Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 109

Решение № 109

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 109

 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

1. Създава се нов чл. 22 „а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Чл.22 „а”„ Такса за строителни отпадъци”

Ал.(1). Таксата за строителни отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на земни маси и строителни отпадъци, охрана и др./ по стопанисване и експлоатация на депото в землището на с. Леденик.

Ал.(2). На депониране подлежат земни маси от изкопни работи от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи.

Ал.(3). Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните земни маси и строителните отпадъци до депото в землището на с. Леденик, където представят документ за платената такса.

Ал.(4). За приемането и обработването на ЗМ и СО физическите и юридическите лица заплащат такси както следва:

· За земни маси 1, 55 лв./м3;

· За леки строителни отпадъци /от тухли, керемиди, инертни материали и др./ 2, 27 лв. м3;

· За тежки строителни материали /скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./ 2, 74 лв./м3;

Ал.(5). Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на ЗМ и СО с техническа служба към дирекция “ТСУ”, отдел “Опазване на околната среда”.

 

2. Създава се нов чл. 22 „б” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Чл.22 „б” Такса за производствени отпадъци с характер на битови

 

Ал. (1) Таксата за производствени отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на производствените отпадъци, охрана и др./ по експлоатацията и стопанисването на сметище в землището на с. Шереметя.

Ал. (2) На депониране подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които имат характер на битови и не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото.

Ал. (3) Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка производствените си отпадъци до сметището в землището на с. Шереметя, където представят документ за платената в Общинска администрация такса.

Ал. (4) За приемането и обработването на производствените си отпадъци, физическите и юридическите лица заплащат такса, както следва:

- за депониране и обработка на производствени отпадъци, имащи характер на битови, без опасни отпадъци – 1,80 лв. куб.м.

Ал. (5) Таксите се заплащат в Център за обслужване и информация на граждани в Община Велико Търново, след съгласуване на вида и количеството на производствените отпадъци в Дирекция ТСУ, отдел „Опазване на околната среда”.

 

3. Създава се нова ал. 6 към чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Ал. (6) Такса за водоползване

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000г.

 

4. Създава се нова ал.(4) към чл. 64 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Ал. (4) Такса за временно съхраняване на излязло от употреба МПС на площадка за временно съхранение – общинска собственост

Такса на денонощие – 7 /седем/ лв.

 

5. Чл. 64, ал.(1) се изменя както следва:

Било:

- за един месец – 150,00 лв

Става:

- за един месец на паркомясто на паркинг – 150,00 лв

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                         

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ