Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 165

Решение № 165

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 165

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл.103 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, както следва:

 1. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 81 кв.м., находяща се на ул. „Княз Дондуков-Корсаков”, попадаща в УПИ ІІ от кв.93 по плана на града, актувана с АОС № 1228/10.07.2001 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 215 /двеста и петнадесет/ лв. на месец.

 2. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 28,50 кв.м., находяща се на ул. „Марно поле”, попадаща в УПИ І от кв.98 по плана на града, актувана с АОС №5078/01.02.2012 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 100 /сто/ лв. на месец.

 3. Обществена тоалетна със ЗП в размер на 46 кв.м., находяща се в парк „Никола Габровски”, попадаща в УПИ І от кв.141-А по плана на града, актувана с АОС №3015/11.08.2012 г.; за срок от 5 /пет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лв. на месец.

           

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имотите под наем при следните условия:

 1. Предложена офертна цена, не по - ниска от началната конкурсна наемна цена.

 2. Кандидатите са длъжни да извършат основен ремонт на наеманите обекти за сметка на не повече от шест месечни наемни вноски. Вложените в инвестицията средства се доказват пред Община Велико Търново чрез представяне на първични счетоводни документи.

 3. За участие в конкурса се внася депозит в размер на двукратната минимална конкурсна цена, като едната от тях остава като гаранционна вноска по сметка на Община Велико Търново за срока на договора.

           

ІІІ. Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба. Възлага на Управителя на ОП „Пазари” да сключи наемни договори със спечелилите конкурса.

 

ВЯРНО:                                                                

  

         /Диляна Милева /                                       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ