Начало Заседания Протоколи Протокол № 14 от 13.03.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 14

 

от четиринадесето заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 13.03.2012 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който прочете становищата на постоянните комисии и обяви пректа за дневен ред.

 

1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ , Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“ , Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. , Вх. № 529/08.03.2012 г.

2. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 528/07.03.2012 г.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред. Изказвания не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше поставен на гласуване и приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ , Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“ , Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. , Вх. № 529/08.03.2012 г.

2. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 528/07.03.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ , Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“ , Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ , Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. , Вх. № 529/08.03.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

 

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 143

 

На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново в партньорство с общините Горна Оряховица и Дряново да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 3:„Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

2. Да бъде осигурен собствен принос в размер до 5 % от сумата по бюджета на проекта, като общият максимален размер на собствения принос на Кандидата и партньорите-общини не следва да надвишава 25 000 лв.

3. Дава съгласие да се подпише договор за партньорство в свободен текст, уреждащ взаимоотношенията между общината и всички партньори по време на изпълнение на проекта.

4. Задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) да продължат да бъдат изпълнявани в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

5. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише изискваните по проектната документация декларации и документи.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 528/07.03.2012 г.

 

      Г-н Ашиков прочете предложената от ПК по ОС промяна в проекта за решение:

След думата „собственици” да се добави „или наематели.

Да се добави нова точка 4: „Кандидатите да имат нотариално заверен договор за ползване на временното преместваемо съоръжение”.

      Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Днешната сесия основно е продиктувана от това, че не си свършихме работата на предишната сесия, когато приехме Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново. Тогава, когато говорихме в залата на ОбС, че трябва наистина да се провеждат търгове или конкурси, и направихме предложение да се заложи това нещо в Наредбата, което всъщност е на базата на ЗОС, тогава се прие тази Наредба, която противоречи, и основно този текст, на ЗОС. Тогава щяхме да решим кардинално нещата не само за сладоледите, а примерно и за царевиците, и за книгите, и за всички други преместваеми съоръжения. Затова ние трябва още на следващата сесия да коригираме тази Наредба, която приехме на миналото заседание. Този член противоречи на ЗОС. Ако тогава го бяхме направили, съм сигурен, че нямаше сега да се налага да се събираме и да си вършим работата допълнително.

Конкретното ми предложение е на следващата сесия тази Наредба да се коригира изцяло със ЗОС.

      Г-н РУМ ЕН ДИМИТРОВ: Аз започнах да се уморявам да слушам колко пъти и какви обеми от информация минават през този ОбС, които в повечето случаи са все незаконни. Мисля, че хората, които са представители на съответните институции: кметът – три дена, областният управител - 7 дена, както и всяко материално заинтересовано лице - това са хората и институциите, които имат право в тези срокове да жалят и да оспорват нашите решения. При положение, че към днешната дата нямаме нищо върнато подобно на това, което твърди нашият колега, аз не знам защо трябва да продължаваме да доразвиваме тази симбиоза, да толерираме такава позиция и да се вменява нещо, което не е в нашия приоритет – да съдим кое доколко и как е незаконно или законно съобразно нечии изказвания. Мисля, че това ще го решават институциите. При положение, че към настоящия момент нямаме санкция от областния управител, аз не бих толерирал подобно отношение и коментар, че ние, виждате ли, сме приели незаконосъобразна наредба и дайте сега вкупом да я коригираме. Вероятно в дълбочината на Вашите разсъждения и съобразно Вашия интелектуален потенциал дълбоко в себе си може и да сте прав от Ваша гледна точка. Затова казвам, че има институции, които преценяват и решават.

Това, което трябва да гласуваме сега, г-н Кмете, е първата стъпка, която Вие, следвайки Вашата програма и проект за развитие на община В. Търново, трябва да развивате приоритетно. Тук ние сме представители на различни политически и граждански формации, които по време на кампанията много ясно дадохме заявка, че ще направим всичко възможно, без значение кой ще е кмет или коя ще е формацията в ОбС, така че община В. Търново да бъде отворена към малкия и средния бизнес. Мисля, че това трябва да бъде приоритет в управлението на нашата Община, защото управлението на един кмет ще бъде оценявано по неговите глобални инфраструктурни проекти и по разкритите работни места. Нашата цел, нашият приоритет е да създаваме условия за разкриване на максимално много работни места, с което ние да се опитаме да съхраним малкия и средния бизнес. Повечето от вас са били в чужбина и знаят, че това е приоритет в управлението на една община и тогава когато съществуват опции за смачкване на малкия и средния бизнес от страна на големите инвеститори, администрациите на общините толерират подобно отворено отношение в посока на запазване на малкия и средния бизнес. Защо? Елементарен пример: когато стъпи която и да е търговска верига на територията на Община В. Търново, всички наши пари, влизайки в тази търговска верига, обезкървяват нашата икономика на територията на община В. Търново, а създавайки условия за разкриване на работни места чрез малкия и средния бизнес, парите се въртят вътре, между нас, и по този начин се създават опции за едно балансирано присъствие, което към днешната дата е изключително пожелателно.

      Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Димитров, аз мисля, че ние сме общински съветници и ние изработваме наредбите на Общинския съвет. Не мисля, че е редно да стигаме дотам - областният управител или съдът да отменят наредбите ни, както беше последната наредба – за местните данъци и такси, която беше отменена от ВАС. А когато допуснем грешка, ние трябва да я коригираме, защото в крайна сметка това е нашият местен закон, който ние изработваме и хората трябва да го спазват. Не мисля, че някой трябва да ни санкционира, по-добре е ние да си видим грешката и да я коригираме. Затова направих днешното предложение, както го направих и на предишната сесия – да има търг или конкурс. Виждате, че днес гласуваме търг или конкурс. Какво промени това за 10 дена? Които не подкрепиха тогава предложението да има търг или конкурс, как ще гласуват днес да има търг или конкурс? Какво се промени? Просто го пише в ЗОС – че общинска собственост се отдава с търг или конкурс. Няма какво да го мислим, да правим комисии и извънредна сесия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, Тюфекчиев, следващите избори са след три години и половина. Кандидатирайте се за кмет и когато Вие спечелите, определяйте правилата, по които трябва да се управлява една община. В момента ние се съобразяваме с проекта за решение, който сегашният кмет предлага за разглеждане на този ОбС. Негови са приоритетите той да преценява на основание на какво да входира проекта за решение.

 

Предложението по т. 2 заедно със становището на ПК по ОС беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

 

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 144

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.1 предложение първо и ал.2, и чл.14, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр.Велико Търново, съгласно схема одобрена от Главния архитект, представляващи тротоарна площ до 6.25 кв.м. за срок до 31.12. 2012 година за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия със сладолед при начална тръжна цена на квадратен метър на месец, съгласно Зоните на град Велико Търново, както следва:

         - ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

         - ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

         - ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

         - ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

         - ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

2. До участие в публичния търг с тайно наддаване да бъдат допускани кандидати отговарящи на изискванията съгласно Становище на Главния архитект на Община Велико Търново, относно визията и размерите на преместваемите съоръжения:

         - ширина -/дължина на фронта/максимум 2,50м;

         - дълбочина-максимум 2,50 м;

         - височина-максимум 2,50 м;

         - височина до долен ръб на сенника –минимум 2,10м;

         - преместваемите съоръжения да са изградени и облицовани, настлани и покрити с трайно топло и влагоустойчиви материали;

         - да имат лесна поддръжка ;

         - да издържат на почистващи и дезинфекциращи препарати; да имат съвременна и оригинална визия;

         - да са в значителна степен на вандалоустойчивост.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на Община Велико Търново върху тротоарната площ на територията на града за търговия със сладолед по указания начин в глава VІІ от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при следните условия:

         - предложена тръжна цена, не по-ниска от определената начална тръжна цена;

         - до участие в търга се допускат физически и юридически лица;

         - кандидатите да са собственици или наематели на временните съоръжения и да полагат грижи за поддържането им в добър естетичен вид и прилежащия към тях общински терен.

          - кандидатите да имат нотариално заверени договори за ползване на временното преместваемо съоръжение;

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17.30 часа.

             

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ