Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 14 от 13.03.2012 г. Решение № 143

Решение № 143

Препис-извлечение от Протокол № 14

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

 

РЕШЕНИЕ № 143

 

На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие Община Велико Търново в партньорство с общините Горна Оряховица и Дряново да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 3:„Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

2. Да бъде осигурен собствен принос в размер до 5 % от сумата по бюджета на проекта, като общият максимален размер на собствения принос на Кандидата и партньорите-общини не следва да надвишава 25 000 лв.

3. Дава съгласие да се подпише договор за партньорство в свободен текст, уреждащ взаимоотношенията между общината и всички партньори по време на изпълнение на проекта.

4. Задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) да продължат да бъдат изпълнявани в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

5. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише изискваните по проектната документация декларации и документи.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /   

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ