Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 169

Решение № 169

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.3 и ал. 5 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 169

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улично пространство публична общинска собственост, попадащи в новообразувани УПИ ІІІ-380, УПИ ІV-380, УПИ V-380, УПИ VІ-380 от нов кв.52а по ПУП на гр. Дебелец, съгласно проект за ЧИ на ПУП, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработка, приета с решение №72 по протокол №8 от 25.05.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като Община Велико Търново прехвърля на Русин Пенчев Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” №25, Пенчо Костадинов Пенчев с адрес гр. Дебелец, ул. „Работническа” №46 и Костадин Пенчев Костадинов с адрес гр. Дебелец, ул. „Работническа” №44, правото на собственост върху следните части от недвижими имоти:

2.1. общинско място, представляващо улично пространство от запад на имота към улица с ОК-ОК №№214а-226в-226б-226а, с площ от 428,51 кв.м., попада в новообразуван УПИ ІІІ-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 8 142 лева без начислен ДДС;

2.2. общинско място, представляващо улично пространство от изток на имота към улица с ОК-ОК №№229-228в-228б-228а, с площ от 246,43 кв.м., попада в новообразуван УПИ ІV-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 4 682 лева без начислен ДДС;

2.3. общинско място, представляващо улично пространство от изток на имота към улица с ОК-ОК №№229-228в-228б-228а и от юг на имота, с площ от 186,74 кв.м., попада в новообразуван УПИ V-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 548 лева без начислен ДДС;

2.4. общинско място, представляващо улично пространство от запад на имота към улица с ОК-ОК №№214а-226в-226б-226а и от юг с излаз на улица, с площ от 210,42 кв.м., попада в новообразуван УПИ VІ-380, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 998 лева без начислен ДДС;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ