Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 167

Решение № 167

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 167

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №091055, с НТП: полски път, землище гр. Килифарево, с площ на засегнатия имот – 1 198 кв.м.;

Във връзка с проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за външно ел. захранване 20 кV, за обект „Автобаза” в ПИ №091085, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево на път ІІ-55 „Дебелец – Килифарево - Гурково” при км. 4+650. Проектът е разгледан и приет с решение №206 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

           

3. ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ