Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 162

Решение № 162

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване процедурата за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ ІІ от кв.329-А ( част от бивш Търновски /Воеводски хан) на ул.”Христо Иванов Воеводата”, гр. В.Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 162

           

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.4,ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

1. Прекратява откритата с решение № 1184 / 20.01.2011 г. на ВТОбС процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване”, от кв.329-А по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата”.

2. Отменя решение № 1215/ 24.02.2011 г. на ВТОбС в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329-А по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата”.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ