Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 12 от 16.02.2012 г. Решение № 101

Решение № 101

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 година; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 година; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 година; Приемане на проект за бюджет 2012 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 101

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2011 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 година, разходите за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните държавни дейности по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2011 година по Приложение 7.

3. Разходите за информационна система за заплащане на паркиране да бъдат разчетени до 24.11.2014 година като друг нематериален дълготраен актив, а след тази дата да бъдат прекласифицирани като програмни продукти и дълготрайни материални активи.

4. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

5. Приема отчета за Организирането и провеждането на Четиринадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2011 – Приложение №3В.

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 30, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011г., утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2011 г., съгласно Приложение 8, като икономиите от средствата за делегираните от държавата дейности се използват за финансиране на същите дейности през 2012 година.

7. За изготвянето на План сметката на приходите и разходите за 2012 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Решение 78/26.01.2012 година, приходите за 2011 година са прекласифицирани по параграфи въз основа на окончателен отчет към 31.12.2011 година, на основание на което се формира остатък в началото на 2012 година, който следва да бъде разпределен по видове разходи /Приложение 18/.

8. Във връзка с т.12 от ДДС №12/29.12.2011 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2011 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2011 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2012 година по приходната и разходната част в размер на 55 670 869лева, в това число:

 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на           27 579 308 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 468 260 лева, капиталови разходи – 111 048 лева.
 • приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 091 561 лева в т.ч.: текущи разходи – 26 116 206 лева, капиталови разходи – 1 975 355 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

10. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2012 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

 • капиталови разходи в размер на 1 820 347 лева;
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;
 • Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 70 000 лв.;
 • Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2012 година –   449 653лева.

11. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година в размер на 63004 лева по Приложение 17, както следва:

 • 683 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;
 • 1 727 910 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 59 884 691 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 530 лева за обект „СБ - Авариен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 86 518 лева за обект „СБ - Ремонт на бивше църковно училище към църква "Св. Великомъченик Димитрий Солунски" - с. Ресен”;
 • преходен остатък от целеви трансфер – 24 000 лева за обект „СБ - Работен проект за укрепване на активно свлачище в района на манастира "Света Троица" - с. Самоводене”;
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 292 355 лева;

12. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

13. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

14. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие       средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.                                                                          

15.Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2012 г. е 11 000 000 лева;

11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2012 година не може да надвишава 12 113 030 лева;

11.3 Приема списък на проектите по оперативни програми със сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, за които е необходимо осигуряването на финансов ресурс – собствен принос за осъществяването им през 2012 година /Приложение 5А/;

16. Годишния размер на плащанията по дълга за 2012 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2011 година на Община Велико Търново.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година по приходите в размер на    230 731 лева и по разходите – 34 930 314 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §28 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 год.

18. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2012 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

  • заплати и вноски за осигурителни плащания;
  • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
  • медикаменти;
  • храна;
  • отопление, осветление;
  • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
  • други разходи

за местни дейности:

  • плащания по обслужване на общинския дълг;
  • заплати и вноски за осигурителни плащания;
  • ремонт на общински пътища;
  • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
  • храна;
  • медикаменти;
  • отопление, осветление;
  • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
  • други разходи

19. На основание чл. 35 , ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с №53-00-309/16.01.2012 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение №9.

20. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 35 , ал.3 от ПМС №367/29.12.2011 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на350 лева.

21. На основание чл.29 от ПМС №367/29.12.2011 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

21.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година,           /Приложение № 11 /.

21.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 11А/

21.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 21.1.

22. На основание чл. 32, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

23. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2012 година, утвърдени с настоящото решение;

24. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2012 година в размер на       86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

25. Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 13/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

26.След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 13/.

27. На основание чл.13, т.3 от ПМС №367/29.12.2011 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

28. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

29. Възлага на кмета на общината:

29.1 Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

29.2. Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за общинските бюджети да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

29.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

30. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2012 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. /, да:

30.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

30.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

30.3. След 30.06.2012 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

30.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

30.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

30.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

31. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

32. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2012 година разполага със средства в размер на000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

33. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2012 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

34. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 312 000 лева по Приложение № 14, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

35. Приема Културен календар, съгласно Приложение №15.

36. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2012 и Инвестиционната програма за 2012 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2012 г.

37. Одобрява Програма за оптимизиране на разходите по бюджета на Община Велико Търново и изпълнението му в условията на финансова криза /Приложение 19/

37.1 При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става с удръжка от възнаграждението, чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения.

37.2 Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства

38. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2012 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

38.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

38.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите от V до ІХ от План-сметката за приходите и разходите на РИМ – В. Търново по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство за 2012 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

       /Диляна Милева /  

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ