Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 119

Решение № 119

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Създаване но Общинско предприятие „Горско стопанство“

 

РЕШЕНИЕ № 119

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 и чл. 53, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за горите, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде създадено Общинско предприятие „Горско стопанство“ с предмет на дейност:

„Управление, стопанисване, възпроизводство, ползване и опазване в горските територии, както и опазване на биологичното разнообразие на горите и земите от горските територии, собственост на Община Велико Търново“, с адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Росица“ № 1.

2. На основание чл. 52, ал. 4 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава числен състав на ОП „Горско стопанство“ – 6 /шест/ щатни бройки и структура.

3. Задължава управителя на „Инвестрой – 92“ ЕООД, да представи безвъзмездно 3 броя помещения за осъществяване на дейността на Общинското предпиятие „Горско стопанство“, като текущите разходи да са за сметка на Общинското предприятие и се разчитат между търговското дружество и общинското предприятие на база първични разходни документи.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство“ при спазване на действащата нормативна уредба и разпоредбите на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                         

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ