Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 161

Решение № 161

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец, заедно с построена в него сграда ( бивше училище ) ” – собственост на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 161

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,   Великотърновски общински съвет:

      Отменя решение №512 / 13.03.2009 г. в частта касаеща приемане на минимална конкурсна цена и размер на депозита за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

 

ІІ . На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.2 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45 от ЗДДС , чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 487/19.02.2009 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет реши :

            1. Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена в размер на        142 275 лева за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

            2. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново, при минимална конкурсна цена за обекта 142 275 лева , в която сума не е включена стойността на дължимия ДДС / сделката се облага частично с ДДС/ .

            3. Приема конкурсна документация, проект на договор и утвърждава следните условия към участниците в конкурса:

             а/ обектът да бъде използван за социални услуги ;

             б/ да представят бизнес план за преустройство и въвеждане в експлоатация на обекта за срок до 2 години ,считано от датата на подписване на договора и за ползване на обекта като такъв за срок – не по-малък от 10 години , считано от датата на издаване разрешение за ползване ; в бизнес плана да се посочат размерът на инвестициите, срокът за усвояване и работните места, които ще бъдат осигурени. Тези предложения на спечелилия конкурса участник да се включат в договора за продажба като задължение на купувача;

             в/ да декларират , че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството и ползването му ;

             г/ да декларират съгласие по реда на чл. 34 “а” от ЗПСК за налагане на обезпечение – законна ипотека върху обекта за приватизация, с което да гарантират изпълнението на поетите задължения, в това число плащане на неустойки до 100 % от продажната цена;

             4. Определя цена на конкурсна документация в размер на 300 лева с ДДС. Кандидатите за участие закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане на 300 лева в “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , по сметка №BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Закупилите документация получават сертификат за регистрация.

5. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 43 000 лева, който следва за бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

            6. Определя срокове и място за участие в конкурса: а/ закупуване на документация, разяснения по процедурата и разрешение за оглед на обекта от ст.419 на Общината – краен срок 21 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник; б/ внасяне на депозит по указания в предходната точка ред - краен срок 16 часа на деня предхождащ срока за подаване на оферти ; в/ подаване на оферти в ст. 419 на Общината – краен срок 28 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник ; г/ в случай, че няма кандидати за участие или има подадена само една молба, посочените срокове се удължават с 14 дни; д/действия по спазване на определените срокове се извършват само в работното време на Общината – сутрин от 9,00 ч. до 12,30 ч. и след обяд от 13,00 ч. до 17,00 ч.

             7. Участниците в конкурса изготвят офертите си в съответствие с конкурсната документация, определените с това решение ред, срокове и дадените им указания. Офертите, заедно с придружаващите ги документи се подават лично от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица . Документи внесени от неупълномощени лица или представени по пощенски или друг път не се разглеждат.

             8.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

             9. В случай на отказ на участника спечелил конкурса да извърши заплащане и да подпише договор в 30 дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява. Депозитите на останалите участници се възстановяват в 5 дневен срок след изтичане на срока за обжалване.

             10. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и това решение от Общинския съвет.

            След реализиране на продажбата на имота в с. Беляковец 30% от прихода да постъпи целево в с. Беляковец.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ