Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 127

Решение № 127

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 127

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №527.15 по ПНИ на землище с. Габровци, местност „Под пътя-Шодековци”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2,058 дка, ІХ категория, актуван с АОС № 5033/19.01.2012 г.

2. Поземлен имот №029057 по плана за земеразделяне на землище с. Големани, местност „Иванчово”, представляващ нива с площ 3,514дка, ІV категория, актуван с АОС № 4686/21.12.2009 г.

3. Поземлен имот №062006 по плана за земеразделяне на землище с. Вонеща вода, местност „Кръста 2”, представляващ изоставена нива с площ 1,834 дка, VІІІ категория, актуван с АОС №5075/31.01.2012 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №527.15 по ПНИ на землище с. Габровци, местност „Под пътя-Шодековци”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2,058 дка, ІХ категория, актуван с АОС № 5033/19.01.2012 г.

2. Поземлен имот №029057 по плана за земеразделяне на землище с. Големани, местност „Иванчово”, представляващ нива с площ 3,514дка, ІV категория, актуван с АОС № 4686/21.12.2009 г.

3. Поземлен имот №062006 по плана за земеразделяне на землище с. Вонеща вода, местност „Кръста 2”, представляващ изоставена нива с площ 1,834 дка, VІІІ категория, актуван с АОС №5075/31.01.2012 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот №527.15 землище с. Габровци – в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот №029057 землище с. Големани – в размер на 2 191 (две хиляди сто деветдесет и един) лева без ДДС.

3. За поземлен имот №062006 землище с. Вонеща вода – в размер на 394 (триста деветдесет и четири) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                        

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ