йордан Грозданов - против, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Решението беше прието с 28 „за”, 6 „против” и 2 „въздържали се.

 

РЕШЕНИЕ № 99

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за меството самоуправление и местната администрация:

 

1. Великотърновският общински съвет одобрява структурата и числеността на общинската администрация с численост на служителите в нея 187 щатни бройки, разпределени по дирекции по Приложение № 1.

2. Великотърновският общински съвет одобрява структурата и общата численост на служителите в населените места 43 щатни бройки по Приложение № 2.

3. В изпълнение на нормативни изисквания, Кметът на община Велико Търново има право да закрива, слива и/или създава отдели в рамките на одобрената от Великотърновски общински съвет обща численост.

 

Великотърновски общински съвет, определя срок до три месеца на Кмета на община Велико Търново, да въведе новата структура на общинската администрация и населените места, след влизане в сила на решението.

 

Приложение към протокола:

 

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (отрицателен вот): Когато само началниците говорят, не е много добре. Няма да аргументирам подробно отрицателния си вот, защото ние го изложихме подробно пред залата, изложихме го и преди гласуването. Това беше репликата, която исках да направя преди гласуването - защото се създава впечатление, че БСП го прави, за да имаме трибуна и да говорим тук. Напротив, ние внесохме предложенията си още в комисиите. Част от тях бяха приети. Не мога да не кажа, че предложение, което аз лично намирах за много важно – за това да има ресор „Образование” в единия от заместник-кметовете беше прието, защото 19 милиона бюджет, които се управляват в образованието, да не бъдат зачетени, включително дори само по този формален повод, но имаше много други предложения, които не бяха приети и ние смятаме, че те са важни и сме се аргументирали. Не сме оставили въпроса за тук, защото хората, които се информират от медиите, знаят, че ние в понеделник, на 13 февруари, направихме пресконференция и го обвявихме и тогава. Това искам да кажа за хората, които не са били на заседанието на ПК, за да знаят от какво е продиктувано нашето поведение.

 

В 11.05 г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Г-н Ашиков, първо искам да се извиня за това, че казах, че се правите на разсеян. Второ, аз се чудя да се смея или да плача. Усмихвам се, защото това, което г-жа Илиева изнесе в рамките на един учебен час, ме връща назад в пионерските ми години – аз пионерче, тя - отряден ръководител. Така ми звучеше.

На следващо място, вече сериозно аз се питам дали можем да смятаме. Колеги, какво гласуваме? Аз ще ви чета какво пише тук, вие гледайте какво пише на слайда. Подписано от г-н Панов, съгласувано с една камара хора включително и юрист. В точка 3 на стр. 1: „Предлагам новата структура да се състои от 9 дирекции и 13 отдела, като се освободят 11 ръководни длъжности на началници на отдели и двама началници на сектори”. Т.е. разбирам го като 9 началник отдела, защото преди това структурата беше с 22 отдела и двама началник-сектори. Сектори няма по новата структура. Отгръщам проекта за решение. Там пише, че ВТОбС приема структура, численост, Точка 2. Структура, обща численост. По приложение № 1 и 2, Приложение № 1 е нормативната уредба. И се питам сега: Какво гласувахме? Да бъдат 13? Защото тук пише така, но не го пише в проекта за решение. Или да бъдат 14, защото там пише това. Аз във всеки случай гледам документа в писмен вид. И пак питам пак: Какво гласувахме? 13 ли са отделите последно, защото тук така е написано. Или аз не мога да броя, или някой от ОбА не си е свършил работата и цялата тази пушилка и пламенна защита за мен беше без значение и затова ми е тъжно. Именно затова гласувах „против”. Аз не знам дали не трябва да прегласуваме това решение. Второ, аз имам конкретен въпрос: дали са 13 или 14 съобразно старата структура, значи 7 плюс 2 излиза, че освобождаваме не 11, а 9 ръководни длъжности.

На следващо място, виждам, че ние съкращавахме, създавахме и разходите, които ние правим за функция „Общодържавни служби по делегирани от държавата дейности, и по държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, се различават с 54 246 лв. повече тази година, отколкото миналата година. Да, ние запазваме числеността – 184 души, и намаляваме със 7000 лв. месечно, но в същото време увеличаваме „Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, защото ще стане въпрос и в бюджета от 65 на 93.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз не мислех да правя отрицателен вот, но тъй като ми беше отнета възможността за отрицателен вот, си правя отрицателния вот. Член 57, ал. 2 от нашия правилник: „Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването”. Аз отрицателен вот на почивката ли правя? Подарявам правилника на председателя и на ръководството да го имат и да работят с него.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 г., Вх. № 383/30.01.2012 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно предложението за поемане на краткосрочен дълг за финансирани разходи по оперативни програми и други европейски програми искам да направя едно предложение и във връзка с Наредбата за управление на общинския бюджет и системи за финансов контрол, която е действаща наредба, приета от ОбС, ви прочитам само чл. 25 (цитира). В проекта за решение нямаме една формулировка, едно изречение на базата на това и мисля, че е редно това нещо да съществува вътре.

Следващото нещо, което искам да отбележа, е възможността на Общината да кандидатства по ФЛАГ ЕАД. Ще ви прочета четири предимства и какви са приоритетите, когато кандидатстваме по ФЛАГ ЕАД. Предимствата на кредитиране по ФЛАГ: силен държавен ангажимент, улеснен достъп до ФЛАГ, опростено обезпечаване, развита клонова мрежа, предоставяне на целева помощ за развитие капацитета и разработване на проектите за управление. Всеки един от вас може да влезе и да си го прочете на страницата на ФЛАГ. Но основното нещо кое е? Във ФЛАГ основните лихвени проценти се движат между 0,5 и 3 пункта. За 13 февруари 1,539. Това значи, че ние бихме кандидатствали при минимален кредит между 1,8 и 4,3. На 3 милиона, при 7 % лихва ние трябва да платим за една година 210 000 лв. лихва. При 4 % ние ще платим 120 000 лв. Само от там се спестяват 90 000 лв. По ФЛАГ се кредитира от една страна с по-ниска лихва, а в същото време бързо се тегли, защото не сме длъжни и няма как да правим обществена поръчка по него. Те се възлагат директно. Стига да бъдем одобрени.

И другото нещо, което е свързано с европроектите, е междинните плащания. Когато се получат междинните плащания, тогава се освобождава общински ресурс и по-малка е необходимостта да теглим кредити и по-малък е рискът при наказание, санкция от управляващия орган. Хем с по-малко общински средства финансираме проектите, хем с междинните плащания имаме по-малък риск, защото ако по някой проект бъдем наказани, имаме санкция, тогава те ще останат за нашия бюджет, за нашата сметка. Искам да добавя, че за 2009 г. са дадени 72 милиона лв. на общините, за 2010 г. 63 милиона лв. и аз мисля, че е време нашата община да кандидатства по ФЛАГ ЕАД.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз искам да кажа, че от фонд ФЛАГ сме получили предложение, но доста след разглеждането на бюджета, така че ние първо ще проучим възможностите за кандидатстване по фонд ФЛАГ. Там изискванията на фонда са да има отделни решения на ОбС, те.е те финансират и собствено участие, и авансовите плащания по договорите, т.е. след като ние проучим възможностите, имаме и покана от фонда, ще преценим къде ще кандидатстваме за финансиране.Неудобството на фонда, освен всички предимства, които Вие изброихте, е, че те финансират един проект от началото до края, само един проект, докато ние за тази година имаме да финансираме пет проекта, т.е. оперативността чрез тегленето на заемни средства от Търговска банка е много по-голяма. Провели сме и предварителни разговори с фонда. За нашата община процентът, който те ни казаха, ще се движи около пет и половина и 6 %. Освен тази лихва, която ще получим по финансирането, там има едни скрити условия, които не са публикувани на сайта на фонда, но са условия на банката. 1800 лв. е таксата за разглеждане на кредита. Тъй като средствата се превеждат авансово, се плащат 100 лв. на месец такса за обслужване на кредита. Освен това, 0,5 годишно се плаща такса „Ангажимент” по тези средства, така че натрупвайки ги към тези 5,5 до 6 %, те пак ще се получат до 7 %, такива каквито са предложени в една Търговска банка, провеждайки обществена поръчка. Разбира се, ще опитаме да кандидатстваме там, но това ще бъде решение на ОбС. Фондът изисква отделни решения на ОбС по фонд ФЛАГ.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път изпадаме в една ситуация, в която определени наши колеги защитават една теория, теза, амбиции, а в същия момент, когато в някои съотносими обстоятелства, вероятно предполагайки, че определено положение може да работи в тяхна полза, те игнорират своите позиции и ние виждаме, че ни се предлага едно предложение, което в интерес на истината би могло да бъде разумно, ако е финансово изгодно за общината. Но как да го гласуваме, като именно колегите, другарите не ни дават дори секунда да си помислим, че трябва и можем да гласуваме предложение без становище на ОбА. Какво се получава на практика: става представител на ОбА, изслушвайки го какво казва той в момента, аз съм пред дилема какво да правя. Ако предложението на колегата е добро, прагматично, ефективно, бих искал да го подкрепя, но как да подкрепя изказване от страна на ОбА, че те проучват възможността, т.е. в момента становището на ОбА е, че се проучва и тази възможност. Следователно, какво правим в момента? Тези, които говорят за ред, тези, които искат стил в нашата работа, декларират позициите си единствено когато работи в тяхна полза. Преди малко, в предишната точка някой спомена, че му се отнема възможност, но не е така – трибуната е за всички, само че има правила, които трябва да се спазват. В този ред на мисли по отношение на това, което колегата коментира и зачете определен член, аз съм го казвал: „Не трябва да се чете, както дяволът чете Евангелието”. Господа, колеги, има формулиран текст. Председателят има право да дава право, когато той прецени, не вие, колеги, всички в ляво. По този начин аз няма как да подкрепя предложението, колкото и да искам, тъй като липсва конкретика в становището на ОбА, но така или иначе, аз разбирам, че вече е предмет на внимание и тази възможност и предполагам, че те ще се съобразят с едно прагматично и ефективно за община В. Търново решение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих искал да подкрепя и администрацията, и г-н Тюфекчиев. Нормално е, когато си направите проучванията, да дадете такава възможност. Защото само един факт: Варна имат четири проекта, които са изнесени на сайта. Колеги, аз искам да подкрепя тази агресивност на община В. Търново като политика за усвояване на външни пари, най-общо казано. Мисля, че тя е заложена от миналия мандат, а сега виждаме, че продължава, но аз искам да споделя някои неща, които би трябвало да ни светят като жълта лампичка, най-вече на хората, които пряко се занимават с тях. Защото ние влязохме в спиралата на кредитната обремененост . Ще цитирам цифри: пътен кредит – 5 милиона лв, старият е от 2003 г.; ВиК кредит – 8 милиона, станаха 13 милиона. Този кредит, който ще го гласуваме, станаха 16 милиона лв. Кредит „Онкодиспансер” – 3 500 000 лв., стават 19 500 000 лв. Индиректно кредитиране с ДЦК, което е 2 900 000 лв. и имаме индиректно кредитиране със запис на заповед, където всъщност сме на острието на бръснача и там сме с два пъти по 1 500 000 лв. и това прави общо 25 400 000 лв. Да, съгласен съм, че това са оборотни, инвестиционни средства. За сравнение външният дълг на България е 14, 5% и ние се гордеем с това и с основание, защото това ни дава основание за финансова стабилност, за по-бързо излизане от кризата. В случая обаче, ако го отнесем към държавния бюджет, защото ние няма брутен продукт, то излиза 37 % от консолидирания бюджет на държавата. Обаче с тези 25 400 000 лв. ние отиваме към съизмеримост на бюджета, собствените приходи, за една година. Така че аз призовавам администрацията към внимание, защото, не дай си Боже, някаква грешка, някакво камъче да препъне, да ни санкционират, а там санкциите както знаем са големи. В този смисъл ще подкрепим, но администрацията, г-жо Данева, г-н Кмете, бъдете осторожни. Надявам се, че така ще бъде!

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

 

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност –000 000 лева;

3. Валута – лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване – Собствени приходи

6. Условия на погасяване – Съгласно погасителен план

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7 %

8. Без такси и комисионни при обслужване на дълга.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 г., Вх. № 384/30.01.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии и даде думата на председателя на ПК по БФ за прочитане на доклада на комисията.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Доклад на основание чл. 15 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Постъпило е предложение от инж. Даниел Панов относно „Утвърждаване на промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново по приходната и разходната част от отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново за 2011 г.; Приемане на Инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на община В. Търново и Инвестиционна програма за 2012 г. На 7 февруари 2012 г. се проведе обществено обсъждане относно утвърждаване на промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново по приходната и разходната част от отчета за 2011 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново за 2011 г.; Приемане на Инвестиционната програма за 2011 г.; Приемане на проект за Бюджет 2012 г., план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на община В. Търново и Инвестиционна програма за 2012 г. На общественото обсъждане присъстваха представители на ОбА, на ОбС, граждани, журналисти. След завършване на презентацията са предоставени възможности на присъстващите за изказвания и предложения. От направените такива и след тяхното обсъждане не последва изменение в проекта за бюджет 2012 г. На основание чл. 15 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ПК по БФ към ОбС обобщава становищата на ОбА, гражданите, ръководителите на бюджетните звена, на останалите ПК в ОбС и предложенията на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване на баланса между приходите и разходите. Съгласно гореизложеното ПК по БФ разгледа становища на ПК към ВТОбС и обобщава следното:

Съгласно становище на ПК по УТТП Комисията изрази следното становище: „Подкрепя предложението за решение”.

Съгласно становище на ПК по ЗСД комисията реши: „Предложението за решение да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по СТДМ комисията реши: „Комисията подкрепя предложението за решение и реши да влезе в зала за обсъждане.

Съгласно становище на ПК по ПК по ИВСПИЕСМВ комисията реши: „Подкрепя предложението за решение.

Съгласно становище на ПК по ПК по НПУОР комисията реши: „Предложението за решение да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по ПК по ЗГООС комисията реши: „Да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по ПК по ОНК комисията реши: „Предложението за решение да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по ПК по ОС комисията реши: „Предложението за решение да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по ПК по ПГОБК комисията реши: „Предложението за решение да влезе в зала за обсъждане”.

Съгласно становище на ПК по ПК по БФ. Комисията обсъди всички решения и предложения на ПК към ВТОбС, подкрепя дадените становища и изразява следното: „Постъпило е предложение от ПК по БФ относно допълнение към Приложение 5 към предложението за решение, което се изразява в следното: ОбА да внесе допълнение в Приложение № 5 а, което съдържа списък на проектите по оперативни програми със сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, за които е необходимо осигуряване на финансов ресурс, собствен принос за осъществяването им през 2012 г. ПК по БФ приема предложението да се внесе списък на проектите по оперативните програми със сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, за които е необходимо осигуряване на финансов ресурс, собствен принос за осъществяването им през 2012 г. Гореспоменатото е изпълнено с придружително писмо от инж. Даниел Панов на ВТОбС.

Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Групата общински съветници от БСП взе активно и компетентно участие в целия процес на обсъждане на проектобюджета и Инвестиционната програма на община В. Търново. Преди почти месец от името на групата съветници ние внесохме пакет от предложения, които са известни на всички общински съветници, на ОбА и на широката общественост във В. Търново, които са основно по Инвестиционната програма и те бяха резултат от проведените срещи с кметове и кметски наместници на населените места и с много граждани. Първо ще посоча, че голяма част от предложенията намериха място в разходната част на бюджета и Инвестиционната програма.

Първо, приемането на нашите предложения за по-активна работа на Дирекция „Евроинтеграция” с кметовете и кметските наместници по проекти.

Второ, увеличаване на средствата за населените места в размер до 400 000 лв. което в по-голяма степен съответства на броя на живеещите в населените места в нашата Община.

Трето, по програма „Местни инициативи” ние предложихме сумата да бъде 200 000 лв., но това, което беше прието като увеличение - 160 000 лв., удовлетворява и кметовете, и кметските наместници на населени места

Четвърто, средства за компютъризация на кметствата с бюджет от 20 000 лв.

С нашата подкрепа и активно настояване в рамките на първото полугодие на 2012 г. Дирекция „Евроинтеграция” ще внесе в МРРБ цялостен проект за изграждане на канализация и пречиствателна станция на гр. Килифарево.

Тази политика, която следваме като група чрез нашите предложения, е естествено продължение на заявените ни цели по отношение на развитието на населените места в Общината. От предложенията ни за промяна на транспортната схема във В. Търново по посока на Западната промишлена зона, уличното осветление в този район и тротоарите се взеха част от нашите искания.

По наше предложение, посочено от предишната група в ОбС, се пое ангажимент от ОбА да се кандидатства с проект пред Агенция „Пътна инфраструктура” за решаване на проблема с пешеходната алея, свързваща кв. „Бузлуджа”, „Зона В” с излаз до пътен възел „Качица”. Възприе се нашето предложение да се поставят табели с имената на улиците в града.

Още един въпрос, който все още е предмет на обсъждане, защото знаем, че се готви подписка в кв. „Бузлуджа”, защото хората там са недоволни от това, че в момента не може да се ползва Клуба на пенсионера във вида, в който беше. Този въпрос също ще бъде поставен в Инвестиционната програма и е налице за решаване през тази година. Прието е и предложението ни за създаване на клуб на пенсионера в с. Вонеща вода, което е наша идея още от 2010 г.

Ще отбележа и тези въпроси, които не бяха приети – повечето от тях заради липса на финансови средства. За належащи ремонти на улици в Килифарево, Беляковец, Плаково, за изграждане на тротоарна алея в Малки Чифлик, за водоснабдяване в Малчовци и Върлинка поради малкия брой жители. За пореден път не бе прието предложението, постъпило от нас, което е предложение на Съюза на пенсионерите, за финансови облекчения за пътуване на пенсионерите над 65-годишна възраст от общината по градския и междуселищния транспорт. Не е решен въпросът за достъпа на всички пенсионери до социалния център на ул. „Бойчо войвода” поради ограничения на съществуващата нормативна база. Не срещнахме разбиране от ръководството на Общината за разработване на стратегия и реализация на цялостен проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на градски обществени тоалетни в туристическо В. Търново.

По отношение на бюджета ще припомня, че още при въвеждането на държавния бюджет в НС БСП остро критикува управляващите относно политиката към общините, като предложи да се предвидят допълнително 175 милиона лева, които да се насочат към подкрепа за детските градини, въвеждане на новия стандарт за хранене на децата, приет от ГЕРБ, но така и несъобразен напълно с необходимите средства в бюджета. Също към предложението за въвеждане на механизъм за преодоляване на последиците от финансовите корекции по европейските проекти. За съжаление, тези разумни предложения не бяха приети и са факт средствата, които се получиха към общините.

Цифрите, заложени в проектобюджета за 2012 г. на община В. Търново показват, че са обезпечени в основни линии всички държавно делегирани дейности чрез трансфер от републиканския бюджет. А чрез заложените бъдещи приходи от местните данъци и такси, глоби и наеми се финансират основните ангажименти на общината по комунални и социални дейности. Крайно недостатъчни според нас са целевите бюджетни средства за ремонт и изграждане на пътища, строителство, общинско здравеопазване, спортни дейности и спортна база. Трайна е тенденцията за намаляване сумата на капиталовите разходи от държавата към общината. Остава ангажиментът на администрацията за най-правилното и максимално икономично разходване с елемент на социална справедливост на собствените приходи по основните дейности като ангажимент на общината. По Инвестиционната програма, според нас общината трябва да продължи активно да реализира проекти по линия на евроинтеграцията поради ограничен ресурс на общината от приходи от продажба на общинско имущество. Искаме още да уточним, че Инвестиционната програма като политика на кмета относно развитието на Общината, страда и от сериозния недостатък, че голяма част от дейностите не са ресурсно обезпечени в плана за 2012 г. Ще завърша с това, че групата съветници от БСП е внесла предложение, което е при председателя на ОбС, за разделно гласуване на въпросите, които се обсъждат в рамките на тази обща точка, т.е. разделно да се гласуват отчетът, проектът за бюджет и Инвестиционната програма. Това не е нова практика, имало е такива случаи на подобен подход на гласуване и в предишни общински съвети. Това за нас, като съветници от БСП, е възможност да изразим нашата позиция по предлаганите документи, а тя вече е публично оповестена от няколко дни: ние подкрепяме Инвестиционната програма, не подкрепяме бюджета на Общината.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Имам един много кратък въпрос. Има ли и ако има колко са към днешна дата работещите на щат към община В. Търново навършили пенсионна възраст и какво е становището на ОбА по този въпрос.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Трудно се чете бюджет и още по-трудно се пише. Във връзка с това искам да кажа, да си изразя благодарността за заложените средства за ремонт на детски площадки, в това число и на детските заведения. 80 000 лв. за проектиране на спортно игрище в кв. „Бузлуджа”, 80 000 лв. за генерален план за организация на движението, етап І. 250 000 лв. за стълбища и тротоари, 140 000 лв. за ул. „Камен Зидаров” и „Моско Москов” - Картала. От 7 години търсим средства за тях. Повече средства за населените места и това е похвално наистина, но ние гледаме едновременно отчет, бюджет и Инвестиционна програма. Подкрепям изцяло предложението за отделяне на точките.

По отчета. На 22.12.2012 г. с решение № 31 приехме последната актуализация на Инвестиционната програма. Днес правим отчет на Инвестиционната програма, но вижте как е записано – няма актуализация. В тази връзка параграф 5309 Придобиване на други недълготрайни материални активи, изхарчени от собствени средства 252 000 лв. за информационна система за плащане на паркирането. Тези средства не са предвидени в плана за 2011 г. в Инвестиционната програма. Няма ги и в актуализацията от 22 декември и изведнъж те се появяват на ред, без да сме актуализирали, да ги отчетем. Това е четвърт милион. Решението е № 31, можете да направите справка. По време на комисиите получавам отговор на въпроса колко печелим тази година от сините зони: 6000-7000 лв. Какво излиза? 252 000 лв. и 6000 лв. печалба – излиза, че ние ще изплащаме 40 години със сините зони тази система. На практика сигурно така излиза. Какъв е ефектът тогава от сините зони. Този четвърт милион е от нашите данъци. Плащаме си данъци да си купим система, с която да плащаме да паркираме по нашите улици, които пък трябва да се ремонтират с нашите пари и накрая от дупките да си платим за ремонт на колата, ако естествено ти останат пари, след като си платиш луксозния данък за МПС. Следователно, какво остава на гражданите на В. Търново? Само да плащат.

Не виждам нито в програмата за работата на ОбС за полугодието, нито в Мандатната програма какво става с Общия устройствен план на Общината. Липсата на приет и действащ такъв ще създава проблеми – от невъзможност за кандидатстване по съответни програми до липса на инвестиционен интерес. А досега за изработването на неприетия още ОУП от общинския бюджет са платени четвърт милион – 240 000 лв. от нашите данъци. Не виждам предвидени пари за доработки, ако трябва да има такива, но така или иначе ние трябва да приемем ОУП. Същото се отнася и за старото Военно училище. Гледам отчета и проекта за инвестиционна програма.

В графата „Предстоящи отчуждителни процедури за инфраструктура на територията на община В. Търново” – приблизително 2000 кв. м. За миналата година за тези 2000 кв.м са предвидени 300 000 лв. За тази година пак за 2000 кв.м предвиждаме 400 000 лв. На практика излиза, че във В. Търново цената на земята за една година се е вдигнала с една трета. Миналата година квадратният метър е бил 150 лв, тази година ще е 200 лв., догодина може да стане 300 лв. Но това е със знак минус. Кажете ми има ли реализирана продажба от Общината за миналата година на стойност 200 лв. кв. метър? Утре ще продаваме ли земя по тези цени и кой изобщо ще я купи и тогава какво става с програмата за изпълнение на собствените средства от продажба на имоти, какво става с програмата за приватизация? Средствата, които са ни нужни, за да кандидатстваме по европроекти. По отчета и бюджета оказва се основно перо по разходната част „Средства, изразходвани по параграф 10 20, Външни услуги, в това число и чистота. Направихме си труда да ги съберем ред по ред. Излезе, че в плана за 2011 г. всички планувани външни услуги - 12 милиона и половина, за 2012 г. са заложени 13 790 000 лв. С 1 250 000 лв. повече. Но по-важното е как и за какво се изразходват тези пари. Днес четем и във вестниците – милиони хвърчат за обществени поръчки. Предизборната кампания беше много скоро. И кметът на общината Панов, и кандидат-кметовете г-н Илчев, г-жа Дончева, г-н Грозданов – всички заявяваха публично и ефективно харчене на средствата от бюджета на община В. Търново. Но по-важното е как се изразходват тези средства. Наистина този въпрос нас тепърва ще ни вълнува. Това са 5000 лв. дежурство за снегопочистваща фирма, това са тези 250 000 лв. за Ес Ем Ес паркирането. Това са само част от аргументите. Това е моят протест, защото не мога да бъда опозиция на гражданите и да харча пари с лека ръка.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За да направя това изказване, аз съм наблюдавал и съм установил тренд по приходите, разходите, включително. инвестиционни разходи, собствени, държавна субсидия в последните пет години. Какво ми прави впечатление? Аз ще говоря преди всичко по макрорамката на бюджета. Би трябвало в началото на дискусията кметът да излезе и да каже: „Аз представям и отстоявам следните политики, аз отстоявам следните приоритети”. В програмата му за управление го има, днес доколкото разбирам, той е извел четири приоритета, но аз не виждам политика, която да е насочена към изравняване стандартите в съответните квартали. Всички знаем, че „Триъгълника” е на едно ниво, „Бузлужда” е на друго, или на същото, включително с велоалеи в „Колю Фичето”. На друго място е „Зона В”, а на трето място е кв. „Света гора”. Искам да видя политика или политики, които се отнасят към малките населени места. Аз съм си направил труда да извадя колко от делегираните от държавата дейности се финансират с местни, със собствени приходи, т.е. колко от това, което държавата ни е вменила като задължения, като ангажименти и би трябвало да финансира, се финансират от нашите пари. Ще ви прочета няколко цифри: през 2008 г. са 482 000, 2009 – 680 000, 2010 – 837 000, 2011 1 309 000 лв, 2012 – 1 569 000 лв. Направих сметка и се оказа, че като махнем от собствените приходи това, което отива за сметосъбиране, т.е. промила, който и без друго отива по предназначение и там не може да се пипа, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете и администрация, всеки един дванадесети лев от нашите приходи отива за финансиране на дейности, които държавата трябва да финансира. И вместо държавата да делегира права, да децентрализира ресурси, тя ни делегира задължения. Не мога да подкрепя това като представител на лява партия. И неслучайно споменах от 2008 г. При омразната тройна коалиция е всеки двадесет и седми лев, сега е всеки дванадесети. Пресен е примерът с диспансерите. Там стоварихме вината върху Драганчев, но всъщност не само той е виновен.

По приходите. Ние залагаме плюс 2 960 000 лв. местни приходи спрямо миналата година. при мъждукаща икономическа активност, данъчните са 550 000 лв., такси и технически услуги - постоянно залагаме една цифра от 480 000 лв., респективно 420 000 лв., редовно не я изпълняваме 4-5 години, пак залагаме същата и пак вероятно няма да я изпълним при тази занижена активност.

Продажба на имущество. В последните три години върви между 1 200 000 – 1 300 000 лв. През 2012 г. ние залагаме 2 270 000 лв., т.е. с 1 000 000 лв. повече. Общо, заедно с приходите, заложени от приватизация, ние залагаме 3 920 000 лв, т.е. двойно повече, отколкото в отчета от миналата година. И още нещо, на което ви моля да обърнете внимание. Заложените приходи от продажба на ДМА са 3 923 000 лв. Заложените разходи за инвестиции, собствени, са 1 403 000 лв. и приватизация 1 728 000 лв. са 3 131 000 лв. Т.е. какво излиза? Ние продаваме за близо 4 000 000 лв. ДМА и само 3 131 000 лв. реинвестираме в улици, площади и всичко останало, което е свързано с инфраструктура. 800 000 лв. остават, за да излязат през комина. Ние я докарахме дотам: да продаваме имущество, за да можем да издържаме публични дейности, които общината трябва да гарантира. Това ми напомня за 1990 г., когато хората си продаваха телевизорите, за да си купят това, което им трябва. С тази разлика ние покриваме част от задълженията, които държавата трябва да направи. Казах по предходната точка, че по отношение на дълга ние влизаме в спирала.

Разходи за осветление. Г-н Тюфекчиев го каза, аз само ще спомена: 2009 г. – 850 000 лв., 2010 – 1 489 000 лв, в т.ч. за външни услуги 609 000 лв., 2011 г. – 1 769 000 лв., 762 000 лв. Постоянно се увеличават външните услуги. Какво правим всъщност? Какво се крие зад тези разходи?

Инвестиции от собствени бюджетни средства. През 2009 г. – 6 200 000 лв., 2010 – 3 500 000 лв., 2011 г. – 2 600 000 лв. Сега 1 400 000 лв., разбира се, ако изпълним приходите по продажба на земя. Така че аз, като представител на лява партия, да подкрепя този бюджет.

И още нещо – искам да кажа нещо добро. Аз поздравявам г-н Панов за тази програма, аз се радвам, че благодарение на питането, което отправихме към Вас, Вие включихте като справка тази програма и аз имам едно предложение, което касае тази програма.

Към проекта за решение имам две предложения: към точка 13: „Към всяко тримесечие до 25 число на месеца, следващ отчетно тримесечие, кметът на община В. Търново, да внася в ОбС информация и анализ за касовото изпълнение на бюджета и изпълнението на Инвестиционната програма”, т.е. да се продължи тази практика, която беше в предходния мандат: всяко тримесечие да се внася отчет за касовото изпълнение на предходното тримесечие.

По т. 31 и 32: „Кметът на Общината да информира ОбС за направените промени в съответствие с т. 13”. Т.е. всяко тримесечие ние даваме, и с основание, право на кмета да изменя размера на бюджетните кредите за различни видове разходи в обем на общите разходи на една бюджетна дейност без средства за работни заплати”; и 32: „Прехвърляне бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на бюджетна група, без да се изменя общият размер”. Защо предлагам това? Първо, кметът няма да се изкуши да прави прехвърляния примерно от една дейност в друга. Нека той да направи тези неща и после да информира заедно с отчета за бюджета за тези прехвърляния.

Последното предложение е към точка 37 да се добави нова точка 37.3: „Кметът на Общината да внесе етапен отчет за изпълнението на програмата към деветмесечието на годината с отчета за касовото изпълнение на бюджета, т.е. тази точка е антикризисна програма, граждански казано, която е за икономии. Тя фигурира като съответно приложение към бюджета, нека кметът на деветмесечието, което е един добър срок, да отчете какво е свършил и какви са реалните практически резултати от бюджета, защото наистина трудности ще има.

Моля това да бъде подложено на гласуване!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: След трима представители на БСП дойде ред и на някакъв вид демократ, според мен, да се изкаже. Тук една лека закачка към колегите от Левицата, които в някои отношения са прави, в други не са прави, защото тревогата, която отправят към макрорамката на бюджета, в някои случаи е основателна, но по разходната част, особено там, където имате кметове в населените места и са ви удовлетворени исканията за тротоарчета, настилки и пенсионерски клубове, там си мълчите. Ще подкрепите Инвестиционната програма, но как ще направим бюджета, как ще го формираме? Бюджетът има и приходна, и разходна част. Няма само разходна част за населените места. И този акцент, който поставяте - само за населените места, мисля, че не е съвсем правилен, защото и в населените места, където нямате кметове, също живеят граждани на община В. Търново, да не говорим за гражданите, които живеят в града.

В едно изречение мога да формулирам тазгодишния бюджет така: по приходна част той е консервативен, а по разходна – твърде оптимистичен. Заложили сме да харчим, като че ли имаме 100 000 000 лв. в банката. Г-н Витанов в този случай е прав. Теглили сме 24 000 000 лв.. Няма да ги изплащаме тази година, но така или иначе, опасността от прекомерно харчене на средствата ни съществува. Дай Боже, да не стигнем дотам.

Тук искам да отбележа, че министър-председателят в своите изказвания непрекъснато алармира, че трябва да затягаме коланите, ние сме за пример в Европа, но мисля, че във Великотърновската община се харчи с лека ръка и това сме го казвали още в предизборната кампания. И тук ще кажа няколко числа в отчета по бюджета – това, което сме изхарчили за миналата година. Тогава имаше друг кмет, но така или иначе, разходите бяха направени. 6 130 000 лв. има за външни услуги. Тези външни услуги в параграф 10 20 са една огромна тежест. Сега в министерствата излиза все повече информация, че общински чиновници и служители са получавали двойни заплати и са си разпределяли допълнително материално стимулиране. Дали е така в Общината, не знам, дано не е така, макар че имаше сигнали през изтеклата година. Тези 6 130 000 лв., предвидени за външни разходи, са извън тези близо 6 000 000 лв., които са за сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване и т.н. Така че основната ми тревога по бюджета са първо тези външни разходи, които се дават с лека ръка. Казах, че бюджетът е консервативен. Мисля, че по приходната част стоим добре, местните данъци и такси са на предела на възможностите на гражданите на община В. Търново, те са оптимални, близо до максималното ниво. Относно приходите от местни данъци и такси сме на едно добро равнище.

Като представител на спортната общественост и председател на ПК за СТДМ искам да кажа, че през настоящата година са предвидени 100 000 лв. повече, които са заделени за извършване на дейност от спортните организации и за подпомагане дейността на спортните клубове. И още един проблем, който мисля да спомена: това е, че в отчета за миналата година в сектор „Култура” са изхарчени близо 1 000 000 лв. На базата на спорта 300 000 лв., това означава три пъти повече. Не трябва да съпоставяме физкултурата с културата, но една разлика от три пъти е твърде голяма.

Нещо друго, с което аз не съм съгласен: предвидени са средства в размер на 100 000 лв. бюджетни средства за подпомагане изграждането и ремонта на т.нар. Руска църква. Мисля, че част от тези средства биха могли да бъдат заделени за крайно нуждаещи се църкви в населените места. Тук искам да кажа, че църквата „Света Марина” от години се бори за 15-20 000 лв. за ремонт на покрива, който тече; знам, че църквата във Вонеща вода е в тежко състояние, така или иначе тук е ролята и мястото на Българската православна църква да даде един отчет какви средства са изхарчени дотук и тези наши 100 000 лв. от собствени бюджетни средства да знаем за какво ще отидат. Отделно са предвидени още 100 000 лв., но те са в графа „Последна”, т.е. ако намерим средства.

Последно, не виждам в тазгодишния бюджет едно наше предложение, което заявихме още в предизборната кампания, надявам се през следващите години да помислим – ОбА и ние да се обединим, ако не по 500 лв. на всяко великотърновско дете, да започнем с 200, с 300 лв., да сложим началото. Това е практика, утвърдена в някои богати черноморски общини: за пример ще дам Каварна, където при раждането на едно дете дават 2000 лв., в Созопол и Поморие – по 1000 лв., така че можем да помислим в тази посока през следващите години.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Групата на ГЕРБ ще подкрепи проекта за бюджет и за Инвестиционна програма за 2012 г. и призовава и другите групи да го подкрепят, защото бюджетът не предвижда увеличаване на фискалната тежест върху гражданите и бизнеса. Напротив, предвижда се намаляване на данъчните задължения на някои лица, както и намаляване на някои ставки. Бюджетът и Инвестиционната програма са амбициозни. Общата бюджетна рамка съотнесена с бюджета за 2011 г. е увеличена с 6 463 000 лв., като увеличените приходи са 1 949 000 лв. за делегирани от държавата дейности и 4 514 000 лв. за местни приходи. Бюджетът и Инвестиционната програма са напрегнати и реалистични. Бюджетната прогноза отчита преизпълнението на собствените приходи през 2011 г., както и заложената повишена събираемост на приходите през 2012 г. Инвестиционната програма е съобразена с изпълняваните проекти по европейски и други програми, собственото финансиране и целевата субсидия от републиканския бюджет. Бюджетът е адекватен на социално-икономическите условия и допускането за тяхното изменение. Въпреки това трябва да се спазва строга бюджетна дисциплина и извършване на разходи съобразно набирането на средствата. Бюджетът и Инвестиционната програма съответстват и съдействат за европейското развитие на община В. Търново.

Ето някои факти числа, даващи яснота за приоритетните политики в бюджет 2012 г. – това, за което г-н Витанов пита. Съпоставяме отчет – проект: увеличено финансиране на образование с 14.39 % или 2 416 000 лв.; жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, улична мрежа, опазване на околната среда – увеличение 25,79 % или с 2 787 000 лв.; социално осигуряване, подпомагане и грижи – с 8, 76 % или 450 000 лв.; физическа култура, спорт, културно дело, културни и религиозни дейности – с 12, 26 % или 534 000 лв.; здравеопазване – 64, 87 % или 1 241 000 лв.; икономически дейности и услуги, селско стопанство, горско стопанство, транспорт, съобщения, поддръжка и ремонт на пътища, пазари, тържища и др. - с 1,32 % или 30 000 лв.

Съпоставено отчет – проект: намалено финансиране за общи държавни служби с 15,06 % или 1 002 000 лв., отбрана и сигурност – с 14, 39 % или 183 000 лв. При изготвянето на Инвестиционната програма са отчетени предложенията на групите в ОбС, предложенията на местната общност, кметовете и кметските наместници, както и на професионални съсловия. Основните принципи, спазване при изготвянето на Инвестиционната програма, са посочени в обяснителната записка към нея, а именно: приемственост, създаване на възможност за цялостно или етапно завършване и въвеждане в експлоатация на обекти, чието изграждане е започнало през предходните години. Приоритетност: финансиране на нови обекти, които решават неотложни нужди за населението, свързани с благоустрояване, социални дейности, образование. Ефикасност: мобилизиране на собствени източници за финансиране, съфинансиране по утвърдени програми, кандидатстване за нови проекти, перспективност и фокус в бъдещето – нови обекти и проекти, чието изпълнение в най-голяма степен ще спомогне за перспективите и развитието на община В. Търново.

В допълнение: Инвестиционната програма е стратегически ориентирана. Тя е обвързана с областната стратегия за развитие и общинския план за развитие, насочена е за преодоляване на слабите страни в суот анализа на община В. Търново. Последователна: обвързана е с поетите ангажименти по време на избирателната кампания, което е добра стъпка за изпълняване на предвидимост и прозрачност при изпълнение на политиките, проследяемост на изпълнението на изборната кампания. Ангажирана е с проблемите на населените места извън общинския център. Предвидени са почти 100 % повече средства от отчета за 2011 г. Средствата за населените места и за общинския център възлизат на 2 829 000 лв.

Инвестиционната програма съдържа ясни приоритети, отразени също в цифри: 34 170 000 лв. за благоустрояване, ВиК, улици, улично осветление, стълбища, тротоари, 12 137 000 лв. за социална инфраструктура, центрове, домове, жилища и др. заведения за социални услуги. 6 105 000 лв. за училищата във В. Търново, Дебелец, Ресен, Самоводене, Церова кория, Килифарево, за детски градини и ясли, детски площадки на територията на града и в детските заведения. 3 715 000 лв. за спорт и младежки дейности, за спортни зали, спортни площадки и игрища. 5 963 000 лв. за съхраняване, експониране на културно-историческото наследство и исторически и архитектурни дадености и туристически атракции. 1 171 000 лв. за проектиране на улици, организация на движението и други мероприятие за градското развитие.

Затова призоваваме да подкрепим бюджета и Инвестиционната програма, защото те съответстват и ще допринесат за постигането на визията за развитие на община В. Търново, която е просперираща община, популярен и привлекателен туристически, културен и образователен център, община със съхранено историческо наследство, хармонична среда и добър жизнен стандарт за нейните жители.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Изключително уважавам Вашето мнение, г-н Иванов. Но не мога да оставя с мълчание определено жонглиране с цифрите, което Вие направихте тук, нещо нормално. Вие казвате, че са намалени данъците, такса „Битови отпадъци” и туристическият данък. Съгласен съм и го потвърждавам. В същото време аз ви споменах, че всеки данъкоплатец се товари с 8,26 % повече, все едно, че плащаме данъци косвено, за да издържаме това, което държавата делегира. Това е на практика скрито увеличаване на данъка. За туристическия данък - 314 000 лв., залагаме 390 000 лв. Това реално ли е? Г-н Иванов цитира образованието. И аз ще цитирам образованието. Вие цитирате малко розовите предвиждания. Но в хронология: 2009 г. 19 600 000 лв. заложени, похарчени 15 000 000 лв.; 2010 г. – 18 700 000 лв., похарчени 17 700 000 лв.; 2011 – 17 600 000 лв., похарчени 16 700 000 лв. Сега сме заложили 19 000 000 лв., не знам колко ще похарчим тъй както върви трендът, вероятно по-малко. В социално подпомагане и грижи – същия тренд. И говорихме за това, че тъй като част от тези финансирания са от местни дейности, там бюджетът е напрегнат. И г-н Алексиев ви го каза, и аз ви го казах, и всеки го казва с някакво притеснение. Така че, дано да се случи това, което казвате. Аз знам: на няколко училища сметките са добре, тъй като имат повече ученици, само че другите училища, където трябва да се направи нещо и където трябва да видим политиката, която трябва да се прави от кмета, изнемогват. Т.е., трябва да има изравняване на стандартите и в училищата, и в кварталите, и в населените места. Това нещо аз не видях.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Изказването на г-н Иванов, който каза доста неща, прозвучаха за Левицата като едно хвалебствие, затова реагирах на изказването на г-н Витанов.

Отново искам да напомня какво казах по отношение на дисциплината. Нарочно го повтарям сега, тъй като съм взел думата. След почивката дойдохме на 25-тата–30-тата минута, а основата на демокрацията е спазване на определени закони и ние сме направили тук правилник, така че аз отново призовавам да бъдем точни и когато започваме заседанията, и когато идваме след почивка.

Ако Камен Алексиев каза, че нашата приходна част е консервативна, аз, като представител на група ГЕРБ, казвам, че тя е прагматична; ако той казва, че е извънредно оптимистична разходната част, ние казваме, че тя е умерено оптимистична. И всички тези неща, които под някаква форма бяха казани с цифри от нашата група и реализирани в бюджета, който кметът трябва да изпълнява и ние да го поддържаме, носят действително нещо прогресивно, което да надгради онова, което е правил предишният кмет, което е правила групата общински съветници. Защото принципно бюджетът представлява социален, културен и икономически продукт и този продукт много добре е представен на основание на това, с което ние в момента разполагаме. Действително, прозвуча, че всички онези неща, които бяха реализирани в предизборните програми на другите политически партии, не предизвикаха чак толкова положителен ефект от представителите на техните партии. Те казаха „да”, едно скромно благодаря, а после агресивно се критикува почти всеки ред, който не е изгоден, но всъщност в условията на криза, когато ние сме призвани да следваме устойчивото развитие, ние трябва да дадем заслужен положителна оценка по отношение на онова, което се предлага в новата бюджетна планировка. Не искам да отивам в отделни щрихи, но има неща, които на основание, което се нарича в живота първите неща първи, примерно когато става въпрос за реализация на една десета от уличната структура или стълбищата във В. Търново, заделени са достатъчно средства. Дай боже, това нещо да бъде изпълнено качествено и да бъде дълготрайно, защото хората сега пълзят по тези стълбища, а не трябва да бъде така. Същото важи и за отделените средства за Самоводската чаршия, която действително да има такъв калдъръм, че да не се спъват и туристите, които искаме да привлечем.

Камен Алексиев също спомена за заделените средства по отношение на спорта и физкултурната дейност. Цифрата няма значение, но тя все пак е със 100 и няколко хиляди лева. И друго, което искам да напомня: полъха за спортно ориентиране на нашата политика, защото предишният ОбС дължи много на спорта и ние сега трябва да го поправим и това се чувства в бюджетната схема. Това се почувства и на последното футболно първенство на малки вратички, където много хора, които са избиратели на всички политически партии, почувстваха топлия полъх в една зала, която не беше отоплявана над 16 години. Някой ще каже, че това, което говоря, е популизъм, но това са фактите. Мога да ви спомена и много други неща – първите неща първи, които ние искаме да направим.

А що се отнася за доброто интерпретиране на отделни членове, параграфи и закони и неизразяване реалното човешко отношение към дадения параграф и закон, примерно когато се критикува нещо, веднага трябва да има алтернатива: „Ето, аз предлагам това” – за да можем ние да го усетим и да го възприемем, а иначе се получава едно говорене за говоренето.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще започна с една реплика към левицата. Това е левицата – тя иска едновременно увеличаване на разходите и намаляване на данъците. Затова се появяват анекдоти, където се казва, че взема 300, харчи 600.

Аз ще подкрепя този бюджет, защото това е възможният бюджет, макар и на ръба на възможностите по време на криза, но ще направя едно предложение към ОбА: да преминем от този начин на съставяне на бюджет към един друг, който се нарича бюджетиране чрез програмиране. Смятам, че общинската програма за развитие трябва да добие своя израз в програми, които трябва да се финансират от приходната част. В смисъл: ако направим едно обединение на всички предложения, които са направени от отделните политически сили, а и от граждански организации, сигурно 26 000 000 – 30 000 000 лв. за тази година няма да ни стигнат. Ако обаче направим един анализ какво е необходимо на гражданите да живеят в уютен град, сигурно само за уличната мрежа, за да бъде в необходимото състояние, ще бъдат необходими около 70-80 милиона. И тези пари ги нямаме. Смятам, че когато тези потребности се вкарат в една дългосрочна стратегия, програмирана за развитие, ние ще можем да разпределим и да програмираме разходите си като потребности за 2013, 2014, 2030 г. дори и постепенно да създаваме условия за увеличаване на приходната част, която да покрива необходимите нужди за финансирането на тези програми. Тогава гражданите ще бъдат наясно всеки един налог, данък, такса, глоба, наем или която и да било съставна част от приходната част на бюджета, откъдето се формират приходите за какво точно отива. Един пример: данъкът за превозно средство отива за поддържане на уличната мрежа и пътната инфраструктура; таксата за детска градина отива за програма „Детски градини” и тогава и гражданите ще бъдат наясно къде отиват тези пари и ще бъдат наясно кога и как се поддържат необходимите части на великотърновската инфраструктура – било улична, било социална, образователна инфраструктура и т.н. Моля Ви, г-н Кмете, това е модерният начин, при който и обществото е наясно къде отиват парите и вижда резултата от тези пари, и съмненията по отношение на някои дейности отпадат.

В 13.00 часа г-н Ашиков предложи удължаване на заседанието с един час или до неговото приключване. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път в изключително сериозната и актуална тема за нашия град наблюдаваме едни сериозни противоречия – как всеки чете и говори това, което иска, как всеки интерпретира по начин, който иска. Затова се получават противоречивите изказвания от едната и от другата страна, но нещо, което мене категорично ме взривява, е начинът, по който се презентира отделната позиция на определени групи или личности. Аз не съм съгласен да се говори: „Ние от тази група” или „Другите от онази група”. Тук сме се събрали с една-единствена цел: да повишим статуса на великотърновци, да го направим възможно по-добър, но това нещо може да се случи само когато този ОбС, всички ние заедно, без изключение, поемаме отговорности, които касаят нашите избиратели, без значение от коя група са и от кой цвят. В тази връзка аз не приемам коментарите на колегите от БСП, че те няма да подкрепят бюджета. По пътя на логиката вие нямате право до края на тази година, до следващия бюджет, да вземате отношение какво и как ще се случва с разпореждането с бюджета, защото не сте поели отговорност да я споделите с нас. Не може да говорим едно по кампаниите, а в същото време да не поемаме отговорност. Вече втори мандат съм съветник и заявявам, че това прави групата на БСП. Може да се провери какво са гласували: „Ние няма да подкрепим бюджета, но само Инвестиционната програма”. Как да бъде осъществено това? Като се бяга от отговорност? Отговорността трябва да бъде обща, защото ние сме колективен орган. Нека да има диалог, за да има приемственост.

Едва ли има човек, който повече от мен да е критикувал старото управление къде, как и по какъв начин се харчат парите и точно затова искам да кажа, че мога да си позволя в момента едно елементарно сравнение - това, което е било в стария мандат, със стария кмет и това, което сега ни се представя на вниманието. Да, този бюджет и Инвестиционна програма са изключително агресивни – защото в своята идея и замисъл те имат за предмет на действие да реализират очакванията на всички великотърновци, не само на определена група, не на ГЕРБ, не на БСП, не на която и да е формация, а на всички граждани. Защо казвам „агресивни”? Защото ако видите бюджет 2011 г. – там няма сериозни и смели структурни предложения. Една политика се окачествява по начина, по който се реализира – как можеш да реализираш очакванията, като не реализираш това, което е потребно на великотърновци. Те са ни избрали точно заради това – защото имат нужда ние да заставаме тук и да ги защитаваме.

И какво виждаме в момента в Инвестиционната програма? Ще започна от едно от най-важните неща – така дългоочакваните улици. На второ място ще кажа нещо много смело от страна на кмета – това е инициативата в създаването за приют за бездомните кучета. Защото ако отворите форумите и видите какви са били коментарите на нашите избиратели по време на предизборните дебати, те говорят първо за своята сигурност и за това, че се бяга от ангажимент от страна на администрацията към тогавашния момент. Защо? Защото ние сме по-големи моралисти, когато нещо се случи на кучето, а бягаме от отговорност, когато нещо се случи на хората. Къде е хуманността? Какво правим? Ето баланса между едното и другото. Аз определено ще подкрепя инициативата на кмета. По повод коментара на колегите за кварталите аз не можах да намеря кой от кварталите не е удовлетворен в момента? „Света гора”, „Варуша”, „Триъгълника”, „Зоната”, „Бузлуджа”, „Чолаковци”, нещо повече – централната част, стъпалата. Знаете ли колко титанични усилия сме полагали старите съветници, които сме тук, да убедим кмета, че наистина трябва да се направят пешеходните подходи, още повече сега, във време на криза, когато хората преценяват, че автомобилите трябва да стоят пред къщите им, те се ангажират да вървят пеша. Как, като ние не им създаваме условия? Ето ви още едно доказателство за смелата инициатива в посока реализирането на очакванията на хората.

По време на постоянните комисии ни направиха забележка, че трябва да бъдем и мъдри. Няма как да оставим без внимание налагането на двойния стандарт за пореден път. Защо колеги, когато се харчат пари, искате да ви бъдат разбити по всяко перо, по което се харчат пари, там, където вие нямате отношение. Какво бихте ми отговорили, ако аз сега поискам да ми представите план-сметка как са изразходвани парите, които вие така мъдро защитавате в инициативата за храма в Руски гробища. Там са 200 000 лв., 100 000 лв. наши и останалите от други източници. Защитете тезата, че са извършени ремонти – кажете какви, кога и колко. Защото аз не мога да отговоря на този въпрос – не съм видял, не знам дали има в тази календарна година реализирани такива инвестиционни намерения.

В този ред на мисли, когато казахте, че трябва да бъдем мъдри, аз искам да ви предложа на вашето внимание, г-н Кмете, да заделим средства, с които да направим една кухня, с която да издържаме социално слабите. Доколкото знам, в община В. Търново към настоящия момент нямаме такъв проект, но такива проекти има в околните нам общини. Мисля, че това е хубаво и трябва да мислим за всички съсловия и групи в община В. Търново.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Уважаеми госпожи и господа, приемете, че репликата не е само към г-н Димитров. Въздържахме се, защото все пак всички имат право на мнение, макар че виждаме, че днес всички се занимават с БСП. Няма лошо, защото мисля, че сме направили предложения, обсъждали сме, участвали сме, водейки се от нашата отговорност като общински съветници и ще кажа, че не само към населени места и райони, където БСП има представителство, напротив, имахме предложение и към Зона В, и към Западната промишлена зона, към населени места, в които няма кмет, който да е избран с листата на БСП.

Аз искам да кажа: не ни отнемайте правото, никой няма това право - да ни отнеме да бъдем опозиция. Моля ви, не ни слагайте в рамка. Не може да искате единодушие в ОбС по такива въпроси. Ние имаме право да изразим своята позиция, имаме право на мнение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Бояджиева, явно не сте могли да ме разберете – аз казах, че не приемам противопоставянето, нито партийно, нито по групи. Аз казах, че искам да се създадат условия за диалог. Знаете, че агресията ражда агресия. Аз мисля, че към настоящия момент по-голямо внимание, от това, което получава вашата група тук, едва ли има към друга група. Дори с цената на нарушаване на правилника, което само по себе си повежда някаква последователност – не може за едните да има, за другите да няма.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Г-н Димитров, ПП ГЕРБ носи и политическа отговорност, освен тази, която носим ние като съветници.

Правя предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Първо искам предварително да благодаря на тези, които ще гласуват бюджета и на другите, които няма да го гласуват, тъй като те ще гласуват само инвестиционната програма. Наистина мога да кажа от тази трибуна, че обърнах най-голямо внимание на техните предложения, част от които съвпадат и с моята предизборна програма. Например клуба в кв. „Бузлуджа”, в училище „Вела Благоева” - още по време на кампанията бях обещал, че ще го отделя от Центъра за социални дейности. На другите неща няма да се спирам, за мен е важно бюджетът да бъде приет, тъй като това е една рамка, в която Общината трябва да изпълнява и да се съобразява с нея, за да може да има едно добро развитие на цялата Община.

Ние сме се съобразили и с всички квартали, и с всички населени места. Мога да кажа, че първата ми среща като кмет, през месец ноември, беше с кметовете на населените места. Бях им дал срок до края на ноември да ми представят портфолиото на населеното място и как те мислят да се развиват кметствата им през 2012 г., къде мислят да инвестират средства. Тези неща съм ги взел предвид от 30 до 50 %. Никъде предложенията не могат да се вземат предвид на 100 %. Също така е обърнато внимание на всеки един квартал, включително и на кв. „Асенов”, под пътя на Арбанаси, където до момента, за тези 12 години, нищо не е правено. В кв. „Чолаковци” – в момента разработваме проект за парк. В кв. „Зоната” – мога да ви кажа, че сме към края на процедурата за разработване също на парк и ред други задблокови пространства. Неслучайно сме сложили над 400 000 лв. за ремонт на детските площадки и в детските градини, и по кварталите, и там, където има създадени. Мисля, че децата са много важни и ние трябва да обърнем внимание първо на тях, след това на другите социални групи. Обърнали сме внимание и на пенсионерските клубове и създаване на нови такива.

По въпроса за проектите – че не се работи по селата по европроекти. Да, съгласен съм и още при първото събиране с кметовете и кметските наместници сме говорили да влязат във връзка с директора на „Евроинтеграция” Мариела Цонева. Те започнаха да правят това и чест им прави, че се вслушват в това, което съм им казал. Не съм разработил само един проект, който е останал за община В. Търново, а няколко, които са на стойност около 20 милиона лв., които съм предал като разработени проекти в Общината, когато не съм бил кмет. Мога да ви кажа, че община В. Търново е на седмо място по разработване и по сключени договори по европейски проекти от 268 общини. Това говори, че ОбА, община В. Търново работи много по европрограмите и сме запознати с всяка една европрограма, която ще бъде отворена за в бъдеще. В момента търсим начин за кандидатстване по проекти за енергийна ефективност за Спортната зала, за залите в стадиона, които не са правени години наред, за ремонт на козирката, за ред други неща, на които никой досега не е обръщал внимание.

За тези три месеца аз ще дам отчет. Немалко работа е свършена за тези три месеца. Подготвили сме си нещата за цялата 2012 г. и в разработването на нови програми, нови проекти. Говорили сме и за детската кухня с оглед обединяване в една кухня, и за градските тоалетни, проекта по 3.1 „Регионално развитие”, който е спечелила община В. Търново.

Тоалетните, които са заложени в проекта, са до църквата „Петър и Павел”. За другите тоалетни, които са обществени, сме говорили със сдружението „Днес”. Те също имат инициатива.

Разговарял съм детайлно за бюджета не само с групите в ОбС и с политическите партии, а съм говорил и с много неправителствени организации. Обърнал съм внимание на 264 жалби, които са пристигнали за тези три месеца при мен. Някои неща са решавани на момента, някои неща са решавани в рамките на една-две седмици, за други е необходимо технологично време да се решат. Така че също съм чувал и мненията на гражданите. Не мога да чуя мнението на всичките 75 000 граждани на община В. Търново, но от опита ми не само по време на кампанията, а и във връзка с работата ми по селата, знам за всяко едно нещо къде трябва да се инвестират средства и много често колеги от ОбА и от ОбС ми казват: „Как ги помниш?” Помня ги, защото съм си изградил някаква система. Например, знам, че в Балван трябва да се асфалтира една улица, в Шемшево сме закарали трошляк и чакаме времето да даде възможност да се оправи цялата улица, трябва да се ремонтира църквата в Плаково, която може да мине по проект за бедствия и аварии, но няма подготвен проект, затова съм казал на кметицата да си намери някого, който да разработи проекта и да кандидатстваме по „Бедствия и аварии”. Вече две църкви имаме към момента – в Хотница и в Русаля, имат изготвени проекти, с които ще кандидатстваме също по програми за реставрация на църквите, тъй като те са и паметници на културата и ред други неща.

По-голямата част от съветниците не се съобрази с това, че този бюджет е една рамка, но за да се направи тя, е необходимо технологично време. Необходимо е хората, които са работили по бюджета да си оставят семействата, ежедневието вкъщи. Работили сме го и съботи, и недели, може би пет седмици. Искам да използвам случая и първо да благодаря на всички, които направиха този бюджет. Надявам се той да бъде реален, да удовлетвори повече желания, на повече граждани от община В. Търново и мисля, че моите служители от ОбА се постараха самият бюджет да бъде детайлизиран. Виждате, че има предвидени пари за Самоводската чаршия, за „Димитър Буйнозов” и т.н. Но не може да рамкираме всички искания в този бюджет. Ако имахме 200 милиона лв. бюджет, съм съгласен, но ние сме направили бюджета в рамките на тези средства, които са предвидени. Така че използвам случая да благодаря на всичките ми директори, които участваха в правенето на бюджета и също така на г-жа Данева като заместник-кмет по финансите, която ги организираше и съботите, и неделите, и след работно време; да благодаря и на техните семейства, че ги изтърпяха и нека да бъдем малко по-позитивни, да имаме по-добро мислене, защото с отрицателното мислене няма да се случат кой знае колко неща в нашата община.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 34 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков прочете предложението на група съветници от БСП:

„Във връзка с предложението за дневен ред на предстоящата сесия на 16.02.2012 г. правим предложение точка 1 от с вх. № 384 от 30.01.2012 г. да се раздели на четири части, като по всяка част да се гласува отделно, а именно:

1. Първа точка от проекта за решение относно отчет на бюджет 2011 г. да включва точки от 1 до 8 включително.

2. Втора точка от проекта за решение относно Инвестиционна програма 2012 да включва точки 10, 11, 12, 13, 14, 32.

3. Трета точка от проекта за решение относно проектобюджет 2012 г. да включва точки 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,2 5, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37.

4. Четвърта точка от проекта за решение да включва всички останали точки.”

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на общинските съветници от БСП. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 19 „против”, 9 „въздържали се”.

Г-н Ашиков прочете предложението на г-н Стоян Витанов за изменение и допълнение на проекта за бюджет 2012 г.: „Към точка 13: Всяко тримесечие до 25 число на месеца, следващ отчетното тримесечие, кметът на община В. Търново да внася в ОбС информация и анализ за касовото изпълнение на бюджета и изпълнението на Инвестиционната програма на община В. Търново за 2012 г. по обекти и по степен на завършеност.”

Нов текст: „По точка 31 и 32 Кметът на общината да информира ОбС за направените промени в съответствие с точка 13”.

Към точка 37 да се направи нова точка 37.3: „Кметът на Общината да внесе етапен отчет за изпълнение на програмата към деветмесечието на годината с отчета за касово изпълнение на бюджета”.

Предложението беше подложено на гласуване и отхвърлено с 8 „за”, 11 „против”, 16 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): С моето изказване щях да внеса малко веселие, но съм длъжен да обясня защо при дадената ситуация не мога да подкрепя всичко това, което беше внесено от г-н Кмета. Вчера казах, че този бюджет е нещо добро, направено в първите 100 дни на управлението на г-н Панов и трябва да признаем това.

Аз бих предложил да се поправят няколко неща в културния календар, които ако се приемат и аз гласувам за тях, трябва да напусна университета и да не се занимавам с история. Те са три неща. Първо започвам с отбелязването на 110-годишнината от рождението на Борис Денев, който е роден през 1883 г. и очевидно тази годишнина сме я чествали преди 9 години, но така е записано и трябва да се поправи.

Второ, с изненада видях, че трябва да отбележим 134 години от създаването на българската армия, при условие че държавата е създадена преди 1300 г. от една армия, която е дошла и е победила ромейската войска и бих искал да редактираме този текст – че става дума за 134 години от създаването на съвременната българска армия.

Последното, което пак трябваше да се поправи – да отбележим годишнината от рождението на изключително популярния наш съгражданин Марко Тотев, където трябваше да отбележим 135-тата годишнина, а той е роден през 1858 г. и това прави 155 години. Сигурно има техническа грешка, затова исках тези неща да ви предложа да ги поправим и да гласуваме.

При тези обстоятелства сега изпадам в една колизия как да гласувам за нещо, което означава, че трябва да си напусна работата, но съм длъжен да кажа, че ние ще подкрепим бюджета и внесените документи, защото г-н Панов извежда като един съществен приоритет въпроса за децата, за детските градини, за училищата и ние виждаме един елемент на политика в това направление, ние подкрепяме добрите инициативи на г-н Панов и вярваме, че той ще взема най-доброто от предложенията на всички политически групи и на всички съветници.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Приемаме бюджета на базата на Закона за общинския бюджет и на Наредбата за управление на общински бюджет и система за финансов контрол. Точка 37: „Едновременно с приемане на бюджета на текущата година в отделна точка на заседанието на ОбС се разглежда и приема отчет за изпълнение на бюджета на Общината за предходната година по пълна бюджетна класификация”. Ако гласуваме по този начин, сами ще изпаднем в парадокс на собствената си наредба.

 

В 13. 30 часа Г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

След почивката председателят на ОбС подложи на поименно гласуване т. І :

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване т. ІІ. Проект за бюджет за 2012 г.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 101

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2011 ГОДИНА:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 година, разходите за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните държавни дейности по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2011 година по Приложение 7.

3. Разходите за информационна система за заплащане на паркиране да бъдат разчетени до 24.11.2014 година като друг нематериален дълготраен актив, а след тази дата да бъдат прекласифицирани като програмни продукти и дълготрайни материални активи.

4. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

5. Приема отчета за Организирането и провеждането на Четиринадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2011 – Приложение №3В.

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 30, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011г., утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2011 г., съгласно Приложение 8, като икономиите от средствата за делегираните от държавата дейности се използват за финансиране на същите дейности през 2012 година.

7. За изготвянето на План сметката на приходите и разходите за 2012 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Решение 78/26.01.2012 година, приходите за 2011 година са прекласифицирани по параграфи въз основа на окончателен отчет към 31.12.2011 година, на основание на което се формира остатък в началото на 2012 година, който следва да бъде разпределен по видове разходи /Приложение 18/.

8. Във връзка с т.12 от ДДС №12/29.12.2011 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2011 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2011 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

 

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2012 година по приходната и разходната част в размер на 55 670 869лева, в това число:

 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на           27 579 308 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 468 260 лева, капиталови разходи – 111 048 лева.
 • приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 091 561 лева в т.ч.: текущи разходи – 26 116 206 лева, капиталови разходи – 1 975 355 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

10. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2012 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

 • капиталови разходи в размер на 1 820 347 лева;
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;
 • Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 70 000 лв.;
 • Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2012 година –   449 653лева.

11. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година в размер на 63 699 004 лева по Приложение 17, както следва:

 • 683 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;
 • 1 727 910 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 59 884 691 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 530 лева за обект „СБ - Авариен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 86 518 лева за обект „СБ - Ремонт на бивше църковно училище към църква "Св. Великомъченик Димитрий Солунски" - с. Ресен”;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 24 000 лева за обект „СБ - Работен проект за укрепване на активно свлачище в района на манастира "Света Троица" - с. Самоводене”;
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 292 355 лева;

12. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

13. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

14. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие       средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.                                                            

15. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2012 г. е 11 000 000 лева;

11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2012 година не може да надвишава 12 113 030 лева;

11.3 Приема списък на проектите по оперативни програми със сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, за които е необходимо осигуряването на финансов ресурс – собствен принос за осъществяването им през 2012 година /Приложение 5А/;

16. Годишния размер на плащанията по дълга за 2012 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2011 година на Община Велико Търново.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година по приходите в размер на     36 230 731 лева и по разходите – 34 930 314 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §28 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 год.

18. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2012 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • медикаменти;
 • храна;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи

за местни дейности:

 • плащания по обслужване на общинския дълг;
 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • ремонт на общински пътища;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • храна;
 • медикаменти;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи

19. На основание чл. 35 , ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с №53-00-309/16.01.2012 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение №9.

20. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 35 , ал.3 от ПМС №367/29.12.2011 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

21. На основание чл.29 от ПМС №367/29.12.2011 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

21.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година,           /Приложение № 11 /.

21.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 11А/

21.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 21.1.

22. На основание чл. 32, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

23. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2012 година, утвърдени с настоящото решение;

24. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2012 година в размер на       86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

25. Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 13/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

26. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 13/.

27. На основание чл.13, т.3 от ПМС №367/29.12.2011 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

28. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

29. Възлага на кмета на общината:

29.1 Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

29.2. Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за общинските бюджети да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

29.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

30. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2012 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. /, да:

30.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

30.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

30.3. След 30.06.2012 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

30.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

30.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

30.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

31. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

32. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2012 година разполага със средства в размер на 160 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

33. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2012 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

34. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 312 000 лева по Приложение № 14, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

35. Приема Културен календар, съгласно Приложение №15.

36. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2012 и Инвестиционната програма за 2012 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2012 г.

37. Одобрява Програма за оптимизиране на разходите по бюджета на Община Велико Търново и изпълнението му в условията на финансова криза /Приложение 19/

37.1 При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става с удръжка от възнаграждението, чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения.

37.2 Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства

38. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2012 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

38.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

38.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите от V до ІХ от План-сметката за приходите и разходите на РИМ – В. Търново по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство за 2012 година.

 

Приложения към протокола.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011 г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново, Вх. № 381/30.01.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вземам думата, за да си позволя лека волност. Коментарът на колегата преди малко внесе един неоснователен смут. Така или иначе аз ще подкрепя точка 4 от проекта за дневен ред.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 4 :

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 102

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет   възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договор за възлагане на управление от 16.11.2011г. с лицето, определено по т. 3 от Решение № 5/10.11.2011г. на Великотърновски общински съвет за срок до провеждане на конкурс.

 

Г-н Николай Ашиков обяви, че е постъпило заявление за изказване извън дневния ред на заседанието от г-н Филипов и даде думата на гражданина.

 

Г-н Р. ФИЛИПОВ: Аз работя върху учебник. Необходима е малка помощ от заинтересовани лица. Вложих сърцето си. Бихте могли да ми помогнете да довърша учебника си, като отпуснете пари за двама художници, било чрез Общината, било чрез вашите джобове. Така ще докажете на мен като творец, че и съветниците могат да вложат нещо от себе си за гражданите, което говорите в предизборната си кампания. Изготвянето на учебника изисква висока степен на моралност, както и одобряването и подпомагането за реализирането му.

Говорейки за моралност, миналото малко ме безпокои, защото изминаха 100 дни от началото на ОбС във В. Търново в сегашния му формат. Доколкото си спомням, по време на предизборната кампания в студиото на Бареков, когато участваха деветте кандидат-кметове, им бе връчен документ от Сдружението за гората, поднесен от г-жа Мариана Иванова, която ви застави да постъпите морално при влизане в сила думата на новия кмет. Целта на сдружението бе ясна - да бъде подписан документът от всички кандидати, с което поемат ангажимент, че който стане кмет, ще разреши казуса веднъж завинаги в полза на гражданите. Изминаха 100 дни и проблемът с гората е още в сила, тровейки здравето на хиляди боляри, които негодуват от хаоса в битието ни, чиято почва отлично предразполага подобни измами, заменки и всякакви хитрини, но само за лица, които вече са си осигурили една добра финансова сигурност. Повечето от вас вдигат ръце и се отказват, защото това си е проблем на системата ни, на парично-пазарната система, в която живеем и на демокрацията като политически инструмент. Нека ви запозная какво всъщност е демокрацията. Защо всички – и марксисти, и либерали, и разни мътни идеологии и системи наричат себе си демократични? Какво значи тази дума – власт на демоса, на народа - отговарят. Какво значи демос? В древна Елада, където се заражда демокрацията, демос е градското население. Целият народ се е наричал елаос. И да не забравяме, че Елада е робовладелческа държава. Робите не спадали към нито една от двете категории. Те били без никакви права, добитък, даже и по-лошо. Убийството на кон или на вол се наказвало по-сурово, отколкото убийството на роб. Не наблюдаваме ли нещо подобно и в днешна България? Ако хората осъзнаят какво значи демокрация, те никога не биха желали да живеят в демократична държава. Освен ако мечтата им не е да бъдат робовладелци, да властват над живота и смъртта на своите себеподобни и да живеят от труда им.

За жалост, от всичко личи, че безхаберието ви е ясен сигнал за липса на моралност и за чувство на превъзходство. Ако не е така, моля ви, излезте с нас и протестирайте без партийни убеждения, като хора с ясна и праведна моралност, излезте и протестирайте за гората. Така ще защитите своята лична честота и ще докажете на мен, че можем да завършим заедно учебника за децата на България. Ако не подкрепите гората, няма да приема дарението ви, необходимо за двамата художници, с които да финализираме проекта.

 

Заседанието беше закрито в 14.00 часа.                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                      

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ …………………………...

                                       /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                                         ………………………..                                          

                                                        /РУМЕН ДИМИТРОВ/

                                                       ………………………..

                                                      /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

                                                       ………………………..

                                                      /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:……………………….

                           /ДИЛЯНА МИЛЕВА/