Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 132

Решение № 132

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 132

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.77.13, с НТП: полски път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 378 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 1 703 кв.м.;

- имот №43253.0.306, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 815 кв.м.;

- имот №43253.0.296, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 698 кв.м.;

- имот №43253.103.6, с НТП: полски път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 340 кв.м.;

Във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за трасе на резервен ел. кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ №103001, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, собственост на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София. Проектът е разгледан и приет с решение №173 по протокол №17 от 23.11.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                        

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ