Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 134

Решение № 134

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 378 кв. м., състояща се от:

- сутерен: 3 бр. мази;

- І-ви етаж: антре, стълбищна клетка, фоайе, каса, салон, стълбище за балкона, балкон, кинокабина със склад;

- ІІ-ри етаж: библиотека 9 3 бр. помещения и стълбищна клетка,

попадаща в УПИ ІІІ от кв.54-А по РП на с. Дичин, актуван с АОС №775/13.10.2000 г. в полза на Народно Читалище „Зора - 1873” с. Дичин, представлявано от Председателя на Настоятелството – Мария Борисова Попова.

 

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                     

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ