Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 163

Решение № 163

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2012 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.  

 

РЕШЕНИЕ № 163

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди                            

- общо                                                              390 броя;

в гр.В.Търново                                                  384 броя;

в гр. Килифарево                                                   6 броя;

 

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                                    0 броя;

- резервни жилища                                                17 броя;

- ведомствени жилища                                          20 броя.

  

ОБЩО ЖИЛИЩА                                               427 БРОЯ

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ