Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 128

Решение № 128

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 128

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ с площ от 435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м. от строителен квартал 9 /девет/ по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, за който е съставен АЧОС №5031/12.01.2012 г.

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                 

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ         

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ