Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 125

Решение № 125

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд "Разходи за приватизация и следприватизационен контрол".

 

РЕШЕНИЕ № 125

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗПСК, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново и Решение № 5-2/20.02.2012 г. на НСПСК , Великотърновски общински съвет:

1. Предоставя на Община Велико Търново безлихвен заем в размер на 300000 (триста хиляди) лева за посрещане на извънредни нужди на Община Велико Търново за финансиране на обект „Реконструкция улична мрежа на населени места”.

2. Средствата за предоставения заем се осигуряват от налични временно свободни средства във фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

3. Изменя годишния бюджет на Община Велико Търново за 2012 г. в частта за Инвестиционна програма 2012 г. на Община Велико Търново, със сума в размер на 300000 (триста хиляди) лева за финансиране на обект „Реконструкция улична мрежа на населени места”.

4. Предоставените по т. 1 от настоящото решение средства да бъдат възстановени във фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” в срок до 30.09.2015 г., при погасителен план - на равни месечни вноски от датата на усвояването.

5. Дава съгласие ОбАП да намали със сума в размер на 300000 (триста хиляди) лева размера на срочния депозит от 800 000 (осемстотин хиляди) лева, разкрит в „Общинска банка” АД в изпълнение на Решение № 39/22.12.2011 г. на ВТОбС за влагане на свободни парични средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

6. Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета, Инвестиционната програма и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година, направените корекции в резултат на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                       

                                                                              

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ