Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 159

Решение № 159

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа.

 

РЕШЕНИЕ № 159

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,   Великотърновски общински съвет:

            Отменя решения №№ 513/ 19.03.2009 г.; 514/19.03.2009 г.; 895/22.04.2010 г. 896/22.04.2010 г. в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти , представляващи : „ Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” ; „Урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.4 по плана на с.Войнежа, с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда ( бивше училище) с РЗП 1 004 кв.м.”.

 

ІІ . На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № № 1346/ 2007 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

            1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва : За „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – с начална цена за продажба          71 260 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС; За „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда ( бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– с начална цена за продажба 42 100 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат частично с ДДС .

            2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване , при стъпка на наддаване както следва : за „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – 7 100 лева ; за „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда ( бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– 4 200 лева .

            3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

            4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

            5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда (б.училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.” – 21 400 лева ; за „Поземлен имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на село Войнежа , община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– 12 600 лева.

            Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

            6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

             7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

             8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

             9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

           10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                       

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ