Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 135

Решение № 135

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 135

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда със застроена площ от 229 кв. м., състояща се от:

- сутерен: маза, разположена под част от сградата;

- І-ви етаж с вход от изток: коридор, склад, стълбище, салон, сцена и гримьорна;

- ІІ-ри етаж с вход от юг: два коридора и две стаи,

попадаща в УПИ ІІІ-128 от кв.20 по РП на с. Малки чифлик, актуван с АОС №4514/18.06.2008 г. в полза на Народно Читалище „Светлина - 1928” с. Малки чифлик, представлявано от Председателя на Настоятелството – Иван Йорданов Чолаков.

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                    

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ