Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 158

Решение № 158

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на обект: “Бетонов център”, представляващ обособена част от “Инвестстрой-92” ЕООД - Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 158

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

       Отменя решения №№ 948/20.05.2010 г. и 1008/22.07.2010 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на обект „Бетонов център” , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” – обособена част от „Инвестстрой -92” ЕООД – Велико Търново.

 

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 893/22.04.2010 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1. Приема анализ на правното състояние за продажба на обект „Бетонов център” , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4750 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м. ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” - обособена част от „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново и определя за същия начална цена, в размер на 208 250 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделката се облага с ДДС .

            2. За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 20 800 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева ( с ДДС ). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 63 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

            6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

           7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

           8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

           9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

           10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ