Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 153

Решение № 153

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 153

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА, чл.18, т.8 във връзка с чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост да сключи договор за ползване на Овърдрафт кредит от „Общинска банка” АД гр.София – ФЦ Велико Търново, както следва:

-Вид и размер – Овърдрафт в размер на 10 000лв.;

-Срок – 12 месеца от сключване на договора за кредит и да извърши залог срещу искания кредит на вземане по реда на Закона за особените залози върху вземания от РЗОК за извършени медицински услуги, постъпващи по сметка на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост, водена в „Общинска банка” АД.

2. Задължава Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, гр.Велико Търново да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на това решение.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ