Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 164

Решение № 164

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 164

 

 I. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир „Тъмни лък”, намиращ се в землищата на гр. Дебелец и гр. Килифарево, ЕКНМ 20242 и 36837, с обща площ 110,052 дка при минимална годишна конкурсна цена 3900,00 лв.

 

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

      2.1. Размер на инвестиционните намерения.

      2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

      2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

      2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

      2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ