Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 17-то заседание - 10.04.2012 г. (проект)

Дневен ред на 17-то заседание - 10.04.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемнадесето заседание, което да се проведе на 10.04.2012 г. /вторник/, от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г.

ПК по ОС и ПК по УТТП – Подкрепят предложението.

 

2. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа“, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за жилищни нужди“, план-схеми за водоснабдяване и електрификация км ПУП, Вх. № 552/15.03.2012 г.

ПК по ОС, ПК по ЗГООС и ПК по УТТП – Подкрепят предложението.

 

3. Преписка с Вх. № 02-11/19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни взимания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, Вх. № 499/23.02.2012 г.

ПК по БФ- Приема, ПК по ЗСД-Да не се опрощават.

 

4. Преписка с Вх. № 02-36/28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова, Вх. № 534/09.03.2012 г.

ПК по БФ-Не приема, ПК по ЗСД-Да се опростят .

 

5. Приемане на Наредба за реда и спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в обхвата на урбанизираната територия на община Велико Търново, Вх. № 568/16.03.2012 и вх. № 567/16.03.2012 г.

ПК по НПУОР – да влезе в зала

ПК по УТТП

- чл. 3 и чл. 4-след престой и паркиране се добавя МПС,

- чл. 5-след обществено ползване вместо ППС да стане МПС,

- чл. 33, ал. 1-вместо ППС да стане МПС и състав от ППС,

- чл. 33, ал.2-вместо ППС става МПС

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ