Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 114

Решение № 114

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 114

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново:

 

1. Навсякъде в текста, изразът „финансово подпомагане на процедури „ин витро” да се замени с израза „финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие”

            2. Към чл. 3, ал. 1, т.3 след думата „доказан” да се добави „чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография:”

3. Към чл. 3, ал. 2, т. 2 след думата „ембриотрансфер” да бъде добавено „вкл. и на замразени ембриони.”

4. Към чл. 3, ал. 2, след т.2 да се добавят с поредни тирета думите:

„- ин витро на естествен цикъл;

- ин витро процедура с донорски материал;

- криоконсервация на предимплатационни ембриони.”

5. Към чл. 3, ал. 2, да се създаде т. 3 със следния текст: „3. Контрол на стимулационния процес чрез:

- ехографски преглед;

- хормонални изследвания.”

6. Към чл. 4, т.6 думите „единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI” и „симулационни протоколи” да отпаднат.

7. Към чл. 4, да се създаде т. 9: „9. При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, етапна епикриза/епикриза, Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”.

8. Към чл. 6 да се добави чл. 6а с текста: „Заявителните документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като предимство имат кандидати, които не са ползвали средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от Бюджета на Община Велико Търново.”

9. В чл. 7, т. 1 думите „лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане” да отпаднат.

10. В чл. 11, ал.1 израза „в областта на асистираната репродукция” да бъде заменен с „в областта на репродуктивното здраве”.

11. В чл. 12, ал. 3, т.4 се добавя изречението: „Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново се прилагат служебно към преписката на заявителя.”

12. Към чл. 18 да се добави „Взетите решения се обявяват на сайта на Великотърновски общински съвет по входящ номер на кандидатите”.

           

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                           

         

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ