Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 168

Решение № 168

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 168

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, за промяна предназначението част от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №001977, с НТП: полски път, землище гр. Килифарево, с площ на засегнатия имот – 243,25 м.;

проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ №091085, местност „Кълни дол”, землище гр. Килифарево за обект „Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение” на път ІІ-55 „Дебелец – Килифарево - Гурково” при км. 4+650. Проектът е разгледан и приет с решение №199 по протокол №19 от 21.12.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. ЕТ „Румяна Хинкова” Велико Търново, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ