Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 170

Решение № 170

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 170

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 270 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №5030/21.12.2011 г., представляващо 270/810 идеални части от УПИ VІ-614 от строителен квартал 37 по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Георги Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Йоновка” №9, Николай Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” №5 и Маргарита Николова Пейнова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” №6.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ VІ-614 от строителен квартал 37 по РП на с. Беляковец, с площ от 270 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 3 240 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Йоновка” №9, Николай Андреев Георгиев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников” №5 и Маргарита Николова Пейнова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” №6.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ