Начало Заседания Протоколи Протокол № 13 от 23.02.2012 г.

 ПРОТОКОЛ  № 13

 

от тринадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 23.02.2012 г. от 09.20 часа в залата на Община Велико Търново.

Присъстват 37 общински съветника.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 433/10.02.2012 г.

2. Приемане на Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 317/13.01.2012 г.

4. Изменение на Решение № 60/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 430/10.02.2012 г.

5. Изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 434/10.02.2012 г.

6. Отчет за 2011 г. на Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 398/30.01.2012 г.

7. Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2011 – 2015 г., Вх. № 418/07.02.2012 г.

8. Съгласие за осигуряване на допълнителен собствен принос по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 352/23.01.2012 г.

9. Приемане на Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. и План за действие – 2012, към програмата, Вх. № 409/02.02.2012 г.

10. Създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство”, Вх. № 441/13.02.2012 г.

11. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 444/13.02.2012 г.

12. Изпълнение на Решение от протокол № 5/18.01.2012 г. на ПК по НПУОР, Вх. № 393/30.01.2012 г.

13. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 275/11.01.2012 г. и Вх. № 377/26.01.2012 г.

14. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов, Вх. № 422/07.02.2012 г.

15. Питане от Петко Тюфекчиев, Вх. № 426/08.02.2012 г.

16. Предложение от НСПСК за откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 451/14.02.2012 г.

17. Предложение от НСПСК за откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Ветренци, Вх. № 452/14.02.2012 г.

18. Предложение от НСПСК за предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 453/14.02.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землищата на с. Габровци, с. Големани и с. Вонеща вода, Вх. № 465/15.02.2012 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Вонеща вода, Вх. № 458/15.02.2012 г.

21. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землището на гр. Велико Търново, Вх. № 457/15.02.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Къпиновски манастир”, Вх. № 456/15.02.2012 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 460/15.02.2012 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 462/15.02.2012 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Плаково, Вх. № 450/13.02.2012 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Дичин, Вх. № 463/15.02.2012 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Малки чифлик, Вх. № 464/15.02.2012 г.

28. Поставяне на паметна плоча на загиналите във войните от с. Велчево, Вх. № 439/13.02.2012 г.

29. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 445/13.02.2012 г.

30. Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Вх. № 424/08.02.2012 г.

31. Приемане на Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 436/10.02.2012 г.

32. Съгласуване на Стратегичиския и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 400/01.02.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: От името на Председателския съвет правя предложение за включване на нови точки в проекта за дневен ред:

като точка 1 да влезе предложение с Вх. № 497 от 17.02.2012 г,

като точка 19 – предложение от Надзорния съвет за приватизация с вх. № 488 от 21.02.2012 г.,

като точка 20 – предложение от Надзорния съвет за приватизация с вх. 479 от 17.02.2012 г.,

като последни точки да влязат предложение с Вх. № 489 от 21.02.2012 г. и № 498 от 23.02.22012 г.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: В качеството си на председател на Надзорния съвет по приватизация правя предложение от дневния ред да отпадне точка № 17, тъй като има непълна окомплектовка на документацията по една процедура за откриване на приватизация и моля точката да отпадне от дневния ред на заседанието.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Направил съм едно предложение за допълнение на дневния ред: като последна точка да влезе избирането на комисия за подготовка на етичен кодекс на ВТОбС. Разбирам, че може би в последния момент или директно на сесия го внасям, но много дълго време сред общинските съветници и сред медиите и обществеността се повдига въпросът защо нашият ОбС по примера на други институции, на други общински съвети, на Народното събрание няма такъв кодекс и мисля, че има всеобщо съгласие, че е необходимо да имаме един регламент, който да демонстрира високите етични с които ВТОбС от години се гордее. Затова предлагам като последна точка да влезе това предложение с ясното убеждение, че имаме достатъчно време до края на тази сесия да проведем консултации и да постигнем общо съгласие за състава и броя на тази комисия и тя да има задачата да заимства опит, да заимства нашите традиции и в близко време да ни предложи един готов проект. В този етичен кодекс няма нищо политическо, нищо партийно, това е въпрос ние да кодифицираме принципите, които следваме, и това да бъде ясно и прозрачно за всички граждани. Моля ви да подкрепите тази идея.

Ако не постигнем съгласие по състава, по структурата по време на тази сесията, аз ще бъда първият, който ще предложи да я отложим.

      Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Искам да направя процедура, тъй като дневният ред, който ни предлагате, не съответства на този, който ние приехме в плана за работа за първото полугодие. За какво става въпрос? Има фундаментални въпроси, които следва да се гледат приоритетно и да намерят място в началото на дневния ред. Имам предвид програма за управление, отчет за управление, наредби, правилници и т.н. Правя тази процедура с цел по-конструктивно ОбС да работи. Да не говорим, че точка 5 и точка 12 са на различни позиции, няма никаква последователност при тях, а и двете касаят фонда „Ин витро”.

Отправям това предложение към Председателския съвет занапред да съобразява тези неща с оглед нашата по-конструктивна работа – все пак Председателството следва да осигурява това нещо, а не само да се изказва приоритетно.

      Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията на Председателски съвет за включване на нови точки в дневния ред.

      Предложението за включване на нови точки 1 , 19, 20, 33 и 34 беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

      Предложението на г-н Ламбев за отпадане на т. 17 беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

      Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Михов за включване на нова точка за избор на комисия за изработване на етичен кодекс на ВТОбС.

Поради неточност на преброяването г-н Витанов предложи прегласуване на предложението. След прегласуването предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 17 „против”, „въздържали се” няма.

      Целият дневен ред, с направените корекции, беше подложен на гласуване и приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на актуализация на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и проджба на жилища, Вх. № 497/22.02.2012 г.

2. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 433/10.02.2012 г.

3. Приемане на Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 317/13.01.2012 г.

5. Изменение на Решение № 60/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 430/10.02.2012 г.

6. Изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 434/10.02.2012 г.

7. Отчет за 2011 г. на Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 398/30.01.2012 г.

8. Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2011 – 2015 г., Вх. № 418/07.02.2012 г.

9. Съгласие за осигуряване на допълнителен собствен принос по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 352/23.01.2012 г.

10. Приемане на Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. и План за действие – 2012, към програмата, Вх. № 409/02.02.2012 г.

11. Създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство”, Вх. № 441/13.02.2012 г.

12. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 444/13.02.2012 г.

13. Изпълнение на Решение от протокол № 5/18.01.2012 г. на ПК по НПУОР, Вх. № 393/30.01.2012 г.

14. Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 275/11.01.2012 г. и Вх. № 377/26.01.2012 г.

15. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов, Вх. № 422/07.02.2012 г.

16. Питане от Петко Тюфекчиев, Вх. № 426/08.02.2012 г.

17. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година и находящи се в гр.Велико Търново, Вх. № 451/14.02.2012 г.

18. Предложение от НСПСК за предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 453/14.02.2012 г.

19. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново, от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 488/21.02.2012 г.

20. Предоставяне на заем от Община Велико Търново на специализирана болница за активно лечение пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД за сметка на собствени приходи.

21. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землищата на с. Габровци, с. Големани и с. Вонеща вода, Вх. № 465/15.02.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Вонеща вода, Вх. № 458/15.02.2012 г.

23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землището на гр. Велико Търново, Вх. № 457/15.02.2012 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Къпиновски манастир”, Вх. № 456/15.02.2012 г.

25. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 460/15.02.2012 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 462/15.02.2012 г.

27. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Плаково, Вх. № 450/13.02.2012 г.

28. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Дичин, Вх. № 463/15.02.2012 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Малки чифлик, Вх. № 464/15.02.2012 г.

30. Поставяне на паметна плоча на загиналите във войните от с. Велчево, Вх. № 439/13.02.2012 г.

31. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 445/13.02.2012 г.

32. Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Вх. № 424/08.02.2012 г.

33. Приемане на Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 436/10.02.2012 г.

34. Съгласуване на Стратегичиския и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 400/01.02.2012 г.

35. Определяне на трима общински съветници за Комисията за Награда „Велико Търново“, Вх. № 489/21.02.2012 г.

36. Обявяване на 22 март 2012 г. /четвъртък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 498

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО:Приемане на актуализация на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и проджба на жилища, Вх. № 497/22.02.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете представените по точката становища:

На ПК по НПУОР: В чл. 5, ал. 2 изречение 3 да се добави: „В срок от седем дни от подписване на договора наемателите разкриват на свое име партиди за ползване на консумативи, ел. енергия, вода и др. и представят документ за разкриването на община В. Търново при спазване на общите условия на дружествата, доставящи тези услуги”. Предложението е прието с 8 гласа „за”.

      - Предложение на г-н Росен Иванов: Второ, чл. 8, ал. 1, приложен е текст, чл. 10, ал. 1, т. 4 приложен е текст, чл. 10, ал. 1 приложен е текст, към чл. 10 - нова точка 12, към чл. 54, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 54, ал. 3, т. 5; Глава VІ, чл. 44, ал. 1 да се добави точка 9. Със 7 гласа „за”, 1 „въздържал се” ПК подкрепя предложението за приемане на наредбата.

      ПК по НПУОР: чл. 46: Думата „намаляване” се променя на „промяна”. ПК подкрепя предложението заедно с направените предложения за промени с 9 гласа „за”.

      Г-н Ашиков поясни реда за гласуване на актуализацията на наредбите и даде думата на общинските съветници за изказвания.

      Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: На мен не ми стана ясно в момента следното: приемаме нова наредба или правим актуализация на наредба. Защото Новата наредба се приема на две четения, а актуализацията на едно четене. И снощи казах на комисията: дайте наистина да си спазваме правилата и да можем да работим. Защото вижте входящия номер и датата – те са от вчера. Вярно, че беше качена на сайта на ОбС, но ние днес работим по друг дневен ред. Аз се подготвям за дневен ред, който е разпечатан от миналата седмица. В същото време си нарушаваме правилника: проектите за решение заедно с мотивите се внасят до председателя на ОбС не по-късно от два дни преди заседанието. Значи можем да правим компромиси по важни въпроси, но нека това да не ни става практика, защото виждате, че се налага да отменяме решения, да променяме решения и това смъква нашата ефективност на работата като цяло. Оттук нататък да се спазват тези неща, за да може да огледаме материалите и да работим по комисиите, а не да обръщаме сесиите на комисии.

      Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно днешната сесия ще мине доста интересно. Аз не виждам как някои колеги не се уморяват да защитават позиция, която по принцип юридически няма как да издържи. Разбира се, Вие ще прецените дали в случая нарушаваме правилника, или не нарушаваме правилника. Това, което цитира колегата Тюфекчиев, е указано в нашия правилник, но когато говорим за работата на постоянните комисии, за редовните заседания, докато в нашия правилник, в чл. 20, т. 2 пише: „По изключение отделни материали за съответните заседания могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане”. Мисля, че вчера се проведоха извънредни заседания на двете комисии – и на ОС, и на НПУОР, така че ние по никакъв начин не нарушаваме нашия правилник.

      Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Димитров, не мога да се съглася, че една наредба, която е нашият местен закон, може да бъде по изключение. Не може да се спекулира с думите. Това са правилата, които Вие като председателство първи трябва да уважавате и зачитате. Ако ние не се уважаваме като общински съветници и като орган на местното самоуправление, аз не виждам кой ще спазва нашите правила. Дайте да работим качествено и компетентно!

      Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам точката да отпадне от дневния ред с няколко основни мотива. Наистина в някаква степен единият от колегите е прав, тъй като нямаме основания спешно да приемаме тази точка. Сутринта, когато идвам в 8.55 часа, ми се представят 18 страници актуализация на наредбата, нещо, което касае достатъчен брой хора, които чакат да им се разпределят жилищата. Също така: имаме актуализация или приемаме нова наредба – с едно или с две гласувания ще я приемем. Казаха ни, че на две четения – както се приемат новите наредби.

      Второ, всичко това се случва във връзка с наше решение от 22.12.2011 г. Там има срокове до 30 януари, тук гледам и друга дата – 9 януари. Така че не виждам защо ОбА и гл. секретар в последния момент ни предлагат тази актуализация на наредбата - нещо, което би могло да стане в разумен срок, за да се запознаем задълбочено и да направим своите корекции, още повече, че двете постоянни комисии, които вчера извънредно са се събирали, са предложили 5 или 6 допълнения, промени в наредбата. Така че формално предлагам да се гласува отпадането на тази точка.

      Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Наредбата е належаща, защото знаете, че в момента има много хора в бараки. Те трябва да се освободят до 15 март.

      Г-н МИЛЕН МИХОВ: Би трябвало да направя доклад за тази наредба, тъй като съм председател на ПК по НПУОР, но обикновено докладът предшества изказванията, затова няма да направя този доклад. Бих казал собственото си мнение по въпроса, който беше повдигнат от колегите. Ние на практика не приемаме нова наредба, а правим поправки на действащата наредба и това според мен ни води към гласуване на поправки в съществуващата наредба, въпреки че в проекта за решение не е уточнено дали става дума за нова наредба, или актуализация на съществуващата наредба. Проектът за решение е актуализация.

Съгласен съм, че можеше малко по-дълго време да се разглежда тази наредба в комисиите. Колегите в комисиите работиха присърце по това нещо, но аз имам няколко конкретни забележки. Не чух, г-н Председателю, това, че ПК по НПУОР имаше предложение за редактиране на чл. 25. Бих искал да изразя своите съображения по 2-3 предложени промени. Първата засяга срока, който е необходим едно лице или семейство да бъде картотекирано в община В. Търново. Тук е посочен срок 7 години, а в старата наредба е 5 г. Не казвам, че в проекта трябва да има „било”, „става” за да може да се сравнява, но според мен това е нецелесъобразна промяна, която увеличава срока на регистрацията на семейства и граждани, които да се картотекират като нуждаещи се в нашата Община.

Защо съм против? В условията на демографска криза В. Търново е един от малкото градове, които регистрират прираст. Това се дължи на механичния прираст на хора извън общината, които идват тук, остават в града, живеят, работят и дават своя принос за развитието на града. Това ще засегне преди всичко млади хора, които търсят препитание, работа и кариера във В. Търново и по никакъв начин не променя критериите и изискванията за това те да се картотекират и да получат общинско жилище. На практика ако един млад човек е намерил работа и отговаря на всички критерии, за да получи общинско жилище, той ще трябва да чака още две години по квартири, за да получи право да се картотекира. Какъв е смисълът от това? Не виждам защо слагаме тази рестрикция. Това няма да стимулира едно друго население да дойде и да стои тук 5 години, за да получи общинско жилище. Това ще пречи на активните хора, които искат да работят във В. Търново. Мисля, че трябва да се върне старото положение на 5 години.

Вторият въпрос е свързан с разпоредбите на чл. 25, а, който беше обект на сериозно разискване вчера в комисията и който заслужава да се разисква. Той предвижда договорите за наем с гражданите да бъдат срочни, като предвижда определена етапност в тези срочни договори. Първоначалният договор е за 6 месеца, след това за 5 години, за 10 години. Но аз поставям въпроса: какво правим с онези наематели, които в момента имат договори и те са безсрочни? Как ще ги трансформираме? И поставихме въпроса, че ако това важи за новите наематели, то трябва да бъде разписано в преходните разпоредби, защото иначе ще задължим администрацията да трансформира тези безсрочни договори в срочни. А разбирате ли какво ще стане тогава с тези 300 наематели, на които ще кажем: „Досега бяхте на безсрочен договор, а утре елате и подпишете договор за 5 години или за 10 години”. Ето защо трябва да поразсъждаваме върху това нещо. Юристи споменаха, че от правна гледна точка съществуващите договори са по-отворени за евентуално прекратяване на договора, по-чисто юридически, по-прагматично може да се използва за прекратяване на договора с някои некоректни наематели. По този член бих искал да чуя мнението на ОбА и да го обсъдим.

Въпрос към вносителите: не ми става ясно, като чета в чл. 59 и 60 размера на глобите. Или е станала техническа грешка, или аз не го разбирам, за което ще ви моля да ми обясните. Казва се, че при определен случай се наказва с глоба от 100 до 500 лв., от 500 до 2000 лв. В следващия член пак има: „Глоба от 500 до 1500 лв. и от 500 до 2000 лв.”. Трябва да го оправим, защото не е ясно по какъв критерий ще се взема конкретна сума.

Още един път: предлагам в текста на чл. 10, ал. 9 да се върне старото положение на 5 години. Бих искал да дискутираме чл. 25, „а” за срочните договори, защото там наистина може да си вкараме един ненужен проблем.

      Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Първо да започнем от термина „актуализация”. Когато вие приемахте своето решение от 22.12.2012 г. по отношение създаването на комисия, която да подготви тези промени, изменения и допълнения, терминът актуализация е в самото решение на ОбС, към което ние се придържаме и цялата ни работа на ОбА по проекта за промени в тази наредба се придържа към текста на решението на ОбС за работата на тази комисия. Наистина срокът за работата й изтече на 30.01.2012 г. Комисията се събра в почти целия си състав на 09.01.2012 г. и тогава бяха разгледани част от предложенията, които ОбА беше подготвила към момента. В останалото време от 09.01.2012 г. досега бяха изискани становища от всички директори на дирекции в ОбА, от заместник-кметовете, бяха започнати възможно най-голям брой колеги с предложенията за промени и съответно ги помолихме за техните становища. До настоящия момент други предложения не бяха постъпили.

Изключително съм благодарна на всички общински съветници, които бяха си направили труда и се бяха запознали с работата, която сме свършили, и искам да кажа, че вчерашното заседание на ПК по ОС и ПК по НПУОР премина изключително и бяха направени много разумни и логични предложения за допълнения в текстовете на наредбата.

По отношение питанията на г-н Михов: Какво сме имали предвид, когато сме променили срока за картотекиране от 5 на 7 г.? Имали сме предвид, че В. Търново е един млад град, град на студенти. Тук идват много млади хора, за да живеят във В. Търново в продължение на 5 години, докато завършат своето образование. Дори и да не са студенти от университетите, с увеличаването на този срок искаме да сме сигурни, че тези хора ще останат в гр. В. Търново, ще плащат данъците си в нашия град, ще живеят и ще работят за нашия град, защото след петте години имат възможност да си намерят друга работа, да заминат за друг град или държава и да прекратят живеенето си в нашия град. Това са мотивите ни да се увеличи срокът за картотекиране.

По отношение сроковете на договорите. Мотивът ни е да внесем един психологически момент в наемите на общински жилища, защото когато човек си мисли, че наемът му е за 6 месеца и продължаването му зависи само от него, от изпълнението на неговите задължения по този договор, той има много по-голям мотив да изпълнява тези задължения, за които се е подписал при настаняването в общинско жилище. Ето защо си мислим,че това ще окаже минимален психологически натиск върху хората, които живеят в общински жилища да си плащат наемите и консумативите, да полагат грижи на добър стопанин към имотите, които ние сме им предоставили за ползване.

      По отношение предложението за отлагане приемането на тази наредба на първо четене - аз ви моля да не го правите, защото от вчера започнахме да връчваме заповедите за пренастаняване на живеещите в бараките на ул. „Алеко Константинов” и на ул. „П. К. Яворов”, като знаете, че те ще бъдат настанени в общинските жилища в „Зона В”, на ул. „Венета Ботева” 2, блок „Изток” и блок „Запад”. Нашата цел е всички договори, които сключваме оттук нататък, да бъдат сключвани, както ви предлагаме по чл. 25, ако изпълняват задълженията си – 2 години. Ако и в тези две години те са изрядни наематели, договорът може да бъде удължен до 10 години.

      Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз разбирам вашите аргументи, но не ги приемам. Ако един студент е учил пет години, включително и магистратура, и отговаря на всички изисквания по чл. 10: не притежава жилище, не е носител на ограничени права на строеж и т.н., 11 изисквания, и има възможност да се картотекира – той е семеен, има едно дете, има и шанс да получи общинско жилище и ние му казваме: „Не. Ти пет години си учил, създал си семейство, имаш деца, живееш на свободен наем, работиш и т.н, ама ще чакаш още две години, защото ние така сме решили. Това е нещо, което не предопределя правото да получи общинско жилище, това предопределя правото да се картотекира. Ако увеличим срока, той няма да остане тук. Но ако си направим сметка, че има право да се картотекира, ще се замисли дали да остане. Затова не приемам този аргумент и настоявам да се върнем на 5 години. Това изкуствено пречи на хората да се картотекират.

      Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз разбирам доцент Михов с неговата точност по отношение цитиране на определени закони, параграфи от тях и всичко това звучи много убедително, но по моему той отива в цитирането на крайни случаи, а тук наредбата и желанието на администрацията да ускори нейното приемане е в интерес не на отделни частни случаи, а на по-голяма част от хората, които са нуждаещи. Аз не искам да влизам в някакви детайли, но все пак, особено към общинските съветници и администрацията, а и към него, като доцент от университета, ще се обърна чрез един хубав спомен от филма „На учителя с любов”. Имаше една реплика, когато ученичката пита учителя си: „Вие защо не сте сключили брак?”, а той отговори: „Защото съм беден”. Друг е въпросът, че ние решаваме съдбите на много бедни хора, които са изпаднали в някаква ситуация.

Ние обаче трябва да надскочим себе си и да вземем едно радикално решение. А то е: нека да подкрепим това, което предлага в този момент ОбА, нека да забравим че ни се подсказва да гласуваме два пъти. Ние ремонтираме, ние усъвършенстваме тази наредба и това ни дава право един път да гласуваме тук. Следователно, ако ние гласуваме, ще направим добро на по-голяма част от хората, които са в това състояние. Ето защо аз предлагам да прекратим дебатите и да оставим на чистата съвест на общинските съветници да решат този въпрос.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Харалампиев за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Алексиев за отлагане на точката беше подложено на гласуване и отхвърлено с 9 „за”, 8 „против”, 16 „въздържали се”.

Предложението на г-н Михов в чл. 10, ал. 1, т. 9 срокът да остане 5 години беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

Г-н Ашиков направи предложение съгласно Правилника двете четения да минат в едно заседание. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

Текстът на наредбата, заедно с направените предложения за поправки от ПК, беше подложен на гласуване на първо четене и приет с 27 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 103

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

Г-н Ашиков предложи текстовете на наредбата да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

Председателят на ОбС подложи на гласуване на второ четене текстът на наредбата. На второ четене наредбата беше приета с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 104

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

Приложение: Актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 433/10.02.2012 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Доклад на ПК по НПУОР: Наредбата за търговската дейност беше разгледана на заседание на ПК по НПУОР. На него присъстваха от името на вносителите заместник-кметът на община В. Търново г-жа Снежана Данева и инж. Койнаков – началник отдел „Общинска икономика”. Тази наредба се основава на необходимостта да се урегулира търговската дейност на територията на община В. Търново, както на закрити помещения, така и преди всичко на открити пространства. Наредбата по същество не въвежда нови цени или размер на наемите за ползване на общинска собственост при осъществяване на търговската дейност. Бяха изказани определени забележки към вносителите по структурирането на наредбата и по реквизитите на внесеното предложение. Доколкото имам уверенията на инж. Койнаков, те са взети под внимание и в актуализирания проект за решение те са отстранени. Така че предоставяме този проект за обсъждане, разглеждане и приемане на ОбС.

Г-н АНТОН КОЙНАКОВ: Администрацията внася това предложение по една тривиална причина, която трябва да се отстрани много бързо, тъй като на 28.12.2012 г. ВТОбС е приел Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги, но в нея няма такса за отдаване на различни площи: пред търговски обекти, увеселителни атракциони или преместваеми съоръжения. По действащата към момента наредба няма такси, няма и наеми, затова сме предложили същите стойности в тази нова наредба, с което да урегулираме тези проблеми. В обсъжданията имаше постъпило едно предложение от РЗИ, което е взето под внимание и вписано в текстовете на наредбата, за което сме вписали в становище до ОбС, че това е извършено. Ако има някакви бележки по някой от текстовете, бихме могли да дадем обяснения. Тази наредба не се различава принципно от предната наредба, тъй като тя е съобразена с изискванията на Върховния административен съд.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Към проекта на Наредбата за търговска дейност, която ни се предлага, аз си направих труда основно да прочета и да си анализирам обстоятелствата и хубавото е, че в дневния ред на днешното заседание вече е приложена и Програма за управление на Общината от кмета. Зачитайки многократно програмата на кмета, аз съумях да намеря една малка разлика от това, което ни се предлага в проекта и това, което се предлага в Наредбата и затова предлагам на вниманието на ОбС едно предложение – предложение, което комуникира с политиката, която кметът иска да осъществява в неговия мандат – а то е създаване на условия и обстоятелства за стимулиране на малкия и средния бизнес в община В. Търново. В тази връзка аз лично за себе си намирам леко противоречие в Наредбата, която ни се предоставя, в частта, когато цените са определени без ДДС и в конкретния случай, гласувайки по начина, по който ни е направено това предложение, ние де факто ще вдигнем цените или наемите, с което ще утежним финансовото плащане на всички наши търговски партньори. Затова аз правя следното предложение на основание чл. 65, ал. 2, т. 4 от Правилника на Великотърновския общински съвет, а именно: правя предложение по целесъобразност, защото не може и не трябва във време на финансово-икономическа криза да се създават и приемат условия, които ще затрудняват значително малкия и средния бизнес. В конкретния случай с това предложение ние не променяме наемните цени на фирмите, които не са регистрирани по ДДС, а ги запазваме същите и в същото време за фирмите, регистрирани по ДДС, създаваме условия за заплащане с 20 % по-малко. Разбира се, след това имат възможност да си възстановят ДДС-то. Конкретното ми предложение: „В текстовете от Наредбата, където има описание наемна цена без ДДС да се промени текстът и да бъде написано: „в това число с ДДС”. Смятам, че предложението ми е изключително прагматично, работещо, ефективно; предложение, което ще докаже, че ние не сме безразлични към малкия и среден бизнес.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Благодаря на г-н Димитров за това, което предложи. Но какво представлява тази наредба за търговската дейност? Да пуснем видеото в рамките на 5 минути. Ще видите какво представлява Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново през април месец. Както каза преди малко г-н Койнаков: „Нищо не се променя, остават си старите неща”. Да, наистина, нищо не се променя и това е наредбата, която е действала миналата година. Какво правим ние? Слагаме ДДС и увеличаваме таксите точно на най-дребния бизнес, който не е регистриран по ДДС. Обаче какъв ни е аргументът за начисляване на ДДС вътре в проекта на наредбата? „По причина на това, че е налице конкурентна дейност и като такава е необходимо начисляване на ДДС Общината, която е регистрирана по закона за ДДС”. Това е безумие. В закона за ДДС пише кои сделки са облагаеми и кои не са облагаеми. Това е действащата ни наредба. Аз не искам да приемаме такава наредба. Какво правим с тази наредба? Бай Иван, който продава книги пред театъра, ми каза: „Аз вече трябва да си ходя оттук, защото вече трябва да се продава царевица”. На практика тази наредба взема наемните цени, които бяха в местните такси, обединява от предишната наредба и се получава нещо като ГМО. Говоря тези неща, които исках да кажа в ПК по ОС, където трябваше да се гледа тази наредба, защото 90 % от нещата са наеми, и то на публична общинска собственост. Това не можех да го говоря, затова го говоря сега.

Следващото нещо – пак преписано от предишната наредба, ама нали идеята е да променим нещата. Погледнете: „Целта на наредбата е при извършване на търговската дейност да се съблюдават следните принципи: защита на потребителите и на личните и имуществените права на гражданите и на юридическите лица”. Какви други потребители има освен физически и юридически лица, не знам. След това: „Опазване на околната среда, устойчиво поддържане, опазване и развитие на зелената система”. Аз мисля, че зелената система е част от околната среда, но щом трябва да има тавтология, добре. Следващият текст: „Площите общинска собственост, върху които се извършва търговска дейност, се предоставят по реда на настоящата наредба без решение на ОбС, провеждане на търг или конкурс”. Ама какво? След провеждане или без провеждане? Не може да се разбере нищо. Аз не мога да разбера нищо, а какво ще разберат хората, които ще изпълняват тази наредба? В старата наредба поне имаше за кметски наместници, че са приравнени към кметовете в преходните и заключителните разпоредби. Какво правим в момента? 24 наместничества, наместниците нямат никакви правомощия. „В изпълнение на настоящата наредба кметът на общината и кметовете на населени места могат да издават заповеди. А какво става с наместничествата?

Разберете, аз такава наредба не мога да гласувам. Логичното и нормалното е да се приведе в действие, защото на 28 декември, като гласувахме двете наредби за местните данъци и следващата наредба за местните такси, виждате следващата точка е вече актуализация на тази наредба. Нека да работим така, че да не се променя – това е нашият местен закон!

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев за отлагане на наредбата. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 23 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров: „В текстовете от наредбата, където има описани наемни цени без ДДС да се промени текста и да бъде записано: „В това число с ДДС”. Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Петко Тюфекчиев постави два много важни въпроса. И беше доста атрактивен в това да изясни на залата за какво става дума. Той попита: „Какво ще гласуваме сега?” Площите общинска собственост, върху които се извършва търговска дейност, се предоставят по реда на настоящата наредба без решение на ОбС, провеждане на търг или конкурс”. Кажете, г-н Кмете, „без” или „след” провеждане на търг или конкурс. Второ, имаше една колизия с кметските наместници. Тези 24 души нямат права. Ще имат ли, или няма да имат?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз мисля, че все пак тази Наредба минава на комисии. След като минава на комисии, там всеки да си казва предложенията нека, но тези неща, които предлагате и ги дебатираме в момента, можеше да влязат нормално в комисията и да ги вкараме в наредбата. Няма никакъв проблем за това нещо. Нямам нищо против. Съгласен съм с предложенията, нека да се направят допълнения към наредбата.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Сега обръщаме сесията на комисия и затова ви казах, че трябваше да мине в ПК по ОС, аз няма къде да се изкажа по този материал. Предлагам да остане, както беше в предишната наредба – кметските наместници имат правата на кметовете на населените места, да остане в Преходните разпоредби. Нека да уточним нещата – ал. 6 на чл. 1 (цитира) – с провеждане на търг или конкурс или без провеждане на търг или конкурс? За мен е редно да бъде „след провеждане”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да направим 15-минутна почивка, за да се изяснят тези неща.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Един въпрос: тъй като няколко пъти явно не мога да се справям с материалите, които тегля, сега виждам на екрана част от чл. 1, към който нашата ПК имаше елементарни забележки. В член 1 на какъвто и да било нормативен акт не може да има тълкувания на термини и категории, използвани в този нормативен акт. И това беше ясно – и в ПК по НПУОР го казахме, че обект, съоръжение и т.н. трябва да отидат в Преходни и заключителни разпоредби. Г-н Койнаков, Вие ме убедихте, че това е поправено, но тук, на екрана, се вижда, че не е, затова през почивката качете редактирания текст, защото така излиза, че аз съм подведен.

В 10.45 часа г-н Ашиков обяви 15-минутна почивка.

 

След почивката г-н Ашиков подложи на гласуване направените предложения:

Предложението на г-н Петко Тюфекчиев в чл. 1, ал. 6 след думите „Общински съвет” да се напише „след провеждане на търг или конкурс” беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - против, Петя Илиева – въздържал се, Красимир Калчев – въздържал се, Божидар Ангелов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Александър Нанков – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 1 „против”, 16 „въздържали се”.

Предложението на г-н Тюфекчиев към Преходните и заключителните разпоредби да се добави: „кметските наместници имат правомощията на кметове на населените места”, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Към г-н Михов: Тук пише: „Комисията подкрепя предложението с направените поправки”. Ние търсим тези поправки, но никъде няма описани поправки или предложения. Ето тетрадката, можете да проверите, че поправки не са записани. Това казах и предния път: отива се в комисии, не се правят поправки или предложения и се чака сесията и тук да ставаме медийни герои.

Подлагам на гласуване предложение двете четения да минат в едно заседание.

Предложението беше прието с 32 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване наредбата на първо четене, заедно с приетите поправки:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – против, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 105

 

 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

Г-н Ашиков предложи на второ четене текстовете на наредбата да се приемат анблок. Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на наредбата беше подложен на поименно гласуване на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – против, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене наредбата беше приета с 33 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 106

 

    На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново, Вх. № 288/13.01.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложенията на постоянните комисии и даде думата за изказвания по точка 3.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ще направя едно по-скоро техническо предложение в допълнителните разпоредби, параграф 2. Тъй като явно няма да се справим с посочените срокове, аз предлагам по чл. 2, ал. 1 срокът вместо януари да се запише април, а по чл. 2, ал. 2 вместо април да се запише юни.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз ще се опитам да дам по-конструктивен тон на дискусиите по днешния дневен ред. Многократно съм заявявал, няма как да не го свържа и с предизборната си платформа - че това е един изключително наболял проблем за В. Търново – последващият контрол над извършваните ремонтни и рехабилитационни дейности по великотърновските улици. Експлоатационните дружества и фирмите, които извършват тези ремонтни и рехабилитационни дейности, осъществяват едни некачествени строително-монтажни работи, като последиците от тези некачествени строително-монтажни работи са за сметка на великотърновци: счупени плочки, изпочупена инфраструктура, липса на такава, изпоизрязани улици – усещаме го, като пътуваме с автомобилите си. Това нещо трябва да се прекрати. В този смисъл тази наредба е едно прекрасно начинание да се сложи ред в този хаос, който в момента е станал практика при извършването строително-монтажни работи по инфраструктурата. Така че аз съм тук да поощря и да подкрепя тази идея не само защото това е била и моя лична идея - да се реализира такъв последващ контрол, който да принуди дружествата да спазват реда и законите. И като минат години да няма последици от тези работи, които са свършили.

По отношение на направената поправка и допълнение на чл. 5 ще отворя една скоба: няколко пъти имах възможност да заявя, че е редно на комисиите (особено ТСУ и ОС) да присъства ОбА в частта някой от юристите й. По този начин ще избегнем проблеми, какъвто в момента имаме. Силно казано е „проблем”, защото текстът според мен е работещ, но се оказа, че в допълнителните разпоредби на ЗУТ са делегирани такива възможности на кмета на Общината и той има законовата възможност да предоставя своите функции на заместниците си или други длъжностни лица от ОбА, което прави излишно премахването на този текст от чл. 5 от Наредбата. В този смисъл считам, че е редно да остане текстът на предложението, който беше в пълния си вид и да не се премахва текста с възможност на кмета да предоставя тези задължения на длъжностни лица от ОбА, тъй като по правилото че специалният закон делегира общия – в случая имаме специален закон, ЗУТ, и той ясно е определил задълженията и правата на кмета на Общината в този ред.

Още веднъж искам да заявя, че ще подкрепя тази Наредба. В нея са заложени малко нереално високи прагове на депозитите за фирмите, които ще извършват дейностите, но ние и в дискусията, която водихме в ПК, преценихме, че е редно да се даде възможност тази Наредба да поработи, може би 6 месеца, може би година и тогава да изискаме от ОбА информация дали тя е работеща в тази си част, но като цяло, това е едно добро начинание, което ще подкрепим.

Оттеглям предложението на ПК по ОС и предлагам да остане текстът на стария чл. 5 от Наредбата.

Ще се обърна към г-н Панов: в новата структура виждам, че има доста юристи в Правна дирекция и мисля, че е правилно по някакво разпределение един от тях да присъства на работата на тези комисии, така ще избягваме такива моменти.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да бъда малко по-краен в подкрепа на всичко казано от г-н Илчев, като приветствам неговата позиция. Всички ние знаем, че години наред сме изложени на своеволията на физическите и юридическите лица, извършващи тези дейности в община В. Търново, и тази Наредба е един законов аргумент, с който можем да въведем ред. Относно пожелателния характер на казаното от г-н Илчев към кмета, аз бих направил една сериозна препоръка към г-н Кмета: да издадете нарочна заповед на ПК към ОбС задължително да присъства член на ОбА.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров: Към Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строително-монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община В. Търново: параграф 2 се изменя: по чл. 2, ал. 1 срокът от януари да стане месец април 2012 г. и чл. 2, ал. 2 - срокът да стане от април да стане юни 2012 г.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на г-н Илчев да се оттегли предложението на ПК по ОС в чл. 5, ал. 1 и да остане старият текст: „Кметът или упълномощено от него лице”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ОбС предложи на второ четене Наредбата да се гласува анблок. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване Наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Текстът на Наредбата на второ четене беше приет с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 108

 

   На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 317/13.01.2012 г.

 

Председателят на ОбС прочете предложенията, направени от ПК в ОбС, и предложи двете гласувания да се проведат в едно заседание на ОбС. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Изказвания по текстовете на Наредбата не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текста на Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 109

 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

1. Създава се нов чл. 22 „а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Чл.22 „а”„ Такса за строителни отпадъци”

Ал.(1). Таксата за строителни отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на земни маси и строителни отпадъци, охрана и др./ по стопанисване и експлоатация на депото в землището на с. Леденик.

Ал.(2). На депониране подлежат земни маси от изкопни работи от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи.

Ал.(3). Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните земни маси и строителните отпадъци до депото в землището на с. Леденик, където представят документ за платената такса.

Ал.(4). За приемането и обработването на ЗМ и СО физическите и юридическите лица заплащат такси както следва:

· За земни маси 1, 55 лв./м3;

· За леки строителни отпадъци /от тухли, керемиди, инертни материали и др./ 2, 27 лв. м3;

· За тежки строителни материали /скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./ 2, 74 лв./м3;

Ал.(5). Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на ЗМ и СО с техническа служба към дирекция “ТСУ”, отдел “Опазване на околната среда”.

 

2. Създава се нов чл. 22 „б” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Чл.22 „б” Такса за производствени отпадъци с характер на битови

 

Ал. (1) Таксата за производствени отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на производствените отпадъци, охрана и др./ по експлоатацията и стопанисването на сметище в землището на с. Шереметя.

Ал. (2) На депониране подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които имат характер на битови и не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото.

Ал. (3) Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка производствените си отпадъци до сметището в землището на с. Шереметя, където представят документ за платената в Общинска администрация такса.

Ал. (4) За приемането и обработването на производствените си отпадъци, физическите и юридическите лица заплащат такса, както следва:

- за депониране и обработка на производствени отпадъци, имащи характер на битови, без опасни отпадъци – 1,80 лв. куб.м.

Ал. (5) Таксите се заплащат в Център за обслужване и информация на граждани в Община Велико Търново, след съгласуване на вида и количеството на производствените отпадъци в Дирекция ТСУ, отдел „Опазване на околната среда”.

 

3. Създава се нова ал. 6 към чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Ал. (6) Такса за водоползване

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000г.

 

4. Създава се нова ал.(4) към чл. 64 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Ал. (4) Такса за временно съхраняване на излязло от употреба МПС на площадка за временно съхранение – общинска собственост

Такса на денонощие – 7 /седем/ лв.

 

5. Чл. 64, ал.(1) се изменя както следва:

Било:

- за един месец – 150,00 лв

Става:

- за един месец на паркомясто на паркинг – 150,00 лв

 

Г-н Ашиков предложи гласуването на Наредбата на второ четене да се проведе анблок. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текста на Наредбата на второ четене заедно с предложените промени:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 110

 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на второ четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

1. Създава се нов чл. 22 „а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Чл.22 „а”„ Такса за строителни отпадъци”

Ал.(1). Таксата за строителни отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на земни маси и строителни отпадъци, охрана и др./ по стопанисване и експлоатация на депото в землището на с. Леденик.

Ал.(2). На депониране подлежат земни маси от изкопни работи от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи.

Ал.(3). Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните земни маси и строителните отпадъци до депото в землището на с. Леденик, където представят документ за платената такса.

Ал.(4). За приемането и обработването на ЗМ и СО физическите и юридическите лица заплащат такси, както следва:

· За земни маси 1, 55 лв./м3;

· За леки строителни отпадъци /от тухли, керемиди, инертни материали и др./ 2, 27 лв. м3;

· За тежки строителни материали /скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./ 2, 74 лв./м3;

Ал.(5). Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на ЗМ и СО с техническа служба към дирекция “ТСУ”, отдел “Опазване на околната среда”.

 

2. Създава се нов чл. 22 „б” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Чл.22 „б” Такса за производствени отпадъци с характер на битови

 

Ал. (1) Таксата за производствени отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на производствените отпадъци, охрана и др./ по експлоатацията и стопанисването на сметище в землището на с. Шереметя.

Ал. (2) На депониране подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които имат характер на битови и не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото.

Ал. (3) Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка производствените си отпадъци до сметището в землището на с. Шереметя, където представят документ за платената в Общинска администрация такса.

Ал. (4) За приемането и обработването на производствените си отпадъци, физическите и юридическите лица заплащат такса, както следва:

- за депониране и обработка на производствени отпадъци, имащи характер на битови, без опасни отпадъци – 1,80 лв. куб.м.

Ал. (5) Таксите се заплащат в Център за обслужване и информация на граждани в Община Велико Търново, след съгласуване на вида и количеството на производствените отпадъци в Дирекция ТСУ, отдел „Опазване на околната среда”.

 

3. Създава се нова ал. 6 към чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

Ал. (6) Такса за водоползване

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000г.

 

4. Създава се нова ал.(4) към чл. 64 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Ал. (4) Такса за временно съхраняване на излязло от употреба МПС на площадка за временно съхранение – общинска собственост

Такса на денонощие – 7 /седем/ лв.

 

5. Чл. 64, ал.(1) се изменя както следва:

Било:

- за един месец – 150,00 лв

Става:

- за един месец на паркомясто на паркинг – 150,00 лв

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 60/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 430/10.02.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя предложение във връзка с взето от нас решение за отлагане на Наредбата реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. В. Търново до 01.03.2012 г. и необходимостта от спазване на нормативни изисквания, касаещи процедурата по приемане на подзаконов нормативен акт съгласно Закона за нормативните актове. Предлагам да приемем следния проект за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА ВТОбС изменя Решение № 60 по Протокол № 8 от 22.12.2012 г. със следния текст: Било: „Наредбата влиза в сила от 01.03.2012.”; става: Наредбата влиза в сила от 10.04.2012 г.”. В официалното си предложение аз съм написал 02.04.2012 г., но за да не се налага да правим извънредна сесия и за да може да дадем спокойствие на всички, затова мисля, че е коректна тази дата. Разбира се, след Вашето устно становище, г-н Кмете, дали приемате датата 10 април.

Искам да вметна само, че темата с паркирането е изключително болезнена за всички нас не от вчера, а с течение на много години ние търсим правилно и рационално решение на въпроса. Лично аз за себе си предполагам, г-н Кмете, че след приемането на това решение, това може би трябва да бъде за Вас приоритет № 1, за да не се налага последващо отлагане.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Тази Наредба стана историческа в най-широкия смисъл на думата. Аз ще направя конкретно предложение и ще се мотивирам. Предложението е да отменим тази Наредба. Тя е приета с Решение № 836 от 17.03.2010 г. и сега ще приемем четвъртото удължаване на срока за нейното отлагане. Може да влезем в някоя рекордна класация, че сме приели наредба и сме отлагали влизането й четири пъти. Очевидно е, че тя е добре замислена, но нещо не й върви. Правя предложението да махнем тази Наредба, която стои на сайта ни, но на практика не действа. Уж има едни сини зони и едно статукво, което ние всички преди няколко месеца бяхме толкова решителни, че ще го махнем, че ще го променяме, че ще направим революция в сините зони. Имаме съгласие, че това положение не е добро. Виждаме как паякът вечер, по тъмно, в леда и снега работи и аз се чудя какво прави по това време и не виждам смисъл защо сега пак да удължаваме срока на влизането в действие на Наредбата.

От друга страна, аз малко се съмнявам дали е процедурно издържано това предложение, защото по същество ние променяме параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата, в които е посочен срокът на влизането й в действие. И ако видим съдържанието на Решение 60, протокол № 8, цялото решение изменя параграф 3 от Наредбата и аз не съм съгласен с тълкуването на юристите, които предполагам дават този съвет на председателя Ашиков, че ние можем да го гласуваме не като промяна на Наредбата, защото ние на практика променяме съдържанието на преходни разпоредби. Текстът на параграфа е: „влиза в сила от” и ние променяме този параграф от Наредбата. Убедете ме, че не променяме Наредбата. Мисля, че няма смисъл да удължаваме срока.

Искам да чуя мотивите на вносителите и да направим дебат и да не изпадаме в смешното положение да удължаваме срока на невлязла в действие наредба от 2010 г. – вече две години.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Ще кажа точно обратното на колегата – ако отменим тази Наредба, ще направим голяма грешка. Не знам кой е обещавал и кой е бил против сините зони, но мисля, че с тях се въведе някакъв ред в организацията на движението на града. Освен това, когато е приемана тази наредба, тя е действала известно време. В срока на действие на тази Наредба са съставени няколко документа, включително е проведена процедура по действието на Наредбата. Ако сега я отменим, трябва да бъдем много юридически подготвени в тази насока и затова смятам, че изобщо не трябва да коментираме промяната на Наредбата, а по-скоро предложението на г-н Димитров мисля, че е разумно и трябва да се движим в тази насока.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Няма да подлагаме на гласуване предложението на г-н Михов, защото всъщност няма такова писмено. Подлагам на гласуване предложението на г-н Румен Димитров със становище от кмета, че е съгласен с предложената промяна.

Тъй като това е Наредба, ще я гласуваме на първо и на второ четене. Подлагам на гласуване текста на първо четене.

Г-н Ашиков предложи гласуванията на двете четения на Наредбата да бъдат направени на едно заседание. Предложението, беше прието с 32 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Предложението за приемане на Наредбата на първо четене беше прието с 30 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 111

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 60 по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. на първо четене със следния текст:

 

Било: Наредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.

 

Става: Наредбата влиза в сила от 10.04.2012 г.

 

 

Текстът на Наредбата беше подложен на гласуване на второ четене и приет с 30 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 112

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 60 по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. на второ четене със следния текст:

 

Било: Наредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.

 

Става: Наредбата влиза в сила от 10.04.2012 г.

 

 Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Г-н Председател, Вие си позволихте да не гласувате мое предложение с аргумент, че то не е внесено в писмен вид, но не знам дали знаете, че Правилникът предвижда това да стане и в електронен вид. Знаете ли, дали не съм го пратил на Вашия имейл по електронен път? Много бързо го констатирахте.

Първо, гласувах „против”, за да обърна внимание за системното нарушение на Правилника от страна на Председателя на ОбС при приемането на тези наредби. Ще си позволя да ви прочета, г-н Председател (защото Вие си позволихте на 2-3 пъти да коментирате моите думи) че приемането на наредбите включва три важни елемента: доклад от водещата ПК, становище на вносителя в рамките на 10 минути и докладите на другите комисии, които са ги разгледали. Днес приехме няколко наредби, но не спазихме тези разпоредби на Правилника.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Вх. № 434/10.02.2012 г.

 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Наредбата е работеща, създадена е още от предишния мандат. Сега поработихме над това да разширим някои дейности. Едното е разширяване на част от медицинските дейности и изследванията. Второ е улеснен достъп за второ кандидатстване. Трето: увеличаване на общата сума от 30 000 на 50 000 лв., като остатъкът от средствата, които не са използвани от предната година, се прехвърлят за следващата. По този начин смятаме, че подобряваме работата на комисията и по-лесния достъп на хора, които имат нужда да кандидатстват по тази програма. Моля да подкрепите предложенията – те са в плюс на това, което е било преди. И още нещо извън изказването: чакаме вече първото бебе от миналата година.

Г-н Ашиков предложи гласуването на първо и второ четене на Наредбата да се проведе в рамките на едно заседание и подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ОбС подложи на гласуване на първо четене текста на наредбата. Резултатите от гласуването бяха: 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново:

 

1. Навсякъде в текста, изразът „финансово подпомагане на процедури „ин витро” да се замени с израза „финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие”

2. Към чл. 3, ал. 1, т.3 след думата „доказан” да се добави „чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография:”

3. Към чл. 3, ал. 2, т. 2 след думата „ембриотрансфер” да бъде добавено „вкл. и на замразени ембриони.”

4. Към чл. 3, ал. 2, след т.2 да се добавят с поредни тирета думите:

„- ин витро на естествен цикъл;

- ин витро процедура с донорски материал;

- криоконсервация на предимплатационни ембриони.”

5. Към чл. 3, ал. 2, да се създаде т. 3 със следния текст: „3. Контрол на стимулационния процес чрез:

- ехографски преглед;

- хормонални изследвания.”

6. Към чл. 4, т.6 думите „единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI” и „симулационни протоколи” да отпаднат.

7. Към чл. 4, да се създаде т. 9: „9. При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, етапна епикриза/епикриза, Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”.

8. Към чл. 6 да се добави чл. 6а с текста: „Заявителните документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като предимство имат кандидати, които не са ползвали средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от Бюджета на Община Велико Търново.”

9. В чл. 7, т. 1 думите „лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане” да отпаднат.

10. В чл. 11, ал.1 израза „в областта на асистираната репродукция” да бъде заменен с „в областта на репродуктивното здраве”.

11. В чл. 12, ал. 3, т.4 се добавя изречението: „Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново се прилагат служебно към преписката на заявителя.”

12. Към чл. 18 да се добави „Взетите решения се обявяват на сайта на Великотърновски общински съвет по входящ номер на кандидатите”.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението текстовете на Наредбата на второ четене да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

На второ четене Наредбата беше приета с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 114

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново:

 

1. Навсякъде в текста, изразът „финансово подпомагане на процедури „ин витро” да се замени с израза „финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие”

2. Към чл. 3, ал. 1, т.3 след думата „доказан” да се добави „чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография:”

3. Към чл. 3, ал. 2, т. 2 след думата „ембриотрансфер” да бъде добавено „вкл. и на замразени ембриони.”

4. Към чл. 3, ал. 2, след т.2 да се добавят с поредни тирета думите:

„- ин витро на естествен цикъл;

- ин витро процедура с донорски материал;

- криоконсервация на предимплатационни ембриони.”

5. Към чл. 3, ал. 2, да се създаде т. 3 със следния текст: „3. Контрол на стимулационния процес чрез:

- ехографски преглед;

- хормонални изследвания.”

6. Към чл. 4, т.6 думите „единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI” и „симулационни протоколи” да отпаднат.

7. Към чл. 4, да се създаде т. 9: „9. При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, етапна епикриза/епикриза, Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”.

8. Към чл. 6 да се добави чл. 6а с текста: „Заявителните документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като предимство имат кандидати, които не са ползвали средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от Бюджета на Община Велико Търново.”

9. В чл. 7, т. 1 думите „лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане” да отпаднат.

10. В чл. 11, ал.1 израза „в областта на асистираната репродукция” да бъде заменен с „в областта на репродуктивното здраве”.

11. В чл. 12, ал. 3, т.4 се добавя изречението: „Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново се прилагат служебно към преписката на заявителя.”

12. Към чл. 18 да се добави „Взетите решения се обявяват на сайта на Великотърновски общински съвет по входящ номер на кандидатите”.

         

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2011 г. на Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 398/30.01.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 7 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 115

 

 На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

Отчет за 2011 година на Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007-2011 година.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2011 – 2015 г., Вх. № 418/07.02.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: След като се запознах с проекта за програма за управление на община В. Търново за периода на кметския мандат, считам, че е налице един доста амбициозен проект, който като гражданин на В. Търново се надявам кметът с неговия екип да изпълни, но като общественик имам силни притеснения и те са в следните посоки: нито дума в тази Програма няма за три изключително важни въпроса, които бяха на вниманието на великотърновската общественост не само в предизборната кампания, а и в предишния мандат на ОбС, а и от много време. В Програмата няма нито дума за Общия устройствен план. Има написан един ред за проекта „Старо военно училище” – един много сериозен въпрос, който стои за решаване в гр. В. Търново. Между другото, това, което е написано за реализация в Старото военно училище, касае единствено тъй наречения „Воден проект” и полагането на инфраструктурата в Старото военно училище в частта на този воден проект. В този смисъл много бих искал да чуя становището на кмета по отношение на това: тази инфраструктура ще засегне ли спортното игрище на Старото военно училище, за което всички ние в предизборната кампания обещавахме, че ще бъде запазено. Няма нито дума за летния театър и за това какво се случва на това знаково за В. Търново място. Ще си позволя още един кратък коментар по отношение на проектите, които са заложени за реализация.

Още един много деликатен момент за великотъновци беше отношението на кандидатите за кмет на община В. Търново и общински съветници с гражданите в неравностойно положение. В Програмата е заложена стратегия за работа с тях. Тук също имам конкретен въпрос, също свързан с предизборните ни обещания. Тази стратегия включва ли реализиране на хора в неравностойно положение чрез предоставянето им на възможност да работят в администрацията на община В. Търново – нещо, с което всички бяхме ангажирани като кауза в предизборната кампания.

И на последно място, тъй като обещах и в предишното си изказване да бъда кратък и конструктивен в духа на уважавания проф. Харалампиев, който ни върна в духа на времето преди 20-30 години, за някои от нас детство, имам усещането, че първата част, този преамбюл на тази програма, е силно напарфюмирана, но не с един фин френски аромат, а с един популярен преди 10 ноември силен одеколон - съдържа изключително сериозни гръмки фрази, които следва и да бъдат изпълнени със съдържание – нещо, за което ние ще следим и когато дойде време, ще питаме как тези гръмки фрази и обещания са изпълнени със съдържание.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преди малко, когато станах и направих изказването си по повод предложение, което инициирам, и във връзка с политиката, която трябва да се осъществява на територията на общината В. Търново в подкрепа на малкия и средния бизнес, аз казах, че го видях като инициатива в Програмата за управление на Общината 2012 – 2015 г. Аз ще подкрепя г-н Илчев в частта, където се коментира, че предложеният проект е изключително амбициозен. Да, това е така. В по-голямата част това са и мои позиции от гледна точка на всичко това, което аз бих искал да се случи във В. Търново. Виждам, че и Вие го споделяте, г-н Илчев. Може би по някакъв начин кметът е налучкал тази симбиоза, но искам да коментирам нещо изключително сериозно, което е в противовес на Вашето изказване: че аз адмирирам позицията на кмета в частта в тази Програма 2011 – 2015 г. да не бъде за пореден път сложен въпрос за Старото военно училище и да бъде заложник на нечии интереси. Разсъждавам по два начина: първо, че кметът декларира чрез програмата си, че си оставя един резерв в своето управление и второ - че не е подвластен на никакви икономически амбиции относно разпореждането със Старото военно училище, за което адмирирам. Но заедно с това, което казвам в момента, правя една малка препоръка и дано се съобразите, г-н Кмете: аз мисля, че тук е моментът за първи път във В. Търново да бъде проведен един референдум, за да може да бъдат изслушани абсолютно всички граждани не само от град В. Търново, а от цялата община В. Търново, защото тази собственост е на цялата община, а не само на гр. В. Търново и в тази връзка аз наистина бих подкрепил една такава Ваша инициатива.

      Другото, което бих искал да задам като въпрос, е: дали наистина бихте се справили с нещо, което е много сериозно като потребност на В. Търново, не само като туристическа атракция, не само заради човекопотока, който е насочен към В. Търново. Това е въпрос, който дълги години коментираме с неудобното обстоятелство да имаме т.нар. „автобусни спирки” на няколко места в града – въпросът за автогарата. Мисля, че В. Търново заслужава особено внимание, както и особено място за изграждане на такава автогара и се надявам това да бъде и един от следващите Ви приоритети в управлението на община В. Търново 2011 – 2015 г.

      Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Във връзка с Общия устройствен план. Той е готов, ще имаме една работна група през следващата седмица, която сме организирали с гл. архитект, и след това той трябва да мине за съгласуване в Агенция „Пътища”. Така че след като мине в Агенция „Пътища” естествено, че ще го внеса в ОбС да го гласувате. По ОУП има забележки от предния ОбС, които не са отразени в този план и е нужно на фирмата, която го изпълнява в момента и има сключен договор, да се възложи да го изпълни. Това не е изпълнено от стария кмет.

Проектът за Старото военно училище - знам, че е черешката на тортата, а аз казвам, че е златната кокошка на общината и смятам, че в условията на криза не е нормално ние да продаваме терени там. По ВиК проекта, има разкопаване наистина, има полагане на канализация, Вик мрежа. Има проект, който трябва да се изпълни по европейска програма. Не един път съм казвал и по време на предизборната кампания, и след като станах кмет, че докато не се направи спортно игрище или терен, където да тренира отборът по футбол на юношите и младежите, проектът няма да стартира и няма да бъде разкопано игрището в Старото военно училище. Провел съм няколко разговора, върви процедура за проектиране на терена на спортното училище „Г. С. Раковски”, където ще има тренировъчно игрище, също така фирма „Хоризонт Иванов”, представи работен проект за игрището, което е срещу Спортния диспансер - за това има решение на предния ОбС. Въпрос на узаконяване на проекта, който ще продължи до месец май като процедури и след това ще започне неговото строителство. Предвидил съм две нови тренировъчни игрища, едното до края на годината, а другото – до края на следващата година, така че няма да оставя нашите деца да няма къде да тренират. На това игрище ще има създадени нови условия за тренировки по футбол.

За летния театър – той е общинска собственост и в момента сме възложили проектиране за съществуващия летен театър, тъй като трябва да се създадат нормални условия за хората, които ще го посещават. Надявам се в рамките на месец март проектът да е готов, след това да се узакони и след узаконяването му имам идея как по принцип може да се изпълни летният театър. Но още не съм готов с инвестиционната програма за летния театър, затова не съм го включил и в този план за мандатния период 2011–2015 г. Програмата ми за мандата може да бъде актуализирана, да бъдат добавяни неща, това може да стане и на шест месеца, и на година, така че аз ще имам възможност да ви представя новите си идеи и нещата, които смятам да влязат в тази програма.

За хората в неравностойно положение стратегията на Общината е била да помага на тези хора, така че мога да кажа, че в момента в ОбА работят 18 човека в неравностойно положение и са създадени 32 социални услуги за хората в неравностойно положение. В Дирекцията за социални дейности може да направите справка и да получите по-пълна информация. Моята политика е продължение на това, което е работила администрацията до момента и имайки предвид тези хора, да им осигуряваме нормални работни места.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Как бихте приели организирането на един референдум относно това чуваемостта на обществото относно това какви са неговите очаквания за разпореждането със Старото военно училище?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Специално за Старото военно училище мога да кажа, че имаше доста интересна рубрика във в. „Янтра днес” и като управител на общинската агенция съм си направил труда да събера всичките тези изказвания, въпреки че тогава нямах намерение да ставам кмет. Мисля, че е хубаво този план на Старото военно училище, който е обсъждан един път, да го представя на обществото и да разбера неговото виждане. Аз съм казвал, и мисля, че това се доближава до очакванията на повечето великотърновци, че Старото военно училище не трябва да бъде населено отново с жилищни сгради, които и в момента стоят празни – имаме 3670 непродадени апартамента на този етап. Там трябва да бъде ларгото на В. Търново, да има бизнес центрове, културни институти. Имам идея библиотеката да бъде преместена в Старото военно училище, а нейната сегашна сграда да стане Археологически музей. Мисля, че на В. Търново му прилича такъв музей, а библиотеката трябва да бъде в унисон и в близост до университета. Там трябва да има също пешеходна зона, така че след като направим това обсъждане, ще оформим окончателно виждането си.

Мисля, че на дневен ред не е стоял въпросът за разпродажба на общинско имущество специално в Старото военно училище и пак ви казвам, че няма да поема никакви ангажименти и процедури, докато икономиката не тръгне напред. В крайна сметка с тези пари от продажбата на Старото военно училище можем да направим много нови неща за В. Търново и не е нормално в момента да се продава на безценица.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Странна аналогия е, че и предишният кмет на Общината наричаше проекта „Старо военно училище” „черешката на тортата”, може би съвпадение. Всъщност току-що разбрах, че Вие имате визия за Старото военно училище и за това какво би могло да се случи там. Аз нито в запитването си, нито в изказването си дума не споменах, че трябва да се продават парцели в Старото военно училище. Такова нещо не съм казвал, разбира се, имах предвид, че в програмата няма нищо казано по отношение на визията ви за Старото военно училище, а се оказа, че Вие имате мнение, което мен ме удовлетворява, за което още веднъж Ви благодаря!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На фона на това, което каза г-н Илчев, ще кажа, че аз не съм удовлетворен от това, което чух, защото не приемам който и да е ежедневник да се опитва по някакъв начин да влияе върху Вашето мнение, г-н Кмете. Без да формулирам кой е, за да не правя реклама на някого, това не трябва да бъде Вашата политика. Нашата политика е очакванията и намеренията на всички великотърновци, а не нещо, което се публикува в едно частно издание. Много Ви моля, ако обичате, затова аз за пореден път казвам, че настоявам от Ваша страна за един референдум, за да може да се даде възможност на абсолютно всички великотърновци да изкажат мнението си какви са техните виждания и очаквания за това какво искат те да се случи със Старото военно училище. Това първо.

Второ, също като препоръка искам да го формулирам: ние в момента сме в очакване от един поет от Вас ангажимент: Кръглата маса, която инициирахте и проведохме, и мисля, че беше добра като начинание, да продължи да се случва, за да може да се чуят вижданията на един по-широк формат освен тези, за които Вие преди малко казахте, защото там заложихме основите в декларативен елемент за това, че искате да покажете чуваемост спрямо гражданското общество, чуваемост спрямо нагласите на великотърновци и аз мисля, че именно Кръглата маса е мястото, където трябва да разговаряме. Моята единствена цел е да направим така, че хората, които към настоящия момент не споделяха инициативите на бившите вече администрации, без да конкретизирам, и това беше повод те да излизат и да отстояват своите виждания чрез улиците, сега искам да направим обратното – от улиците да седнем на масата и под формата на един диалог да вземаме общи решения в управлението на В. Търново.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Наистина трябва да уважим труда, който са положили изброените там. Второ, трябва да се запитаме: това програма на кмета ли е, тъй като той е споменат в трето лице, единствено число. Аз исках да чуя Аз-а на кмета.

Обсъжда се бюджет. Вие не благоволихте да дойдете в една комисия. Обсъжда се Вашата програма за управление, защо Вие не дойдохте да защитите тази програма в една комисия поне? Аз очаквах Вие да излезете преди да говорим тук и да представите Вашата програма, за да видя във Ваше лице кмета, мениджъра, човека, който да демонстрира тази воля оттук и после с действията си.

Бих допълнил г-н Илчев, защото ще кажете, че програмата е отворена и ние ще я допълваме и това е така, само че когато не представяте визия, аз започвам да се чудя кое е важното, кое не е, започвам да се чудя на тази еклектика на програмата. Даже има места, където е буквално преписано. Давам само един пример: „Автогарите в градовете да се дават на концесия”. Къде е автогарата в Дебелец, къде е автогарата в Килифарево? Там има едно павилионче. Вашите хора са го извадили от някаква национална стратегия и са го пъхнали във Вашата програма, но това не е толкова съществено, това е малкото. Това, което не виждам във Вашата програма: сините зони. Проблем, която вълнува всички и който за пореден път го затлачихме, отложихме. Като почнат да разкопават улиците и хората трябва да минават пеша, ние ще си говорим за сини зони, но това е друга тема, както си говорим за транспортна схема, комуникационна в годините 2012-2014 г., когато градът ще бъде обърнат с хастара надолу и какви схеми ще правим, не знам.

Пречиствателна станция. Вие казвате: „колектор”. Ние имаме една такава, само че не е заустена „Зоната”, кв. „Бузлуджа”, Западна промишлена зона, кв. „Чолаковци”. В колектори да, но пречиствателна станция? Заложете го като Ваше виждане.

Аз виждам на две места, че е споменат ВТУ. Йовко Йовков – един голям кмет на Севлиево беше казал: „Голямата разлика между В. Търново и Севлиево е университетът. Иначе там си имаме работни места.” Не виждам да пише нищо за НВУ „В. Левски”. То е второто висше учебно заведение, водили сме битка за него.

Културно-историческо наследство е споменато два пъти. Не виждам „В. Търново - културна столица на Европа” къде фигурира. Къде фигурира? Да, то ще бъде през 2019 г., но ние трябва да правим неща. Ние без една модерна зала няма да можем да направим нищо, не сме конкурентноспособни. Да не говорим „В. Търново със специален статут”, борете се за това. Ние не успяхме, и аз лично, за съжаление.

Има нещо, за което искам да ви поздравя. Изграждане на електрозарядни станции. Това е поглед в бъдещето. Тези електромобили вече стават модерни и времето, в което живеем, го изисква. Поздравявам Ви за това, но другите неща са непростими. Пропуски, които вече подкопават моето усещане за Вашата визия за развитието на В. Търново. Имате възможност да се коригирате, ако пожелаете, но не виждам такова желание. Аз не знам даже какъв е проектът за решение, защото няма такъв.

Ние като опозиция ще контролираме това, което поемате като ангажимент, разбира се, доколкото можем полезни за реализиране на една или друга Ваша угодна за великотърновци идея.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Само не можах да разбера – това е програма, за какъв проект за решение говорите?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Г-н Витанов, на стр. 26 има: „Изграждане канализационна, водопроводна мрежа: Западна промишлена зона, кв. „Чолаковци”, кв. „Бузлуджа”, „Зона В” и Дълга лъка. Срок – 2015 г. Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Реконструкция на градска пречиствателна станция на отпадните води – срок 2015 г. Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Това сме кандидатствали в момента и това е включено.

Аз се бях подготвил за изложение на цялата си програма. Мисля, че като мениджър съм се доказал, едва ли някой не знае, че първо съм бил мениджър. Когато съм правил програмата си, съм внимавал това, което записвам в програмата си, дали ще мога да го свърша, така че края на годината ще говорим. Това, което като идеи и възможности има да се допълни програмата, не смятам да го вкарвам през 2012 г., ще го прокарам през 2013 г. Програмата може да се промени. Може да се промени на 6 месеца и на 1 години да се променя. На всяка една комисия съм имал мои отговорници и специалисти от ОбА, тъй като не съм имал възможност да идвам на всяка комисия, но ако е имало въпроси, съм запознат какви въпроси е имало и бях подготвен да отговарям. Програмата е представена и Вие имахте възможност да я видите. Съгласен съм да отговарям на всякакви ваши въпроси. Ако сте обърнали внимание, Програмата е „драфт”, това значи, че след като я приемете, няма да има трето лице единствено число, а ще бъде точно както трябва да бъде.

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на Програмата за управление на община В. Търново за периода 2011-2015 г.

Програмата беше приета с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 116

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

Програма за управление на Община Велико Търново за пероида 2011-2015 година.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: По същество за програмата на кмета ще говоря, след като отправя към залата едно послание и по-специално към колегите си общински съветници. Ние действително трябва на следваща сесия да си изработим и да приемем кодекс за етичното ни поведение. Някой ме обвини, така го приех, в ретроградност, че съм върнал залата с 20 г. назад. Какво искам да кажа за този кодекс? Не може под една или друга форма да се държим като клоуни, ние сме общински съветници. Вярно е, има човек възможност да стане прав, да отиде някъде в коридора и да говори, и да му се чува гласът, друг да гледа отстрани и т.н., а друг да подвиква, както като сме били в десети или в единадесети клас, когато не му харесва някой учител да се обажда от залата. Мястото е тук и единствено тук. Така че аз искам действително ние да изработим един такъв кодекс за етично поведение. Не че искам да вкарвам някого в някаква рамка, ние сме един динамичен ОбС.

Тази програма на нашия кмет е изработена на основание на предизборната кампания и на всички онези, които са предлагали. Ако направя едно отклонение: много от програмите се повтарят: инфраструктура, пътища, стълбища, игрища - това са очевидни неща. Отразено е всичко онова, което е в рамките на възможното и въпреки всичко има динамика, обещание за бъдещето. Когато слушам тук г-н Витанов, ще върна залата още по-назад, четири века назад: Томас Моор и Томазо Кампанела, „Градът на слънцето”: „Когато благата потекат като пълноводен поток и т.н.” Това звучеше от словото на г-н Витанов, нашия доказан парламентарист, но след като критикуваш, трябва и веднага да кажеш какво предлагаш, кое е по-ефективно, иначе си говорим и ще си говорим и най-добре, аз предлагам, ако е възможно, журналистите да ходят в комисиите, за да може хората, които непрекъснато имат нужда да говорят, там всичко да си кажат и когато дойдем тук, да гласуваме професионално и както трябва в интерес на Великотърновската община.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на допълнителен собствен принос по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 352/23.01.2012 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз ще подкрепя точката, но имам два уточняващи въпроса: първият е, че даваме съгласие, обаче аз си задавам въпрос: Защо е необходимо? Какво налага тези 250 000 лв. общински пари да ги додадем за тази програма? Иначе програмата е много хубава. Не виждам обосновка защо трябва да ги гласуваме и да дадем пари от общинския бюджет за една оперативна програма.

Другото, което искам да попитам е: тази сума от 250 000 лв. какъв процент от общия проект е?

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Предложеното от г-н Панов искане за допълнение на едно решение на ОбС става по повод на решение на оценителната комисия на оперативната програма „Регионално развитие” и това решение на оценителната комисия е безусловно. По време на проверка на нашето проектно предложение оценителната комисия е преценила, че от дейностите, които са изброени в количествено-стойностните сметки, някои от тях са допустими за финансиране като безвъзмездна помощ, а други от тях не са допустими за финансиране като безвъзмездна финансова помощ, но е задължително да бъдат извършени, за да може съгласно законите, и по-конкретно ЗУТ, да бъдат спазени. Знаете, че по инвестиционните проекти регламентите са доста специфични, конкретни и оценителната комисия допуска тези дейности да бъдат извършени, защото иначе няма да бъдат обосновани другите разходи, които се дават като безвъзмездна помощ. Преценката на оценителната комисия за допълнение на тези 244 998,98 лв. са императивно решение, в обратен случай те няма да ни отпуснат безвъзмездната помощ, т.е. ние трябва да додадем към задължителните 15 % собствен принос още 244 000 лв. В документите имаше математическата грешка, която самата оценителна комисия беше направила, и в резултат на нашата проверка се оказа, че грешката е у тях, защото те бяха изчислили една друга сума – от над 300 000 лв.

Това решение с допълнението му ще ни даде възможност г-н Кметът да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за близо 4 000 000 лв, които ще бъдат вложени като сериозна инвестиция за подобряване на енергийната ефективност в четири училища и в една детска градина. До момента при подготовката на самото проектно предложение община В. Търново е направила един разход от около 180 000 лв. – аз обясних това пространно във всички комисии, които дадоха своята подкрепа на предложението, като тези 180 000 лв. реално ще се приспаднат от собствения принос, който от 2012 г. и 2013 г. ние трябва да платим. Така че цифрите не са стряскащи по отношение на това, което ние получаваме. В обратен случай няма да получим нищо. Това е решение на оценителната комисия и не подлежи на възражение или каквото и да е от наша страна, единствено вашата санкция ще бъде тази, която да позволи, или не, на кмета да подпише договора за безвъзмездна помощ.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Като председател на ПК по ОНК искам да кажа, че се запознахме обстойно с предложението, включително с документите от управляващия орган и подкрепихме, като в това заседание присъстваха и представители на медиите и това стана достояние на гражданите като предложение. Аз искам лично да подкрепя предложението, защото това са учебни заведения, които почти изхарчиха бюджета си в тази студена зима. Защото те не са на газ, едно от тях е на дърва. Вярно е, сумата не е малка, обаче за да могат да се справят, е важно да се вложат тези средства, за да може децата да са при по-добри условия и да отговаряме на съвременните изисквания, на които трябва да отговарят всички учебни заведения.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 117

 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Допълва свое Решение № 886/22.04.2010 год. със следния текст:

 

„ Точка 3. Дава съгласие за осигуряване на допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15 % по проект BG161PO001-1.1.09-0021 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” явяващ се 244 998.98 лева /двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/.”

 

В останалата си част Решение № 886/22.04.2010 год. остава непроменено.

 

В 13.00 часа г-н Ашиков подложи на гласуване предложение за удължаване работата на заседанието с един час. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. и План за действие – 2012, към програмата, Вх. № 409/02.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 10 беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 РЕШЕНИЕ № 118

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 102, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗФВС, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

2. План за действие 2012 г., към Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

 

Приложение: Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. и План за действие 2012 г., към Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство”, Вх. № 441/13.02.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии във връзка с предложението.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Излизам, за да декларирам подкрепата на това предложение на общинските съветници от ВМРО-БНД. Апелираме общинските съветници да подкрепят това начинание не само заради това, че това е една идея, която беше залегнала в нашата предизборна кампания, но и защото считаме, че това е добрият вариант община В. Търново да води една активна стопанска политика – нещо, на което винаги сме били привърженици и с което сме се разминавали идеологически с предходната администрация и предходния кмет. Създаването на такова общинско предприятие според нас е важна стъпка в няколко посоки. Първо: стопанисването и разширяването на горския фонд, който община В. Търново има. Второ: промишлената експлоатация на този горски фонд, която ще ни гарантира един значим и устойчив приход за един дълъг период. На трето място: запазването на екологичното равновесие и разширяването на горския фонд чрез привличането на нови земи, засаждането, залесяването на нови терени и поддържането на едно професионално модерно горско стопанство. Ние разглеждаме това не като средство за изсичането на горите, а напротив - разумното стопанисване на горите, експлоатирането на това богатство и заедно с това спазване на екологични норми. Вярваме, че администрацията ще се справи с тази задача и затова даваме нашата подкрепа.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 11, заедно с поправката, предложена от ПК по ОС: „Правилникът за дейността да бъде предложен за приемане след назначаването на управителя”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 119

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 и чл. 53, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1 б. „в” от Закона за горите, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде създадено Общинско предприятие „Горско стопанство“ с предмет на дейност:

„Управление, стопанисване, възпроизводство, ползване и опазване в горските територии, както и опазване на биологичното разнообразие на горите и земите от горските територии, собственост на Община Велико Търново“, с адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Росица“ № 1.

2. На основание чл. 52, ал. 4 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава числен състав на ОП „Горско стопанство“ – 6 /шест/ щатни бройки и структура.

3. Задължава управителя на „Инвестрой – 92“ ЕООД, да представи безвъзмездно 3 броя помещения за осъществяване на дейността на Общинското предпиятие „Горско стопанство“, като текущите разходи да са за сметка на Общинското предприятие и се разчитат между търговското дружество и общинското предприятие на база първични разходни документи.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по създаване на Общинско предприятие „Горско стопанство“ при спазване на действащата нормативна уредба и разпоредбите на настоящото решение.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове – еднолични търговски дружества, Вх. № 444/13.02.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: В предложението на ОбА е записано, че ние трябва да одобрим документите за конкурса. В тази връзка в проектодоговора на управителя, който след това ще стане официален документ за подписване на договора за управление, искам да направя едно предложение и ще обясня защо искам да го направя. Възнаграждението на управителя се движи в един процент, определен от Наредба 9 от Министерството на здравеопазването от 280 до 400 % , като е определен и максималният размер, който не може да бъде повече от 12 минимални месечни работни заплати. За по-голяма оперативност принципалът – в случая кметът, би следвало да има лост, когато управителят не си спазва бизнес програмата или когато дружеството е на загуба, или е в лошо финансово състояние, той да има право да намалява този процент до минималния процент, който е утвърден в Наредбата, т.е до 280 %, защото съгласете се, че ако натрупаш 1 000 000 лв. загуби и да вземеш максимален размер, това не кореспондира с добри показатели. Това обикновено се дава за добри показатели.

В общи линии предложението гласи това, че в Раздел VІ, т. 5 възнаграждението на управителя да бъде обвързано с бизнес програмата му и със заплатата, която разрешава Наредба 9, т.е. ако не спазва бизнес програмата и има лоши показатели, да бъде на най-долния процент.

 

Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Михайлов: В проекта на договора за управление на ЕООД с общинско участие, Раздел VІ, Възнаграждението на управителя в точка 5 да стане: „Принципалът намалява размера на определеното с този договор възнаграждение до размера, определен в Наредба 9 на Министерството на здравеопазването, в случай, че управителят не изпълни решение на принципала или действа в нарушение на правата и задълженията си по настоящия договор, в т.ч. неспазване от управителя на бизнес програмата му”.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Това е нещо много хубаво, но в предишния мандат няколко години подред аз исках ОбА да ни представи заплатите на управителите на търговските дружества, в частност на диспансерите. Но не го получих. Това е много хубаво, но какво правим с останалите управители на другите диспансери? Дано догодина или когато преподписваме договорите, да се сетим и да го заложим като точка, с която да дадем един таван на управителите да не си раздават по 4000-5000 лв., а предприятията и диспансерите, които управляват, да са на загуба.

Председателят на ОбС подложи на поименно гласуване предложението по т .12, заедно с гласуваната промяна, внесена от г-н Михайлов:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 120

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т.1.5 и т.2.5 от Решение № 29 от 14.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет:

 

І. Обявява конкурс за Управител на “Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Кожни и венерически болести” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за призната специалност „Кожни и венерически болести”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – Отдел „Общинска икономика”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

 

 ІІ. Обявява конкурс за Управител на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Пневмология и фтизиатрия” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за призната специалност “Пневмология и фтизиатрия”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – Отдел „Общинска икономика”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

 

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет одобрява Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, съобразена с условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.

 

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да публикува в един централен и един местен ежедневник точка І и точка ІІ от настоящото решение.

Решението и Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, да се публикуват и в сайта на Великотърновски общински съвет на адрес: www.veliko-turnovo.bg/obs2011/ и сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg.

 

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, неразделна част от настоящото решение.

 

VІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса от 7 члена, в състав:

Председател – Снежана Атанасова Данева – Иванова – заместник – кмет „Евроинтеграция”;

Секретар – д-р Диляна Христова Вачкова – Петрова – началник на отдел “Здравеопазване”;

и членове:

1. Олга Петрова Петърчева - Началник на отдел ПНО;

2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

3. д-р Петя Христова Илиева – общински съветник;

4. д-р Драгош Богданов Методиев – общински съветник;

5. Диана Антонова Козвоска – Началник на отдел ЧР.

Резервни членове:

- Мариян Стефанов Маринов – директор на дирекция БИИ - за председател;

- инж. Антон Николаев Койнаков - за секретар;

- Даниела Валентинова Владимирова – старши юрисконсулт в отдел ПНО – за член;

Приложения:

1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества (по т. ІІІ от Решението);

2. Проект на договор за възлагане на управлението (по т. V от Решението).

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изпълнение на Решение от протокол № 5/18.01.2012 г. на ПК по НПУОР, Вх. № 393/30.01.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 121

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и Протокол № 5 от заседание на Постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред, проведено на 18.01.2012 г., Великотърновски общински съвет приема:

  

1. Неусвоената част от общата сума за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново за 2011г., в размер на 7 738.79 лв. да бъде прехвърлена за 2012 година.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране, Вх. № 275/11.01.2012 г. и Вх. № 377/26.01.2012 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране. Преди малко отново удължихме Наредбата и това си е наш проблем. Не може да бъде основание за приемане на тези ценни книжа при невлязла в сила наредба. Най-малкото, което е, трябва да отпадне. Затова правя предложение

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз бих искал да изразя становище. Тази Наредба има период, в който е действала. В този период са издадени първите ценни книжа и не може при свършването им да спрем да работим, защото сме удължили срока на наредбата. Дори и да не приемем изменението, те свършват и трябва да си купим нови. Не виждам смисъл да отлагаме това за това, че сме отложили действието на Наредбата. Когато тя е действала, са се случили редица неща. Тя действа най-малко 6-7 месеца, а може би и 10 и не можем сега с лека ръка да кажем, че тези неща, които са се случили в този период, все едно ,че ги е нямало.

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 122

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.11 от Нарадбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа; чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава промените в дизайна на талоните за паркиране съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Тълново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатване на същите.

 

Приложение:

 

1. Приложение № 1 и Приложевие № 2

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Показах ви къде решението ни става незаконно. Няма проблем това нещо да отпадне, защото нямаме основание да гласуваме на невлязла наредба член, който го няма вътре. Не мога да разбера защо не можем да работим в някакъв нормален ритъм. Това ще отиде при областния управител и той ще го върне и отново ще се занимаваме с тази точка. Просто текстът трябваше да отпадне. Има други основания – ЗДП и т.н. Затова не направих предложение, просто ви посочих проблема, за да се сетите и да го направите. Не може да бъде основание невлязла в сила наредба. Нея я няма.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов, Вх. № 422/07.02.2012 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Правим настоящото питане, поради факта, че нямаше да се случва това питане и нямаше да се занимаваме със следващите точки – 19 и 20, „Отпускане на заем” на Тубдиспансера, ако тези неща своевременно ние ги бяхме взели предвид. Сега отново трябва да се връщаме и да си отменяме решенията, въпреки че заявявахме многократно това нещо и се опитвахме да намерим наистина работещ начин да спасим нашия диспансер.

Г-н Тюфекчиев прочете питане относно изпълнението на Решение № 29. ІІІ от 14.12.2011 г.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На петте въпроса отговорът беше „не”. Аз няма да се спирам на тях. На последния въпрос отговорът беше, че няма виновни, т.е. никой не носи отговорност. Вие изброихте хронологично, аз казвам: „Виновни са Витанов и Тюфекчиев, че питат. Аз на няколко пъти съм Ви подавал скришно някои неща, но този път не мога да премълча. Ще запитам на висок глас: Кога Вие казвате истината? Сега, с Вашия отговор, или с документите, подписани от Вас? Досега все гледах кой ги е съставял, кой ги е консултирал юридически – търсех все в нещо да се хвана, за да не стигна до Вас. Този път подписът е Ваш. Ние приехме отчета за изпълнение на решенията. Там пише, че по т. 3 от въпросното Решение е издадена заповед на кмет на община В. Търново... „Към момента се извършват счетоводни записвания в активите на община В. Търново”. Значи са ни излъгали! Кметът казва, че такива записвания не са извършени. Ясно е, че не могат да бъдат извършени, защото законът не го разрешава. Но част от залата взе решение, както взе решение и днес. Но по-важното, г-н Кмете: цитирам Ви Ваш документ с изх. № 0954 от 13.01.2012 г. Съгласувано е с Олга Петърчева, Мариян Маринов и Маринела Джартова. Вие сте го подписали с кметския печат. Там се казва: „Със заповед… (т.е. тази, с която сте назначили комисия) съставени и подписани са протоколи за приемане на активите от община В. Търново, като са извършени и необходимите счетоводни записвания”. Кога казвате истината? Сега, когато казвате „не”, или когато внесохте това предложение? Аз нямам повече коментар. Моля да кажете коя е истината и на какво да вярвам?

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев, Вх. № 426/08.02.2012 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ прочете питането си относно готовността на община В. Търново да осъществи превантивни мерки за преодоляване на бедствия и аварии, които могат да предизвикани от предстоящото снеготопене и ограничаване на евентуалните последствия от тях за гражданите на Общината.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз съм удовлетворен от отговора, който ми дадохте за готовността на Общината във връзка със снеготопенето. Може би освен телефон 112 трябва да обявим и телефона на оперативния дежурен, на който гражданите могат да подават сигнали. Радвам се, че поставихме нашите питания по актуални проблеми, и дано нашите питания да са помогнали на гражданите на В. Търново. Настоящото питане беше по-важно за информация на гражданите на община В. Търново, които са потенциално застрашени от снеготопенето, да знаят, че се вземат съответните мерки и има към кого да се обърнат при съответните действия.

 

В 14.00 часа г-н Ашиков предложи сесията да бъде удължена с 1 час. Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година и находящи се в гр.Велико Търново, Вх. № 451/14.02.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Агенцията за приватизация открива съгласно приетия годишен план за приватизация процедури за някои нежилищни имоти, а именно парцели в Западна промишлена зона. Няколко от точките са за конкретни имоти в Западна промишлена зона, има и още две точки. Едната е за предоставяне на безлихвен заем за библиотека „П.Р.Славейков” в размер на 10 000 лв. за закупуване на мултимедия. Той ще бъде възстановен за една година на Общинската агенция за приватизация. Другата точка е отпускане на 300 000 лв. от фонда на Агенцията по приватизация като безлихвен заем на община В. Търново за период от 36 месеца. Тези точки са от Агенцията, те са гласувани единодушно и има решене на комисията да бъдат подкрепени.

Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 123

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32,ал.3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет :

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва : „Незастроен УПИ ІІ-”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП на гр.В. Търново, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново ; „Незастроен УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП на гр.В. Търново,Западна промишлена зона , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново”;„Незастроен УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП на гр.В. Търново,Западна промишлена зона представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСК за предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 453/14.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 124

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА , чл. 10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

 1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин ) лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, за закупуване на техническо оборудване за нуждите на РНБ “П.Р.Славейков”, включващо: презантационен дисплей 55LW4500 + стойка ; мобилен компютър HP Pavilion G6-1257EA ; таблет Acer Iconia Tab A500 ; Dekstop компютърна конфигурация ; мрежов адаптер LINKSYS E2500 DUAL BAND ; безжичен мрежов проектор Acer P5271i + стойка ; екран Elite Screen Electric 120 V Spectrum 120 и непрекъсваемо захранване APC Back-UPS 700 VA, при следните условия :

   - срок за връщане на заема – 12 месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 700 (седемстотин ) лева ;

   - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

        

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново, от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 488/21.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 125

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗПСК, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново и Решение № 5-2/20.02.2012 г. на НСПСК , Великотърновски общински съвет:

1. Предоставя на Община Велико Търново безлихвен заем в размер на 300000 (триста хиляди) лева за посрещане на извънредни нужди на Община Велико Търново за финансиране на обект „Реконструкция улична мрежа на населени места”.

2. Средствата за предоставения заем се осигуряват от налични временно свободни средства във фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

3. Изменя годишния бюджет на Община Велико Търново за 2012 г. в частта за Инвестиционна програма 2012 г. на Община Велико Търново, със сума в размер на 300000 (триста хиляди) лева за финансиране на обект „Реконструкция улична мрежа на населени места”.

4. Предоставените по т. 1 от настоящото решение средства да бъдат възстановени във фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” в срок до 30.09.2015 г., при погасителен план - на равни месечни вноски от датата на усвояването.

5. Дава съгласие ОбАП да намали със сума в размер на 300000 (триста хиляди) лева размера на срочния депозит от 800 000 (осемстотин хиляди) лева, разкрит в „Общинска банка” АД в изпълнение на Решение № 39/22.12.2011 г. на ВТОбС за влагане на свободни парични средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

6. Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета, Инвестиционната програма и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година, направените корекции в резултат на настоящото решение.

  

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на заем от Община Велико Търново на специализирана болница за активно лечение пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД за сметка на собствени приходи.

 

Г-н Ашиков прочете становището на ПК по БФ.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: За да не остане впечатление у някои от съветниците, че гласувайки им този заем, те ще имат някакви затруднения с връщането му, искам още веднъж да кажа, че новият управител е представил своята бизнес програма и своя план за погасяване.

И още една добра новина, която е от вчера: има нова методика за финансиране в частта за туберкулозно болни. До този момент се плащаха само 30 лв. на ден на престой, а от вчера има ново допълнително заплащане за продължително лечение на туберкулозата - по 374 лв. на преминал болен. Това още повече би улеснило изплащането на този кредит. Даваме глътка въздух на хората да работят и смятаме, че ни би трябвало да имат никакви проблеми с изплащането му.

И последно: в момента лечебното заведение работи на пълни обороти.

Председателят на ОбС подложи на поименно гласуване предложението на ПК по БФ: „В т. 2. 5 „а” и „б”, където е било 4 % да стане 2 %”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т .20, заедно с приетото предложение на ПК по БФ, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 126

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, отменя точка ІІІ (три римско) на Решение № 29/14.12.2011г., взето по Протокол № 7 от 14.12.2011 г. от заседание на Великотърновски общински съвет.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие да бъде отпуснат заем на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД в размер до 300 000 (триста хиляди) лева, при лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 1 (един) пункт и начин на усвояване – след учредяване на предвидените в договора за заем обезпечения и при представяне от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД на документи, удостоверяващи необходимостта за разходване на средства, свързани с преки разходи по функционирането и изпълняването на медицински дейности и при следните условия:

1. Срок на издължаване (падеж) - до 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на усвояване на заемните средства.

2. Срок за усвояване – до31.12.2012г.

3. Погасителен план – 12 (дванадесет) месеца гратисен период, считано от датата на усвояването на заемните средства, след изтичането на който заемателят дължи връщане на заемните средства на 24 (двадесет и четири) равни месечни погасителни вноски по главницата, всяка в размер на 12 500.00лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева), платима до 25 число на съответния месец;

4. Падеж за редовна лихва (дата на лихвено плащане) – до 25 число на съответния месец, като се начислява ежедневно на годишна база 360/360дни върху реално усвоената и непогасена част на кредита, до изтичане на крайния срок на издължаване

5. Наказателна лихва (неустойка) - начислява се за периода от датата на съответното неизпълнение до отстраняването му, ежедневно на годишна база 360/360 дни и е незабавно изискуема на падежа на лихвеното плащане, като размерът й е равен на сбора от редовната лихва, плюс наказателна надбавка (неустойка) както следва:

       а). 2% (два процентни) пункта при просрочие, на която и да е дължима сума по кредита (вноска за лихва и/или главница) и/или при обявяване на предсрочна изискуемост на кредита;

       б). 2% (два процентни пункта) при неизпълнение на друго задължение по Договора до преустановяване на неизпълнението.

6. За обезпечаване на всички вземания по предоставения заем (главница, лихви и разноски при евентуално съдебно събиране на заетите суми), заемателят да учреди в полза на Община Велико Търново първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, с ЕИК 000 130 104, който да впише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, да извърши всички необходими вторични вписвания в Централния регистър на особените залози, както и в Службите по вписванията – имотен регистър, по отношение на притежаваните от това дружество недвижими имоти.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, т. 8 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие да бъде учреден в полза на Община Велико Търново първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

 

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 19, т. 3 и т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Договор за заем със „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД в съответствие с посочените по-горе условия по настоящото решение, като го управомощава да вземе решение от името на едноличния собственик на капитала на това дружество за получаване на заемни средства от Община Велико Търново в размер до 300 000 (триста хиляди) лева, като за обезпечаване на задълженията по връщането им бъде сключен договор за учредяване на първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

 

V. Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета направените корекции в резултат на предоставения заем по т.ІІ.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землищата на с. Габровци, с. Големани и с. Вонеща вода, Вх. № 465/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 127

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №527.15 по ПНИ на землище с. Габровци, местност „Под пътя-Шодековци”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2,058 дка, ІХ категория, актуван с АОС № 5033/19.01.2012 г.

2. Поземлен имот №029057 по плана за земеразделяне на землище с. Големани, местност „Иванчово”, представляващ нива с площ 3,514дка, ІV категория, актуван с АОС № 4686/21.12.2009 г.

3. Поземлен имот №062006 по плана за земеразделяне на землище с. Вонеща вода, местност „Кръста 2”, представляващ изоставена нива с площ 1,834 дка, VІІІ категория, актуван с АОС №5075/31.01.2012 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №527.15 по ПНИ на землище с. Габровци, местност „Под пътя-Шодековци”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2,058 дка, ІХ категория, актуван с АОС № 5033/19.01.2012 г.

2. Поземлен имот №029057 по плана за земеразделяне на землище с. Големани, местност „Иванчово”, представляващ нива с площ 3,514дка, ІV категория, актуван с АОС № 4686/21.12.2009 г.

3. Поземлен имот №062006 по плана за земеразделяне на землище с. Вонеща вода, местност „Кръста 2”, представляващ изоставена нива с площ 1,834 дка, VІІІ категория, актуван с АОС №5075/31.01.2012 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот №527.15 землище с. Габровци – в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот №029057 землище с. Големани – в размер на 2 191 (две хиляди сто деветдесет и един) лева без ДДС.

3. За поземлен имот №062006 землище с. Вонеща вода – в размер на 394 (триста деветдесет и четири) лева без ДДС.

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да се възползвам от правото на отрицателен вот, а не защото съм против инициативата. Искам да се позова на нашия Правилник, чл. 62: „Кметовете на кметовете на кметства и кметските наместници се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или населеното място. Колкото и да бързаме, аз мисля, че не трябва да нарушаваме правилата, които въвеждаме и е крайно време да си влезем в ритъм с ефективността на нашите закони и правилници.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Вонеща вода, Вх. № 458/15.02.2012 г.

 

ЯНКО ПЪРВАНОВ -кметски наместник на с. Вонеща вода: След като съм се запознал с инвестиционните намерения на фирмата, която иска да закупи земята, смятам, че селото само ще има полза, след като искат да изградят на нея спортен терен, така че подкрепям начинанието.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 128

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ с площ от 435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м. от строителен квартал 9 /девет/ по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, за който е съставен АЧОС №5031/12.01.2012 г.

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в землището на гр. Велико Търново, Вх. № 457/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Виликотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №10447.520.3921 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2 897 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 4964/24.10.2011 г.

2. Поземлен имот №10447.16.745 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ нива с площ 1 223 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 5011/22.11.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Новообразуван поземлен имот №10447.520.3921 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ друг вид трайно насаждение с площ 2 897 кв.м., VІ категория, актуван с АОС № 4964/24.10.2011 г.

2. Поземлен имот №10447.16.745 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, представляващ нива с площ 1 223 кв.м.,

VІ категория, актуван с АОС № 5011/22.11.2011 г.

 

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот №10447.520.3921 – в размер на 16 840 (шестнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот №10447.16.245 – в размер на 10 530 (десет хиляди петстотин и тридесет) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Къпиновски манастир”, Вх. № 456/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 130

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Виликотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V-347 /пет римско за имот триста четиридесет и седем/ с площ от 1 102 /хиляда сто и два/ кв.м. от строителен квартал 20 /двадесет/ по плана на „Къпиновски манастир”, за който е съставен АЧОС №4903/20.06.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V-347 /пет римско за имот триста четиридесет и седем/ с площ от 1 102 /хиляда сто и два/ кв.м. от строителен квартал 20 /двадесет/ по плана на „Къпиновски манастир”, за който е съставен АЧОС №4903/20.06.2011 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 6 612 /шест хиляди шестстотин и дванадесет/ лева без ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото не присъства кметът на населеното място. Съгласен съм, че има писмено становище, но от датата на издаване на становището до датата на провеждане на заседанието чисто технологично имаме минимум две седмици, през което време може да са се променили редица обстоятелства и затова кметовете на населени места трябва да с и спазват правилника. След като кметът на Общината дава личен пример и стоически стои от началото до края, мисля, че трябва да бъдат солидарни и да се въведат някакви правила в тази посока.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, обръщам се към Вас и към г-жа Стефанова, ако БСП не е в залата, няма кворум.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 460/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 131

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №103006, с НТП: полски път, землище с. Леденик, дължина на трасето на кабела – 87,09 м.;

- имот №000296, с НТП: местен път, землище с. Леденик, дължина на трасето на кабела – 88,80 м.;

 

във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно ел. захранване ел. кабел 1 кV и водопровод на обект в ПИ №059011, местност „Бамбалово дере”, землище с. Леденик, разгледан и приет с решение №197 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Диана Петрова Стефанова, ул. „Проф. Илия Янулов” №5, гр. Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 462/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – против.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 132

 

  1. 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.77.13, с НТП: полски път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 378 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 1 703 кв.м.;

- имот №43253.0.306, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 815 кв.м.;

- имот №43253.0.296, с НТП: местен път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 698 кв.м.;

- имот №43253.103.6, с НТП: полски път, землище с. Леденик, с площ на засегнатия имот – 340 кв.м.;

 

Във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за трасе на резервен ел. кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ №103001, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, собственост на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София. Проектът е разгледан и приет с решение №173 по протокол №17 от 23.11.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ София, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Моля да бъде направена поименна проверка.

Г-н Ашиков направи поименна проверка:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

След направената поименна проверка г-н Ашиков обяви, че в залата присъстват 23 общински съветници.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Плаково, Вх. № 450/13.02.2012 г.

 

ПЕТЯ КЪНЧЕВА - кмет на с. Плаково: Няма промяна от писменото становище, което съм дала за отдаване под наем на язовира в с. Плаково.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 133

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Плаково, ЕКНМ 56602, с обща площ 157,781 дка при минимална годишна конкурсна цена 4700,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

         2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

         2.1. Размер на инвестиционните намерения.

         2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

         2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

         2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

         2.5. Предложения със социална значимост за региона.

         3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Дичин, Вх. № 463/15.02.2012 г.

 

Г-н МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Подкрепям предложението, но настоявам следващия път, когато има въпроси, които касаят читалищата в община В. Търново, да ги разпределяте към ПК по образование, наука и култура, защото тя приема програмата за читалищната дейност – всички въпроси, които се отнасят до читалищата в нашата Община. Така че и по това къде те работят и се разполагат, също трябва да имаме отношение.

И в рамките на секунди, тъй като този въпрос не влезе на заседанието на ОбС заради това, че има такъв запис в закона. Става дума за списъка на благодетелите за В. Търново. Предложение на Велика Иванова, което беше подкрепено и от кмета на Общината, и от ПК по ОНК – да бъде включен в този списък един заслужил човек за В. Търново, автор на проекти за много църкви и бивш кмет на В. Търново – арх. Теофил Теофилов. Казвам го, за да бъдат информирани общинските съветници, а предполагам, че това ще стане достояние на нашите съграждани в дните до 22 март – нашия празник.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена площ от 378 кв. м., състояща се от:

- сутерен: 3 бр. мази;

- І-ви етаж: антре, стълбищна клетка, фоайе, каса, салон, стълбище за балкона, балкон, кинокабина със склад;

- ІІ-ри етаж: библиотека 9 3 бр. помещения и стълбищна клетка,

попадаща в УПИ ІІІ от кв.54-А по РП на с. Дичин, актуван с АОС №775/13.10.2000 г. в полза на Народно Читалище „Зора - 1873” с. Дичин, представлявано от Председателя на Настоятелството – Мария Борисова Попова.

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Малки чифлик, Вх. № 464/15.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 135

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ сграда със застроена площ от 229 кв. м., състояща се от:

- сутерен: маза, разположена под част от сградата;

- І-ви етаж с вход от изток: коридор, склад, стълбище, салон, сцена и гримьорна;

- ІІ-ри етаж с вход от юг: два коридора и две стаи,

попадаща в УПИ ІІІ-128 от кв.20 по РП на с. Малки чифлик, актуван с АОС №4514/18.06.2008 г. в полза на Народно Читалище „Светлина - 1928” с. Малки чифлик, представлявано от Председателя на Настоятелството – Иван Йорданов Чолаков.

 

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поставяне на паметна плоча на загиналите във войните от с. Велчево, Вх. № 439/13.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков прочете становището на ПК по ОНК и подложи на гласуване предложението по т. 30 заедно с предложението, направено от ПК по ОНК.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 136

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Дава съгласие да бъде поставена на фасадата на читалище „Светлина“ паметна плоча на загиналите от с. Велчево във войните 1912 – 1913 г. , 1915 – 1918 г. и 1941 – 1945 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 445/13.02.2012 г.

 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Искам да направя само едно кратко уточнение, защото всички знаете каква е причината за тези дължими суми. Те са на т.нар. „майки”. ОбА изхожда от закона и дава становище, че по закон те не могат да бъдат опростявани. Отчитайки човешкия фактор, отчитайки демографския срив и кризата, отчитайки това, че ние само изразяваме становище и крайното решение все пак е на вицепрезидента, ПК по ЗСД предлага да бъдат опростени. Предлагаме и на вас да се обединим около това становище.

Предложението, внесено от г-н Стойнов, беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид размера на задължението, изразеното становище на ТП на НОИ град Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 2 908,59 лв. на лицето Мария Янкова Евтимова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Вх. № 424/08.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 32.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 138

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол № 65/30.01.2012 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски общински съвет:

 ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

Александър Димитров Матов

 

Факултет „Общовойскови”, специалност „Национална и регионална сигурносот” в Национален военен университет „Васил Левски”.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: В последния параграф е обръщението на бригаден генерал Харизанов – началник на университета, който ни кани всички на 1 март от 14.30 часа. Хубаво е повече общински съветници да отидат и да видят.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 436/10.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 33.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 139

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотъррновски общински съвет:

 

Приема Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” в Община Велико Търново за 2011 г. за сведение.

          

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегичиския и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 400/01.02.2012 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз имам един въпрос. Там пише за дейността на дирекция „Вътрешен одит”. Доколкото си спомням, ние вече нямаме такава дирекция. Какво гласуваме? Някакъв нонсенс? Нека получим някакви обяснения от остатъците от ОбА, защото нашите остатъци са по-големи, отколкото на ОбА в този късен час.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Новата структура все още не е влязла, тя влиза след три месеца, затова е написано така.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 34. Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 140

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотъррновски общински съвет:

 

Съгласува Стратегически и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на трима общински съветници за Комисията за Награда „Велико Търново“, Вх. № 489/21.02.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 35 с вх. № 489.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 141

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от Статута за Награда „Велико Търново” , Великотърновски общински съвет определя за членове в Комисията за определяне на носителите на Наградата „Велико Търново” общинските съветници:

Мариана Радева Бояджиева

Иван Александров Ангелов

проф . Михаил Стефанов Харалампиев

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2012 г. /четвъртък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 498

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 36 с вх. № 498.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 142

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от ЗМСМА, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Обявява 22 март 2012 г. /четвъртък/ - Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

Заседанието беше закрито в 15.10 часа.

          

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ