Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 166

Решение № 166

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 166

 

I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ,      Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №83586.0.103, с НТП: път ІV клас, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 172,40 кв.м., дължина на трасето – 86,20 м.;

- имот №83586.0.149, с НТП: местен път, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 405,80 кв.м., дължина на трасето – 202,90 м.;

- имот №83586.0.149, с НТП: местен път, землище с. Шемшево, Община Велико Търново,с площ на сервитута в засегнатия имот – 181,20 кв.м., дължина на трасето – 45,30 м.;

парцеларен план за външни връзки ел. и ВиК за захранването с електричество и вода на ПИ №83586.0.130, местност „Криивир”, землище с. Шемшево, община Велико Търново. Парцеларният план е част от проект за ПУП – план за застрояване за ПИ №000130 – промяна предназначението на част от имота за „производствено-складови нужди”. Проектът е разгледан и приет с решение №110 по протокол №11 от 06.07.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

II. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

III. Георги Руменов Горанов и Добрин Руменов Горанов, ул. „Ален мак” №6-Б, гр. Велико Търново, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обектите по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ