Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 131

Решение № 131

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 131

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №103006, с НТП: полски път, землище с. Леденик, дължина на трасето на кабела – 87,09 м.;

- имот №000296, с НТП: местен път, землище с. Леденик, дължина на трасето на кабела – 88,80 м.;

във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно ел. захранване ел. кабел 1 кV и водопровод на обект в ПИ №059011, местност „Бамбалово дере”, землище с. Леденик, разгледан и приет с решение №197 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                        

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ