Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 123

Решение № 123

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година и находящи с в гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 123

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32,ал.3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет :

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва : „Незастроен УПИ ІІ-”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП на гр.В. Търново, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново ; „Незастроен УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП на гр.В. Търново,Западна промишлена зона , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново”;„Незастроен УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП на гр.В. Търново,Западна промишлена зона представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                     

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ