Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 130

Решение № 130

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 130

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Виликотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V-347 /пет римско за имот триста четиридесет и седем/ с площ от 1 102 /хиляда сто и два/ кв.м. от строителен квартал 20 /двадесет/ по плана на „Къпиновски манастир”, за който е съставен АЧОС №4903/20.06.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V-347 /пет римско за имот триста четиридесет и седем/ с площ от 1 102 /хиляда сто и два/ кв.м. от строителен квартал 20 /двадесет/ по плана на „Къпиновски манастир”, за който е съставен АЧОС №4903/20.06.2011 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 6 612 /шест хиляди шестстотин и дванадесет/ лева без ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                       

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ