Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 151

Решение № 151

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Приложение №2, съгласно т.8 от Решение №101/16.02.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 151

 

Във връзка с т. 8 от Решение № 101/16.02.2012 г. и т. 12 от ДДС № 12/29.12.2011 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2011 година, Великотърновски общински съвет приема направените промени, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2011-2012

ПАРАГРАФ

БЮДЖЕТ 2011

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2011

ОТЧЕТ 31.12.2011

ПРОЕКТ 2012

І. МЕСТНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ

2800

 

+1 299

+1 299

 

- ГЛОБИ, САНKЦИИ, НЕУСТ., НАK.ЛИХВИ, ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ

2802

 

+1 299

+1 299

 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

3600

 

+1 300

+1 300

 

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

3619

 

+1 300

+1 300

 

ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ

4500

 

+3 858

+3 858

 

-ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР.

4501

 

+3 858

+3 858

 

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:

 

 

+6 457

+6 457

 

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО)

6100

 

- 3 858

- 3 858

 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)

6101

 

- 3 858

- 3 858

 

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

- 3 858

- 3 858

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):

 

 

+2 599

+2 599

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2011-2012

ПАРАГРАФ

БЮДЖЕТ 2011

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2011

ОТЧЕТ 31.12.2011

ПРОЕКТ 2012

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

 

 

 

 

 

ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО)

8800

 

- 2 599

- 2 599

 

- средства на разпореждане предост./събрани от/за БС

8802

 

- 2 599

- 2 599

 

ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.):

 

 

- 2 599

- 2 599

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0

0

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

0

0

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ