Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 129

Решение № 129

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Виликотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №10447.520.3921 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2 897 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 4964/24.10.2011 г.

2. Поземлен имот №10447.16.745 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ нива с площ 1 223 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 5011/22.11.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №10447.520.3921 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2 897 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 4964/24.10.2011 г.

2. Поземлен имот №10447.16.745 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ нива с площ 1 223 кв.м.,

VІ категория, актуван с АОС № 5011/22.11.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот №10447.520.3921 – в размер на 16 840 (шестнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот №10447.16.245 – в размер на 10 530 (десет хиляди петстотин и тридесет) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                         

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ