Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 117

Решение № 117

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 886/22.04.2010 год. - Съгласие за осигуряване на допълнителен собствен принос по проект BG161PO001-1.1.09-0021 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 ОП „Регионално развитие”2007-2013

 

РЕШЕНИЕ № 117

      

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

Допълва свое Решение № 886/22.04.2010 год. със следния текст:

„ Точка 3. Дава съгласие за осигуряване на допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15 % по проект BG161PO001-1.1.09-0021 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” явяващ се 244 998.98 лева /двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/.”

В останалата си част Решение № 886/22.04.2010 год. остава непроменено.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                         

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ